Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Europejski Roku Wolontariatu 2011, czyli o tym jak zmieniać siebie i świat

Trzy, dwa, jeden... start!

Jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a już o nim głośno. Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską - bo o nim mowa - ustanowiony został na mocy Decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) na zbliżający się rok 2011. Od Helsinek po Lizbonę, od Aten po Sztokholm - jak Unia długa i szeroka - trwają prace przygotowawcze związane z inauguracją obchodów Roku na poziomie wszystkich państw członkowskich, zaproszonych przez Komisję Europejską do udziału w tym niezwykle ciekawym i bez wątpienia potrzebnym wydarzeniu. Wraz z trwającymi aktualnie obchodami Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), a jednocześnie poprzedzając obchody Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności Między Pokoleniami (2012), tematyka Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 wpisuje się w obszar zagadnień wyjątkowo aktualnych i szeroko dyskutowanych w kręgach społeczeństw europejskich. Warto także wspomnieć, że to właśnie w roku 2011 przypada 10. rocznica Międzynarodowego Roku Wolontariusza, który ogłoszono w 2001 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Aby urzeczywistnić idee Roku, państwa członkowskie UE powołały do życia Krajowe Organy Koordynujące, tzw. KOK, (ang. National Coordinating Bodies), których zadaniem jest sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad wszystkimi aspektami związanymi z wdrażaniem ERW 2011 na poziomie krajowym, jak również powiązanie działań krajowych z działaniami realizowanymi na poziomie Wspólnoty. Warto wiedzieć, że polskim organem koordynującym dla ERW 2011 zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako resort odpowiedzialny za problematykę działalności pożytku publicznego i wolontariatu, zaś komórką organizacyjną kierującą pracami nad Krajowym Planem Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce - będącym swoistym vademecum obchodów Roku w naszym kraju - jest Departament Pożytku Publicznego.

Łączą nas wspólne cele

Rada Unii Europejskiej, we wspomnianej Decyzji, określiła cele Roku Wolontariatu, wskazując tym samym te obszary, które jej zdaniem powinny stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania wszystkich zaangażowanych w kreację działań na okoliczność obchodów Roku:

 • tworzenie sprzyjającego otoczenia dla wolontariatu w UE w celu uczynienia z wolontariatu trwałego elementu propagowania aktywności obywatelskiej i działań międzyludzkich w kontekście UE i w stosownych przypadkach zajęcia się przeszkodami, na które napotyka wolontariat;
 • wzmacnianie pozycji organizatorów wolontariatu w celu poprawy jakości wolontariatu w celu ułatwienia wolontariatu i udzielenia pomocy organizatorom we wprowadzaniu nowych form wolontariatu, a także stymulowania tworzenia sieci współpracy, mobilności, współdziałania i synergii w ramach społeczeństwa obywatelskiego oraz między społeczeństwem obywatelskim a innymi sektorami w kontekście UE;
 • uznawanie wolontariatu w celu zachęcania do tworzenia odpowiednich środków motywujących jednostki, przedsiębiorstwa i organizacje wspomagające wolontariuszy oraz doprowadzenia do uznawania wolontariatu na szczeblu UE i państw członkowskich - przez osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, sektor edukacji formalnej i pozaformalnej oraz pracodawców - jako formę zdobywania umiejętności i kompetencji;
 • szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu w celu poprawy ogólnego stanu wiedzy o wolontariacie jako istotnym wyrazie aktywności obywatelskiej, która pomaga dążyć do celów będących przedmiotem zainteresowania wszystkich państw członkowskich, takich jak harmonijny rozwój społeczeństwa i spójność społeczna.

Wczytując się z uwagą w powyższe cele widać wyraźnie, że chodzi tu o coś więcej - daleko więcej - aniżeli tylko o proste przypomnienie Europejczykom jak ważną i wartościową rzeczą jest aktywność wolontariacka, choć i to bez wątpienia należy niestrudzenie czynić. Tym niemniej Europejski Rok Wolontariatu stać się powinien okazją do zmierzenia się z wieloma wyzwaniami dla rozwoju wolontariatu w UE, zwłaszcza w kontekście otoczenia instytucjonalnego czy rozwiązań legislacyjnych. Wiadomo jednak, że wolontariat jest rzeczywistością dziejącą się zawsze w jakimś konkretnym tu i teraz. Mówi się często o idei wolontariatu, o jego wymiarze ponadnarodowym, zawsze jednak warto powracać myślą do własnego lokalnego podwórka, by pytać samych siebie o to, co jeszcze powinno zostać udoskonalone. Europejski Rok Wolontariatu, którego realizacja została przeniesiona na poziom krajowy, daje ku temu świetną sposobność.

