Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Biogramy mówców - spis alfabetyczny

Przejdź do nazwiska:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  X  Y Z

larendt Dr Łukasz Arendt

Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Zajmuje się problematyką wpływu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę i rynek pracy, wykluczenia cyfrowego, kształcenia ustawicznego. Ekspert w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych realizowanych na zlecenie, między innymi, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura, Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP). Członek sieci NESET II. 

kchelpinski Krzysztof Chełpiński

Członek Zarządu  Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Prezes Zarządu stb24

Specjalista i ekspert w branży informatycznej oraz były pracownik w firmie IBM Polska. Doświadczenie zawodowe od programisty, kierownika zespołu wdrożeniowego, do kierowania działami handlowymi i usługowymi międzynarodowej korporacji w Polsce i poza Polską.

Obecnie Prezes Zarządu firmy stb24 sp. z o.o. specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów i elektronicznego obiegu dokumentów w publicznej i prywatnej chmurze obliczeniowej (cloud computing).

Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, przewodniczący Komitetu e-Umiejętności zajmującego się zagadnieniami z zakresu współpracy sektora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych z Sektorem Edukacji w kształceniu absolwentów o kompetencjach poszukiwanych na rynku pracy. Ekspert reprezentujący środowisko pracodawców w projektach wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji. Współpracuje przy tworzeniu i weryfikacji kompetencji dla sektora w ramach prac przygotowawczych do budowy Krajowego Rejestru Kwalifikacji. Kierownik projektów „e-skills week 2012”, „e-skills for jobs 2014” oraz „Watify” realizowanych przez KIGEiT w ramach ogólnoeuropejskich projektów koordynowanych przez Digital Europe. Projekty te miały za zadanie zwrócić uwagę młodzieży na możliwości budowania kariery zawodowej w sektorze TIK, oraz przekonać do tworzenia własnych przedsięwzięć biznesowych w oparciu o innowacyjne pomysły.

Kierownik merytoryczny projektu „SZOK – System Zarządzania Obiegiem Korespondencji” (POIG 5.2), w ramach którego opracowano wzorce procesów i udostępniono e-usługi wspierające zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Orędownik utworzenia Systemu Informowania o Potrzebach Rynku Pracy (Labour Market Information System), który zbierałby zapotrzebowania na kwalifikacje i udostępniał je wszystkim zainteresowanym interesariuszom w celu dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców.

hdebowski Horacy Dębowski

Instytut Badań Edukacyjnych, Ekspert ECVET

Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Ekspert projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w którym odpowiada za prowadzenie badań dotyczących problematyki ram kwalifikacji, oraz uczenia się osób dorosłych, a także rozwijanie współpracy międzynarodowej.

W latach 2010-2015 ekspert w zespole Krajowych Ram Kwalifikacji w IBE odpowiedzialny m.in. za koordynację prac zespołu zajmującego się przygotowaniem raportu referencyjnego oraz wstępnym przypisaniem poziomów PRK do kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty oraz edukacji pozaformalnej. 

Od 2012 roku członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET funkcjonującego przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Członek zespołu Refernet Polska. Menadżer międzynarodowego projektu NQF-IN. Koordynator Komponentu 3 w ramach projektu TWINNING w Macedonii. Ekspert w projekcie EWASTER. Wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. 

akaczmarczyk Alicja Karczmarczyk

Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Ekspert ECVET

Absolwentka Wydziału Elektroniki PW, od 34 lat pracuje w szkolnictwie zawodowym, w tym 10 lat na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Aktualnie pełni funkcję z-cy dyrektora szkoły. Od 2008 r. jest instruktorem Cisco, nadzoruje pracą Akademii Lokalnej Cisco, która funkcjonuje w ZSLiT nr 1 pod merytoryczną opieką Akademii Cisco PW. Jest współautorką realizowanego w szkole modułowego programu nauczania w zawodzie technik informatyk opartego na metodologii MES i certyfikacji wg uznanych standardów w obszarze IT (Cisco CCNA Routing & Switching, linux CLA i CLP oraz Microsoft). Od 2006 r. odpowiada za współpracę szkoły z wyższymi uczelniami i pracodawcami w kraju oraz partnerami zagranicznymi i realizację projektów mobilności, w tym projektów Erasmus+ wykorzystujących system ECVET. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET funkcjonującego przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

