English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Grupa dyskusyjna I

Edukacja językowa na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Moderator: dr Magdalena Szpotowicz, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Polska

Główny mówca: Pierre Mairesse, Lifelong learning: horizontal policy issues and 2020 strategy, Komisja Europejska

Prelegenci:  

 • Wielojęzyczność: czy programy wczesnego nauczania języków obcych w Europie spełniły oczekiwania? - prof. Janet Enever, Uniwersytet w Umeå, Szwecja
 • Edukacja językowa na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym: rozwijanie zakresu wielojęzyczności u młodych uczniów - dr Christine Hélot, Institut Universitaire de Formation des Maîtres d'Alsace, Uniwersytet w Strasburgu, Francja
 • Maria Bogucka, Katedra Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Gdański, Polska

Sprawozdawca: dr Karmen Pižorn, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia

Cele :

 • podjęcie dyskusji na temat obniżenia wieku rozpoczynania obowiązkowej nauki języka obcego w Europie;
 • wskazanie znaczenia i specyfiki kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 • odniesienie się do integracji językowo-przedmiotowej (CLIL) i edukacji różnojęzycznej na etapie edukacji początkowej.

Tematy i problemy:

 1. Efekty wczesnego startu w nauczaniu języka obcego w szkołach podstawowych (na podstawie projektu badawczego ELLiE).
 2. Profil kształcenia nauczycieli języka obcego uczących w młodszych klasach szkoły podstawowej oraz przedszkolach.
 3. Prezentacja dokumentu „Early Language Learning at Pre-Primary School Level – a Policy Handbook” opracowanego przez Komisję Europejską i grupę ekspertów.
 4. Wyzwania związane z wdrażaniem CLIL-u oraz edukacji różnojęzycznej na wczesnym etapie edukacyjnym.

Grupa dyskusyjna II

Kształcenie językowe na rzecz mobilności – przygotowanie do edukacji i pracy poza granicami własnego kraju

Moderator: Anna Atłas, Dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie”, FRSE, Polska

Prelegenci:

 • prof. Miquel Strubell, Universitat Oberta de Catalunya, Hiszpania
 • prof. Stephen Hagen, University of Wales, Wielka Brytania
 • dr Thomas Spielkamp, Wicedyrektor Narodowej Agencji ds. Programów UE, Niemcy
 • Patrick Meuwissen, Krajowe Centrum EUROPASS, Belgia
 • Alain Henry, Ambasada Francji w Polsce
 • Günter Neuhaus, Instytut Goethego w Berlinie, Niemcy

Sprawozdawca: Anna Grabowska, Koordynator programu European Language Label, FRSE, Polska

Cele:

 • podkreślenie wymiaru kształcenia językowego w kontekście mobilności różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych w wymiarze uczenia się przez całe życie;
 • przedstawienie kształcenia językowego nie tylko w aspekcie komunikacji, ale również w kontekście kulturowym i społecznym kraju przyjmującego;
 • poruszenie zagadnienia związanego z wzajemnym uznawaniem kompetencji językowych 
 • na poziomie języka ogólnego i specjalistycznego.

Tematy i problemy:

 1. Wpływ mobilności na rozwój kompetencji językowych.
 2. Problemy językowe w mobilności – przykłady rozwiązań.
 3. Propozycje zmian kształcenia językowego w kontekście mobilności.
 4. Edukacja językowa na rzecz przygotowania do pracy w kraju i poza granicami.

Grupa dyskusyjna III

Kanały komunikacji w wielokulturowej klasie

Moderator: Agnieszka Kosowicz, Prezes Zarządu, Polskie Forum Migracyjne, Polska

Prelegenci:

 • Kompetencje mediacyjne nauczyciela w interkulturowej dydaktyce językowej - dr hab. Jolanta Zając, prof. UW, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Język jako kompetencja zawodowa - Gudrun Laufer, Dyrektor, Sven Walter Institute for Language Education, Niemcy
 • Język jako kompetencja zawodowa - Magdalena Wiażewicz, Sven Walter Institute for Language Education, Niemcy
 • Eric Atkinson, Koordyntaor projektów regionalnych, British Council, Polska
 • Równość kulturowa i religijna a prawa człowieka – rasizm niskich oczekiwań? - Shaun Evans-Pask, Cardiff Council, Wielka Brytania
 • W odpowiedzi na wyzwania w wielokulturowej klasie – rola nauki o prawach człowieka - Dariusz Grzemny, Koordynator projektów, Dyrektoriat Młodzieży i Sportu, Rada Europy

Sprawozdawca:  prof. Piet van Avermaet, Uniwersytet w Gandawie, Belgia

Cele:                    

 • budowanie społeczności w klasie szkolnej poprzez skuteczne wykorzystanie komunikacji
 • z uwzględnieniem kilku płaszczyzn: słów, symboli i wartości;
 • poruszenie kwestii edukacji dzieci cudzoziemskich, które zgodnie z badaniami PISA, osiągają słabsze wyniki w porównaniu do dzieci kraju przyjmującego, mimo stosowania różnych metod wsparcia;
 • przedstawienie doświadczeń edukacyjnych, dotyczących różnych sposobów porozumienia w klasie – od opanowania języka danego kraju, przez zrozumienie wspólnych wartości, kodowanych w zachowaniu, postawach, obyczajach.