Krajowe priorytety Roku

Europejski Rok Wolontariatu wydaje się być doskonałą okazją dla państw członkowskich do przyjrzenia się warunkom i otoczeniu, w ramach których funkcjonuje wolontariat w poszczególnych krajach. Co już zostało zrobione? Z czego jesteśmy dumni? Co należy zmienić lub poprawić? W toku podjętych refleksji zrodziły się tzw. krajowe priorytety Roku, czyli obszary tematyczne oscylujące wokół zagadnienia wolontariatu, szczególnie istotne z perspektywy danego państwa. Krajowe obszary priorytetowe są odpowiedzią na -zdiagnozowane wcześniej - kluczowe bariery w rozwoju wolontariatu. Mówią nam przede wszystkim o kierunkach działań, które należy podjąć, aby owe bariery skutecznie przezwyciężyć. Chcąc zatem poznać polskie obszary priorytetowe wypracowane na okoliczność obchodów Roku, bezpośrednio korespondujące z czterema nadrzędnymi celami wyznaczonymi w Decyzji Rady, warto sięgnąć do Krajowego Planu Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce. W toku prowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz resortami aktywnymi w obszarze wolontariatu wypracowano następujące obszary priorytetowe:

 • Promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących - kreowanie mody na wolontariat. Promowany będzie wolontariat w całej różnorodności jego form, jako aktywność dobra dla każdej grupy wiekowej i zawodowej. Szczególny nacisk zostanie położony na promowanie wolontariatu opartego na wiedzy i umiejętnościach wolontariuszy - powinno się utrwalać świadomość, że wartość pracy wolontariusza nie sprowadza się do braku odpłatności za nią, ale wiąże się także z wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, które wolontariusz wnosi, co jest szczególnie warte podkreślenia w kontekście wolontariatu pracowniczego.
 • Wzmocnienie organizatorów wolontariatu, przede wszystkim w zakresie zarządzania i motywowania wolontariuszy. Angażowanie wolontariuszy powinno wiązać się z planowaniem i myśleniem strategicznym, aby doświadczenie wolontariackie było wartościowe zarówno dla wolontariusza, jak i korzystającej z jego wsparcia organizacji. Wolontariusze potrzebują jasnego określenia ich roli w organizacji, jak również informacji zwrotnej dotyczącej ich zaangażowania. Organizatorzy wolontariatu powinni mieć świadomość, że relacja, którą wolontariusz nawiązuje z organizacją powinna opierać się na zasadzie wzajemności. Ważne jest także ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń między koordynatorami wolontariatu w każdej dziedzinie (sportowy, hospicyjny, seniorów, osoby niepełnosprawne itp.), umożliwienie im korzystania z dobrych praktyk wypracowanych w kraju i zagranicą.
 • Wzmocnienie systemowego podejścia do wolontariatu. Ambicją Polski jest wykorzystanie szansy, jaką niesie ze sobą Europejski Rok Wolontariatu 2011 oraz zbiegające się z nim w czasie Przewodnictwo Polski w Radzie UE, do podjęcia prac nad wzmocnieniem strategicznego podejścia do wolontariatu w naszym kraju. Planowane jest podjęcie wielu działań dla osiągnięcia tego długofalowego celu, takich jak na przykład przegląd przepisów prawnych dotyczących wolontariatu, wprowadzenie problematyki wolontariatu w treści dokumentów strategicznych ( m.in. dotyczących kapitału ludzkiego, społecznego, edukacji i rynku pracy) czy zainicjowanie prac nad Długofalową polityką w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce

Wszystkie działania w ww. obszarach priorytetowych obchodów ERW 2011 w Polsce będą podejmowane zarówno w perspektywie ogólnopolskiej, jak również z myślą o ich przydatności dla regionów oraz społeczności lokalnych. Szczególnie dużą rolę będzie odgrywało tu także uwypuklenie międzynarodowego, europejskiego wymiaru aktywności, do czego Polska jest szczególnie zobowiązana z racji sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE podczas ERW w 2011 r.