akononiuk Dr Anna Kononiuk

Politechnika Białostocka

Pracuje jako nauczyciel akademicki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie specjalności organizacja i zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem jej zainteresowań są badania foresightowe, a w szczególności metoda scenariuszowa, triangulacja, dzikie karty, diagnozowanie dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw. Brała udział w licznych krajowych i zagranicznych inicjatywach foresightowych jako uczestnik warsztatów badawczych, członek zespołów badawczych, koordynator zadań badawczych bądź ekspert w zakresie metody scenariuszowej. W latach 2011-2012 pełniła funkcję koordynatora naukowego Panelu Budowy Scenariuszy i Marszrut Technologicznych w projekcie "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. Jedna z pomysłodawców Grupy Wsparcia, skupiającej młodych pracowników nauki przy Narodowym Programie Foresight "Polska 2020".

kwiatkowski Jacek Kwiatkowski

Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Wieloletni Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ, członek Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; ekspert kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, rynku pracy oraz edukacyjnych projektów europejskich.

mkwiatkowski Prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – prorektor ds. nauki (2012 ), rektor (2016). Był dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w latach 1993-2007, przewodniczącym Rady Naukowej IBE (2009-2015), przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), zastępcą przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012-2014) oraz sekretarzem naukowym Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (2007).

Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2005-2011), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (2010). Jest autorem, współautorem, redaktorem naukowym 88 druków zwartych, 570 artykułów związanych z problematyką edukacji zawodowej, kwalifikacji i rynku pracy, ponad 690 recenzji wydawniczych i recenzji projektów badawczych. Promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 110 przewodach doktorskich, recenzent w 36 przewodach habilitacyjnych, recenzent w 16 przewodach o nadanie tytułu profesora, recenzent w 2 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa.

I.Laskowska Izabela Laskowska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1998-2006 w Fundacji „Fundusz Współpracy” zajmowała się wdrażaniem programów edukacyjnych wspierających modernizację szkolnictwa zawodowego. Od 2007 r. koordynowała w FRSE pracę zespołu projektów tematycznych, od 2009 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie”. Obecnie jest ekspertem wewnętrznym FRSE w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe oraz systemu ECVET, dotyczącego przenoszenia i akumulowania osiągnięć w kształceniu zawodowym. Z ramienia FRSE bierze udział w Grupie Roboczej Komisji Europejskiej dla Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+.

bgawron Bożena Barbara Mayer-Gawron

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Absolwentka Technikum Mechanicznego, Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, nauczyciel mechanicznych przedmiotów zawodowych, później wicedyrektor szkoły, a następnie wizytator ds. szkolnictwa zawodowego i koordynator ds. programu Leonardo da Vinci oraz współpracy międzynarodowej w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Obecnie wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, nadzoruje prace nad projektami pozankonkursowymi „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” i „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe” realizowanymi przez ORE w ramach programu PO WER i finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorka wielu projektów międzynarodowych adresowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych Gminy Miejskiej Kraków realizowanych w ramach LLP, POKL, Erasmus+. Były dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, szkoły z ponad 180-letnią tradycją szkolnictwa zawodowego. Dyrektor szkoły, która w konkursach MEN i KOWEZiU promujących kształcenie zawodowe pt. „Lider Edukacji Zawodowej”, „Szkoła dla Rynku Pracy”, „Szkoła dla Pracodawcy. Pracodawca dla Szkoły” w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej w zawodzie technik-mechatronik zdobyła I miejsce w Polsce i otrzymała tytuł Lidera Edukacji Zawodowej, tytuł Oskara Zawodowego. Szkoły, która za realizowane projekty międzynarodowe uzyskała w 2014 r. tytuł „Małopolskiej Szkoły z Pasją” i była dwukrotnie nominowana do Nagrody Eduinspiracje 2013, 2015.