Tematy i problemy:

 1. Zarządzanie wielokulturowością w środowisku szkolnym.
 2. Sposoby porozumiewania się z uczniami, którzy nie znają języka kraju przyjmującego.
 3. Wykorzystanie języka jako formy przekazu wartości ogólnoludzkich i symboli sposobem na komunikację
 4. z uczniami nie znającymi języka kraju przyjmującego.
 5. Kultura w kontekście praw człowieka.

Grupa dyskusyjna IV

Aspekty językowe internacjonalizacji kształcenia na poziomie wyższym

Moderator: Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prelegenci:                

 • Kompetencje międzykulturowe dla sukcesu akademickiego i zawodowego - prof. Manuel Célio Conceiçăo, Uniwersytet w Algarve, Portugalia
 • prof. Neva Šlibar, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
 • Uczenie się języków przez całe życie – kształcenie nauczycieli w rozwoju kompetencji wielojęzycznych i wielokulturowych - prof. Dainuvīte Blūma, Uniwersytet Łotewski, Łotwa
 • Aspekt językowy edukacji uniwersyteckiej - dr Sjur Bergan, Kierownik Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Historii, Rada Europy
 • Zapowiedź i wyzwanie CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego) jako mediatora internacjonalizacji - Anne Räsänen, Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia
 • Karolina Pietkiewicz, studentka, Uniwersytet Warszawski, Polska

Sprawozdawca: Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, Dyrektor Szkoły Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski, Polska

Cele:

 • przedstawienie różnych aspektów kształcenia językowego w szkolnictwie wyższym wspierających skuteczne umiędzynarodowienie kształcenia na poziomie wyższym;
 • przedyskutowanie strategii umiędzynarodowienia (wymiar zewnętrzny i wewnętrzny) oraz polityki językowej instytucji szkolnictwa wyższego;
 • omówienie mechanizmów zapewniania jakości kształcenia językowego w odniesieniu do
  umiędzynarodowienia kształcenia.

Tematy i problemy:

 1. Miejsce języka angielskiego i języków rzadziej nauczanych i używanych.
 2. Przygotowanie nauczycieli akademickich (języków i przedmiotów kierunkowych) do kształcenia w językach obcych.
 3. Kompetencja międzykulturowa a sukces zawodowy i społeczny.
 4. Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe w kontekście akademickim.
 5. Znaczenie indywidualnej wielojęzyczności.
 6. Umiędzynarodowienie z perspektywy studentów.
 7. Jakość kształcenia językowego.
 8. Miejsce kompetencji językowych i międzykulturowych w ramach kwalifikacji.
 9. Ramy kwalifikacji a umiędzynarodowienie kształcenia.

Grupa dyskusyjna V

Na potrzeby rynku pracy: kształcenie tłumaczy i kształcenie językowe pracowników

Moderator: Konrad Fuhrmann, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska

Prelegenci:

 • Osiągnięcia jednego z najbardziej renomowanych ośrodków szkolenia tłumaczy w Europie - prof. Peter A. Schmitt, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
 • Polskie oczko w sieci EMT - prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Kierownik Katedry UNESCO do Badań nad   Przekładem i Komunikacją Miedzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Między uczelnią i rynkiem pracy – do sukcesu przez współpracę - dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Sabina Klimek, Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności KE

Sprawozdawca: Pierluigi Caterino, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska

Cele:

 • omówienie istniejących standardów i przyszłe wymogi w kształceniu tłumaczy
  i kształceniu językowym pracowników;
 • wyznaczenie istniejących i potrzebnych praktyk w zakresie współpracy między uczelniami
  a przemysłem w obrębie usług językowych;
 • prezentacja sieci European Master’s in Translation.

Tematy i problemy:

 1. Kompetencje tłumaczeniowe i językowe na rynku pracy: rola uczelni i udział przemysłu
 2. w procesie kształcenia.
 3. Współpraca uczelni z przemysłem: sytuacja bieżąca i zalecenia.
 4. Przewidywanie trendów na rynku pracy i kształcenie zawodowe w zakresie kompetencji poszukiwanych na rynku.
 5. Sieć European Master’s in Translation: standardy europejskie w kształceniu tłumaczy, najlepsze praktyki i dalszy rozwój sieci.