Budowanie partnerstwa

Bez wątpienia, Europejski Rok Wolontariatu ze swej istoty powinien być wspólnym dziełem wszystkich podmiotów pragnących włączyć się w jego obchody. I chociaż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pełniąc funkcję Krajowego Organu Koordynującego, sprawuje bezpośredni nadzór organizacyjny nad całością przedsięwzięcia, to jednak pozostaje otwarte na budowanie sieci partnerstwa i współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. W tym miejscu warto wspomnieć o trwałej i owocnej współpracy KOK z Międzysektorowym Zespołem Roboczym ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze wolontariatu, zarówno w wymiarze ogólnym, jak również sektorowym (np. wolontariat studencki, hospicyjny, seniorów, pracowniczy, sportowy). Departament Pożytku Publicznego, bezpośrednio odpowiedzialny za realizację obchodów Roku, od początku postawił sobie za cel koordynację opartą na działaniu międzysektorowym, polegającą na włączaniu w tworzenie polskich obchodów ERW i w odpowiedzialność za ich długofalowe rezultaty wszystkich zainteresowanych stron. Co ciekawe, dokładnie w dniu, kiedy zapadła decyzja o podjęciu się przez MPiPS roli krajowego organu koordynującego, DPP zwrócił się do wszystkich resortów oraz wybranych urzędów centralnych z zapytaniem, które spośród nich prowadzą działania w obszarze wolontariatu i byłyby zainteresowane podjęciem współpracy w tym zakresie. Obecnie w skład Zespołu wchodzą przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej na poziomie resortowym oraz licznie reprezentowane organizacje pozarządowe, szczególnie aktywne w obszarze wolontariatu. Aktywnymi partnerami Zespołu jest także Rada Działalności Pożytku Publicznego (ciało doradcze przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, złożone z przedstawicieli III sektora, strony rządowej oraz samorządowej) oraz Parlamentarny Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wśród podmiotów zaangażowanych w prace Międzysektorowego Zespołu Roboczego jest także Spółka PL.2012, która z ramienia strony rządowo-samorządowej koordynuje przygotowania w obszarze wolontariatu miejskiego na potrzeby obsługi turnieju finałowego UEFA EURO 2012TM. Do prac został zaproszony także Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w którym przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców zajmują się m.in. problematyką wolontariatu pracowniczego. Międzysektorowy Zespół, który gromadzi się na roboczych spotkaniach już od przeszło pół roku, wniósł jak dotąd bardzo ważny wkład w prace nad opracowaniem Krajowego Planu Działania, zwłaszcza w obszarze uzgodnień krajowych priorytetów dla Roku, jak również opracowania założeń strategii komunikacyjnej. Poza spotkaniami konsultacyjnymi, członkowie Zespołu drogą elektroniczną powiadamiani są o wszelkich istotnych wydarzeniach w ramach prowadzonych przygotowań. Ich opinie i sugestie mają kluczowe znaczenie dla kształtu polskich obchodów ERW 2011, które z założenia mają być tak międzysektorowe i interaktywne, jak sam Zespół. Warto także wspomnieć, że równolegle do prac w ramach Zespołu, KOK prowadzi szerokie działania konsultacyjne dotyczące działań w poszczególnych obszarach priorytetowych. Ważnym partnerem MPiPS są bez wątpienia pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którzy funkcjonują w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, czy w urzędach miast. Urzędnicy ci, jako pośrednicy między administracją publiczną a trzecim sektorem w regionach, zostali zaproszeni do współpracy przy przygotowaniach do ERW 2011 podczas ich ogólnopolskiego zjazdu, który miał miejsce w dniu 30 czerwca 2010 r.

Współpraca Departamentu Pożytku Publicznego posiada także drugi filar, polegający na stałym, wzajemnym informowaniu się o podejmowanych inicjatywach pomiędzy DPP a Komisją Europejską, która inicjuje zakrojoną na szeroką skalę kampanię komunikacyjną obchodów Roku. Europejska agencja P.A.U. Education, we współpracy z krajowymi organami koordynującymi, przygotowała bogatą koncepcję działań promocyjnych, dzięki którym idea wolontariatu z pewnością trafi pod europejskie strzechy. Pracownicy DPP pozostają w stałym, roboczym kontakcie z organizatorami kampanii ze strony P.A.U.