jmezyk Dr inż. Jordan Mężyk

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Absolwent wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, w roku 2010 uzyskał stopień doktora na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, w latach 2002-2007 nauczyciel akademicki, obecnie adiunkt w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z technologiami cyfrowymi, programowaniem, akustyką, diagnostyką techniczną i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. W ramach pracy zawodowej zajmuje się głównie robotyką przemysłową, układami sterowania i napędowymi, rozwojem urządzeń mechatronicznych dla zastosowań przemysłowych, w tym systemami automatycznej kontroli jakości z wykorzystaniem metod optoelektronicznych i termowizyjnych oraz rozwojem aparatury badawczo-pomiarowej na potrzeby nauki, przemysłu i edukacji zawodowej.

 K.Nosarzewski Kacper Nosarzewski

Jest partnerem w warszawskiej firmie foresightowej 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO, UNDP oraz przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym. W przeszłości występował m.in. na TEDxWarsaw 2013 i EFNI, gdzie podejmował zagadnienia edukacji, zarządzania i prognozowania. Zasiada we władzach polskiego oddziału The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme.

4CF zajmuje się foresightem strategicznym. Specjalizujemy się w analizach długoterminowych i strategii: pomagamy przedsiębiorstwom, organizacjom rządowym i pozarządowym na całym świecie realizować cele w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu. Zwiększamy zdolność szybkiego identyfikowania i wykorzystywania pojawiających się szans i zagrożeń. Dzięki współpracy z m.in. strategami wojskowymi, 4CF utrzymuje się w awangardzie światowego foresightu, aby zapewnić klientom przewagę rynkową. Pracowaliśmy m.in. dla PKPP Lewiatan, Pracodawców RP, UNDP, WHO, Hoop S.A. oraz Jerónimo Martins.

Jako środkowoeuropejski oddział think-tanku The Millennium Project reprezentujemy system ekspercki, zaliczany do ścisłej czołówki światowych instytucji foresightowych. W 2012 roku 4CF dołączyło do grona najlepszych na świecie firm zajmujących się prognozowaniem długoterminowym i doradztwem, wg klasyfikacji Foresight Education and Research Network (FERN).

mnowakowski Michał Nowakowski

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Asystent w Zakładzie Badań Edukacji Zawodowej w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Specjalizuje się w zagadnieniach: edukacja dla rynku pracy, standardy kompetencji zawodowych, porównywalność, uznawalność i walidacja kompetencji zawodowych, metodyki zarządzania projektami (PRINCE2 Practitioner Certificate), transfer technologii. Z wykształcenia prawnik. Ukończył studia z tytułem magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na La Coruna Universyty. Jego zainteresowania naukowe obejmują również teorię gier, handel międzynarodowy, ekonomiczną analizę prawa, Open Badges.

W charakterze eksperta i wykonawcy brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw, w tym projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych: „Opracowanie standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” (2012-2013), Programie Strategicznym „Innowacyjne Systemy Wsparcia Technicznego Zrównoważonego Rozwój Gospodarki” (2011-2013), Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji „Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie w zarządzaniu wiedzą w firmie” (2008-2010), Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji „Mobilność w sektorze budownictwa poprzez ECVET” (2012-2014). Kierownik projektu ERASMUS+ „Open Badge Network” (2015-2017), poświęconemu opisywaniu oraz potwierdzaniu osiągnięć edukacyjnych i zawodowych w świecie wirtualnym.

pposzytek Dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning oraz programu European Language Label. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą w tym także przez tak renomowane wydawnictwa jak Cambridge i Multilingual Matters. Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej: ‘Ucz się języków. Język to podstawa’. Paweł Poszytek był także wykładowcą na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Paweł Poszytek jest też artystą muzykiem, kompozytorem i autorem z dorobkiem kilku płyt oraz ma międzynarodowe doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Obecnie (od maja 2016 r.): dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Obszary tematyczne: technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, kształcenie językowe, program Erasmus+.

jreliga Dr Jolanta Religa

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Adiunkt w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność zawodowa: jakość i innowacyjność edukacji zawodowej, polityka edukacyjna a rynek pracy, standaryzacja kompetencji zawodowych. Projektuje, realizuje, ewaluuje prace badawcze oraz wdrożeniowe w wymienionych obszarach, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jest autorem licznych publikacji krajowych i międzynarodowych. W latach 2000-2016 koordynowała i realizowała wykonawca około 20 europejskich projektów edukacyjnych (m.in. Leonardo da Vinci, Socrates, EQUAL, Erasmus+,). Redaktor raportów dotyczących najważniejszych wyników badań Bilans Kapitału Ludzkiego z roku 2013 i 2014. Jest współtwórcą i moderatorem w Laboratorium Innowacji i-lab funkcjonującym w ramach ITeE-PIB w Radomiu.

asacio Dr Anna Sacio-Szymańska

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Adiunkt w Zespole Strategii Innowacyjnych Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Badawczych UE.

W 2010 r. obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie specjalności organizacja i zarządzanie. Problematyka jej badań naukowych koncentruje się na zagadnieniach długoterminowego myślenia strategicznego, analizie relacji pomiędzy polityką innowacyjną, zarządzaniem strategicznym i foresightem oraz ich praktycznymi zastosowaniami, rozpatrywanymi zarówno na poziomie europejskim, jak i na przykładzie partykularnej polityki państw, regionów i organizacji. Koordynator międzynarodowych projektów foresightowych; w tym aliansu na rzecz wiedzy „Becoming future-oriented entrepreneurs in universities and companies” (2017-2019), członek Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością; wiceprezydent europejskiej sieci Foresight Europe Network (2017-2018).

msiczek Mariusz Siczek

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Absolwent Politechniki Radomskiej. W latach 2008-2010 pracował w firmie Schneider-Electric, gdzie zajmował się wsparciem technicznym w zakresie automatyki przemysłowej. Ukończył cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników PLC, jak również paneli operatorskich HMI.

Od 2010 r. pracownik w Zakładzie Technologii Informatycznych ITeE-PIB, gdzie zajmuje się rozwojem i badaniami w obszarze automatyki przemysłowej. Brał udział w opracowaniu, wykonaniu i uruchomieniu kilkunastu urządzeń: m.in. stanowisk technodydaktycznych dydaktycznych. Współautor kilku artykułów naukowych i patentów oraz uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

fsymela Dr inż. Krzysztof Symela

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz magister inżynier mechanik. Działalność naukową prowadzi w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie pełni funkcję Kierownika Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej. Specjalizuje się w rozwijaniu podstaw metodologicznych pedagogiki pracy, w naukowo-metodycznym wspomaganiu kształcenia i szkolenia zawodowego, projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów nauczania. Prowadzi badania zawodoznawcze oraz diagnostyczne i prognostyczne nowych umiejętności i kompetencji w obszarze zawansowanych technologii przemysłowych oraz kwalifikacji rynkowych. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych, współtwórcą metodologii opracowywania krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Uczestniczył w przygotowaniu i koordynacji projektów międzynarodowych, m.in. w programach: PHARE, TESSA, SPRED, SMART, TERM, Leonardo da Vinci, COST, LLL i aktualnie Erasmus+. Pełnił funkcje eksperckie dla służb państwowych: MEN, MPiPS, MG, MIiB, KG OHP, a także instytucji międzynarodowych: ILO, OECD, CEDEFOP. Jest założycielem i przewodniczącym Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (2002 r.), będąc jednocześnie ekspertem i trenerem kształcenia modułowego. W latach 2008-2009 był Dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN. Jest członkiem Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rady Redakcyjnej czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych - Polish Journal of Continuing Education.

askopiec Aleksandra Ścibich-Kopiec

Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie doradztwa europejskiego, coachingu w biznesie, doradztwa zawodowego i personalnego oraz studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania.