Szansa i wyzwanie

Rzeczpospolita Polska już na samym początku pozytywnie oceniła inicjatywę ustanowienia Europejskiego Roku Wolontariatu, co znalazło odzwierciedlenie w Stanowisku Rządu w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 r.). Polska jak dotąd z powodzeniem podejmuje inicjatywę związaną z obchodami Roku, dostrzegając w tym wydarzeniu zarazem szansę i wyzwanie.

Dlaczego szansę? W założeniach Europejski Rok Wolontariatu ma przyczynić się do zwiększenia znaczenia wolontariatu dla umacniania spójności społecznej. Szansą wydaje się z pewnością fakt, że obchody Roku zbiegną się z 6 miesięcznym okresem sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jest to dla naszego kraju unikalna szansa na promocję tej formy aktywności obywatelskiej w pozostałych krajach członkowskich, ale także doskonała możliwość zachęcania polskiego społeczeństwa do bliższego poznawania sąsiadów, wymiany doświadczeń, wspomagania kształcenia międzykulturowego, czy stwarzania dobrego klimatu dla wzajemnych relacji między obywatelami państw członkowskich. Wolontariat jest bowiem doświadczeniem głęboko ludzkim, mogącym ze swej natury idealnie jednoczyć ludzi ponad wszelkimi podziałami czy różnicami. Dostrzeżenie tego faktu oraz jego właściwe wyeksponowanie, nawet przez polityków, może przyczynić się do wyzwalania wielkich pokładów dobra i twórczego zaangażowania. Z drugiej strony, obchody Roku są także niemałym wyzwaniem organizacyjnym dla każdego kraju. W pierwszej kolejności przychodzi na myśl poczucie odpowiedzialności za właściwe i maksymalne wykorzystanie całego potencjału, jaki tkwi w wydarzeniu na miarę Roku oraz niepowtarzalną szansę promocji wolontariatu, tak na skalę krajową, jak i europejską. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że przez 12 miesięcy cała Unia będzie mówić o wolontariacie jednym głosem, choć zapewne sposób promocji i dynamika przekazu będzie się różnić w zależności od państwa. Polska stoi przed wyzwaniem włączenia się w to ogólnoeuropejskie święto wolontariatu w taki sposób, aby nasz głos wpisał się w całość obchodów i przyniósł jak najlepsze rezultaty.

Wyzwanie stanowi wreszcie szereg barier w rozwoju wolontariatu w Polsce. Statystyki w tym zakresie, w gruncie rzeczy, nie pozostawiają złudzeń. Dostępne badania wskazują, że poziom zaangażowania Polaków w wolontariat jest znacznie niższy, niż średnia w Unii Europejskiej wynosząca 23%[1]. Tylko 12,9%, a więc ok. 3,8 mln Polaków, zadeklarowało w listopadzie 2009 roku, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęciło czas na pracę w organizacji społecznej lub grupie nieformalnej[2]. Jest to wynik zbliżony do odnotowanego rok oraz dwa lata temu. Jednakże jeszcze w latach 2005 - 2006 w wolontariat angażowało się ponad 20% Polaków. Niski poziom aktywności wolontariackiej w Polsce jest najbardziej widocznym przejawem konkretnych przeszkód, które ograniczają rozwój wolontariatu. Europejski Rok Wolontariatu jest szansą, aby zmierzyć się z tymi problemami.

Co przed nami?

Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, niosą w sobie olbrzymi potencjał i wydawać by się mogło, że dobre zmiany po prostu muszą nadejść. A bez wątpienia dziać się będzie wiele, także w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Międzysektorowym Zespołem Roboczym ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, przygotowuje szereg działań o charakterze promocyjnym, wpisujących się w strategię komunikacyjną dla Roku. Powstanie strona internetowa dedykowana temu wydarzeniu, która stanie się podstawową platformę informacji, promocji dobrych praktyk, będąc najbardziej podstawowym narzędziem promującym działania w ramach ERW 2011. Planowana jest także kampania w Internecie, w tym zwłaszcza w tzw. nurcie social media. Pragniemy w ten sposób dotrzeć do szczególnej grupy odbiorców działań, jaką jest młodzież. Młodzi ludzie powinni przekonać się, że wolontariat może być po prostu... fajny! Zjawisko „mody na wolontariat" - o ile mądrze kreowane - jest wielką szansą na pozyskanie uczniów i studentów, gotowych do podjęcia się przeróżnych form aktywności, które przecież będą owocować w ich późniejszym doświadczeniu zawodowym. Ponadto, chcąc zapewnić maksymalną, możliwą do osiągnięcia, widoczność działań komunikacyjnych, pragniemy przeprowadzić kampanię na nośnikach outdoor, w czym wesprze nas P.A.U. Education. Departament Pożytku Publicznego pragnie ponadto zaprosić do współpracy znane osobistości ze świata kultury, sportu czy polityki, które podjęłyby się roli Ambasadorów Roku Wolontariatu w Polsce lub stałyby się członkami Komitetu Honorowego, powołanego na okoliczność obchodów. Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia z partnerami zasiadającymi w Międzysektorowym Zespole Roboczym ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, zaś nazwiska zaproszonych osób z pewnością pojawią się już wkrótce.

Warto także wspomnieć o szeregu wydarzeń, które będą miały miejsce na przestrzeni 2011 roku w naszym kraju. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Krajowy Organ Koordynujący, planuje szereg konferencji i seminariów, związanych zarówno z wolontariatem, jak i innymi obszarami wskazanymi jako istotne w kontekście polskiej Prezydencji. W maju 2011 roku odbędzie się konferencja pod tytułem „Prawna rzeczywistość funkcjonowania wolontariatu w Europie", we wrześniu natomiast - konferencja poświęcona nowatorskiemu zagadnieniu e-wolontariatu. Oba wydarzenia współorganizuje Departament Pożytku Publicznego. Szczególnie warto podkreślić, że uroczysta konferencja zamykająca obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na poziomie ogólnoeuropejskim będzie miała miejsce w Warszawie, w grudniu przyszłego roku.

Z pewnością jednak oferta obchodów Roku jest w istocie daleko bardziej bogata i złożona. Krajowy Plan Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce zawiera długą listę działań wpisujących się w cele ERW 2011 przewidzianych przez ministerstwa i organizacje pozarządowe współpracujące w ramach Międzysektorowego Zespołu Roboczego ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz wiele innych. Warto zapoznać się z tą listą, między innymi po to, aby na własne oczy przekonać się, jak wiele fantastycznych projektów i inicjatyw zostanie podjętych przez tych, którzy o wolontariacie wiedzą chyba wszystko. Pamiętajmy również o konkursie, który zostanie ogłoszony przez MPIPS, na projekty organizacji pozarządowych wpisujące się w krajowe priorytety ERW 2011. W tym miejscu warto wspomnieć, że w ramach konkursu jeden z komponentów zostanie przeznaczony na dofinansowanie projektów promujących wolontariat wśród osób starszych. Seniorzy są bowiem drugą, szczególnie eksponowaną grupą odbiorców działań komunikacyjnych. Projekty w ramach tego komponentu będą dotyczyć sposobu włączenia oraz aktywizacji osób starszych w obszarze wolontariatu w ramach konkretnych rozwiązań.

Ponadto, jak już zostało wspomniane, KOK włączy się w ogólnoeuropejskie działania promocyjne związane z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu, zainicjowane przez Komisję Europejską. Do sztandarowych projektów, w których także Polska weźmie udział, zaliczyć należy wydarzenie o nazwie EYV 2011 Tour. Każdy kraj członkowski UE gościć będzie Europejski Tour ERW 2011 promujący idee ERW. Sześć największych krajów UE i Belgia, (tzw. „wielka siódemka", do której zalicza się także Polska) na potrzeby wydarzenia otrzyma pawilon ERW 2011, pozostałe kraje będą musiały zagospodarować na tę okoliczność odpowiednie pomieszczenia gwarantujące możliwość analogicznego - jak w przypadku pawilonu - zagospodarowania przestrzeni. Pawilon, który zagości w Warszawie we wrześniu 2011 roku, pozostanie u nas przez około 10 dni. Czas pobytu pawilonu zostanie podzielony na tzw. dni tematyczne, zaś każdy z nich będzie koordynowany przez organizację-gospodarza, która we współpracy z zaproszonymi partnerami sprawi, że przestrzeń pawilonu stanie się dynamicznym miejscem spotkania wolontariuszy z mieszańcami stolicy i wszystkimi, którzy zechcą go w tym czasie odwiedzić. Już teraz wiemy, że chętnych do prezentacji w pawilonie nie brakuje!