Od 2003 roku jest zawodowo związana z planowaniem, wdrażaniem, rozliczaniem i ocenianiem przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: konsultingowym, edukacyjnym, społecznym oraz non-profit. Dziesięcioletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze prywatnym oraz non-profit zdobyła w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto pracowała jako wykładowca w Wyższej Szkoły im. Tischnera w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Pełniła także funkcję konsultanta w Doradztwie Gospodarczym DGA S.A. w Poznaniu oraz specjalisty w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2009 roku z sukcesem zarządza prywatną firmą. Jest inicjatorem Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji – wspiera III sektor w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Jest autorką ok. 30 projektów (programy UE w latach 2011-2014) o łącznej wartości ponad 20 mln złotych, skierowanych dla różnych grup społecznych (w tym MMŚP, NGO), a także inicjatorką działań edukacyjnych i inwestycji. Buduje partnerstwa ponadnarodowe; jest współtwórcą projektów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii w dziedzinie edukacji rodziców, dzieci, grup defaworyzowanych, a także szkoleń dla biznesu. We własnej firmie zrealizowała w ostatnich czterech latach projekty edukacyjne o wartości powyższej 10 mln złotych pod nadzorem różnych instytucji publicznych m.in. PARP, MEN-ORE, WUP Kraków, WUP Katowice, WUP Rzeszów. Jest organizatorem wielu konferencji, seminariów i eventów edukacyjnych. To także autorka licznych artykułów, materiałów dydaktycznych i studiów przypadków. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W FRSE odpowiada za działania prowadzone w programie Erasmus+ z obszaru kształcenia i szkoleń zawodowych oraz szkolnictwa wyższego.

Obszary tematyczne: kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe.

aswiebocka Anna Świebocka-Nerkowska

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła „Studium Integracji Europejskiej” w KSAP realizowane we współpracy z Ecole Nationale d’Administration we Francji. Odbyła staże w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Wielkiej Brytanii, w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, a także w Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej. Pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2003 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w obecnym Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

kswierk Krzysztof Świerk

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, ekspert ECVET

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.
W przeszłości związany z przemysłem, pracował m.in. dla grupy Volkswagen AG. Od 2015 roku dyrektor w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, wcześniej kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Od 2014 roku członek Zespołu Ekspertów ECVET(European Credit System for Vocational Education and Training) Polska, a także, w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, ekspert ds. opracowania programu spotkań przedstawicieli partnerów społecznych.

Koordynator i autor wielu projektów krajowych i międzynarodowych w zakresie kompetencji zawodowych na potrzeby rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy na płaszczyźnie szkoła–pracodawcy. Inicjator wielu działań mających na celu uelastycznienie ścieżek zawodowych i rozwój kompetencji kluczowych dla potrzeb rynku pracy.

A.Włodarczyk Agnieszka Włodarczyk

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Z edukacją związana jest od 1998 roku. Zagadnienia dotyczące kształcenia oraz doskonalenia zawodowego zgłębia od 2008 roku. W Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji koordynowała prace zespołów zajmujących się projektami wsparcia i rozwoju kształcenia zawodowego w kontekście międzynarodowym, a dokładnie projektów współpracy międzynarodowej mających na celu tworzenie bądź transferowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji zawodowej (Transfer innowacji, Program „Uczenie się przez całe życie” oraz Partnerstwa strategiczne, Program Erasmus+).

Ponadto koordynowała pilotażowy projekt Komisji Europejskiej dotyczący zawodowych staży dla wnioskodawców indywidualnych oraz międzynarodowy projekt: „Net ECVET: Working together to understand and implement ECVET”, którego celem było dokonanie przeglądu rezultatów,  metod oraz  instrumentów, które dotyczą wdrażania i testowania systemu ECVET. W 2013 roku przygotowała publikację pt. „ECVET w projektach programu Leonardo da Vinci”.  

T.Wojciechowski Tadeusz Wojciechowski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz podyplomowych studiów Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE. Związany z edukacją m.in. jako nauczyciel, wizytator w MEN, kierujący projektami edukacyjnymi w Krajowym Centrum Edukacji Ekologicznej NFOŚ. W FRSE pełnił funkcje członka zarządu, zastępcy dyrektora programu Socrates, koordynatora programu Comenius i koordynatora Zespołu Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów. Wykładowca na podyplomowych studiach dla kandydatów na dyrektorów szkół w APS w Warszawie. Ekspert w programie rządowym ASOS, aktualnie wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

jwojutynski Dr inż. Jacek Wojutyński

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Absolwent Wydziału Elektroniki, Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki – prowadził zajęcia dydaktyczne z Podstaw Automatyki oraz Teorii Sygnałów i Informacji w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu oraz nauczyciel w szkołach średnich: w V LO im. Jana Kochanowskiego i Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu.