Dołącz do aktywnych

Chociaż prace nad Krajowym Planem Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce już od dawna są zakończone, to jednak nie oznacza to wcale, że organizacje pragnące włączyć się w obchody Roku są pozbawione tej możliwości. Wprost przeciwnie! Święto wolontariatu trwać będzie przez cały rok i każda organizacja czy instytucja, która zwróci się do Departamentu Pożytku Publicznego z prośbą o logo Roku czy objęcie patronatem planowanych wydarzeń, nie powinna mieć problemu z ich uzyskaniem. Na stronie internetowej Departamentu już teraz istnieje możliwość zapoznania się z procedurą uzyskania logo ERW. Ponadto, organizacje pozarządowe pragnące zaprezentować się w pawilonie EYV 2011 Tour powinny koniecznie zapoznać się z ogłoszeniem dotyczącym naboru zgłoszeń do European Year of Volunteering Tour 2011 (Pawilon ERW 2011 w Polsce) w ramach Roku. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie www.pozytek.gov.pl, w zakładce Wolontariat.

Wkrótce także zostanie ogłoszony wspomniany już konkurs dla organizacji pozarządowych na działania wpisujące się w cele Roku. Poszczególne komponenty dotyczyć będą działań promocyjnych prowadzonych w nurcie social media, kampanii komunikacyjnej w regionach, promocji wolontariatu wśród osób starszych oraz projektów związanych ze wsparciem organizatorów wolontariatu. Wszystkie organizacje pragnące działać w powyższych obszarach są bardzo serdecznie zaproszone do składania ofert. Ponadto także, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) profiluje ten fundusz jako jedno z narzędzi do finansowego wspierania inicjatyw związanych z rozwojem wolontariatu. Już w tym roku zostały przewidziane kryteria strategiczne, które promują projekty nastawione na rozwój wolontariatu. Za spełnianie tego kryterium można otrzymać 10 dodatkowych punktów. Podobnie i w przyszłym roku projekty dotyczące wolontariatu będą mogły liczyć na wsparcie w ramach programu. Z czasem szczegółowe informacje z pewnością pojawią się na stronie Departamentu.

Wolontariat odkryty na nowo

Europejski Rok Wolontariatu 2011 to bez wątpienia wydarzenie szczególne i jedyne w swoim rodzaju. To niepowtarzalna okazja, aby wartości związane z wolontariatem utrwaliły się w świadomości społecznej i autentycznie procentowały w przyszłości. Konferencje, seminaria, publikacje, badania, debaty i konkursy - wszystko to po to, by ci, którzy już angażują się pracę wolontariacką ugruntowali się w głębokiej sensowności swoich działań oraz zostali zauważeni i docenieni przez otoczenie, ci zaś, którzy nie odkryli jeszcze piękna i znaczenia wolontariatu, mogli to jak najszybciej uczynić. Wolontariat, który sprawia, że człowiek wznosi się ponad własne sprawy i dostrzega innych, jest najprostszą i zarazem najciekawszą drogą do kształtowania własnej dojrzałości i zmiany świata na lepszy.

A zatem, zostań wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Katarzyna Świątek

Artykuł napisany za zamówienie kwartalnika "Europa dla aktywnych" wydawanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

[1] Report on Volunteering in the European Union, Study conducted by GHK for the European Commission Submitted February 2010.
[2] Badanie autorstwa Stowarzyszenia Klon/Jawor prowadzone we współpracy z Millward Brown SMG KRC w 2009 r., http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/499773.html

 • W razie pytań

  Kontakt dla uczestników

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 022 46-31-323, 022 46-31-000
  fax: 022 46-31-025; 022 46-31-026
  e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl

  Koordynator przedsięwzięcia

  Agnieszka Moskwiak - koordynator

  Agnieszka Moskwiak
  tel. 22 46 31 423
  e-mail: a.moskwiak@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników

  Weronika Walasek - rejestracja

  Weronika Walasek,
  tel. 22 46 31 176
  e-mail: w.walasek@frse.org.pl

  Promocja i media

  Ewelina Miłoń - promocja i media

  Ewelina Miłoń
  tel. 22 46 31 419
  e-mail: e.milon@frse.org.pl