Twórca kilkudziesięciu systemów pomiarowych i sterowania – mikroprocesorowych, komputerowych i ze sterownikami PLC oraz autor oprogramowania ok. 150 sterowników PLC i pulpitów operatora HMI różnych rodzin i producentów. Kilka z wykonanych urządzeń zdobyło nagrody na międzynarodowych wystawach. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych i patentów. Główny pomysłodawca i konstruktor stanowisk technodydaktycznych wykonywaniach przez ITeE-PIB.

iwolinska Irena Wolińska

Ekspert – badacz. Politolog, polityk społeczny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu polityki rynku pracy i funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracowała z Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych (1980-1993), następnie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Programów Rynku Pracy w Krajowym Urzędzie Pracy (1993-1998) i dyrektora Departamentu Polityki Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (1998-2003). Od 2003 roku działa jako niezależny ekspert – badacz ewaluator, trener, konsultant. Od 2003 związana z obecną grupą WYG (dawniej IMC), a od 2005 z WYG PSDB, gdzie kierowała wieloma projektami badawczymi i ewaluacyjnymi w obszarze wsparcia EFS. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-TO-S, zrzeszającego osoby związane z publicznymi służbami zatrudnienia.

iwozniak Dr inż. Ireneusz Woźniak

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Adiunkt w Zakładzie Badań Edukacji Zawodowej w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Specjalizuje się w zagadnieniach: edukacja dla rynku pracy, standardy kompetencji zawodowych, krajowe i sektorowe ramy kwalifikacji, porównywalność, uznawalność i walidacja kompetencji zawodowych, projektowanie opisów zawodów, profili kompetencyjnych, programów nauczania dla zawodów i specjalności w systemie formalnym i pozaformalnym. W 1999 r. obronił pracę doktorską „Programy kształcenia zawodowego w świetle oczekiwań pracodawców” wspieraną grantem Komitetu Badań Naukowych. Jest laureatem konkursu Komisji Europejskiej w programie „Akcja Jean Monnet”, w wyniku którego zrealizował w latach 1998-1999 grant „Porównywalność kwalifikacji zawodowych na polskim i europejskim rynku pracy”. Był wiodącym ekspertem w czterech projektach systemowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących rozwoju metodologii opracowywania standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych (ponad 550 standardów w bazie MRPiPS). Członek Zespołu Ekspertów projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” (2008-2009). Kierownik zadań w projekcie Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji „Mobilność w sektorze budownictwa poprzez ECVET (Mobilty in Building Construction Sector through ECVET), Nr 2012-1-PL1-LEO05-27451 (2012-2014). Wykonawca projektu ERASMUS+ „Open Badge Network”, poświęconemu opisywaniu oraz potwierdzaniu osiągnięć edukacyjnych i zawodowych w świecie wirtualnym (2015-2017). Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych związanych kwalifikacjami i korepetycjami zawodowymi.

mzawadka Małgorzata Zawadka

Dziennikarka, pisarka, trenerka pracy z opowieścią, właścicielka studia pracy z narracją Kuźnia Opowieści. Emigrantka i re-emigrantka. Przez 18 lat mieszkała w USA, gdzie przez wiele lat pracowała jako korespondent polskich mediów w Nowym Jorku, Chicago i Waszyngtonie.

Redaktor prowadzący i współautorka dwóch tomów opowieści przedsiębiorców rodzinnych. Ukończyła antropologię, socjologię i film na Queens College w Nowym Jorku oraz dwuletnie studium podyplomowe The New Seminary, szkolące doradców duchowych.

Autorka książki “Halina Machulska: byłam wierna sobie” oraz licznych publikacji.

 

   •  

     

    Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).