Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Biogramy mówców - spis alfabetyczny

Biogramy mówców będą stopniowo uzupełniane.

Bunyamin Bavli

jest absolwentem Uniwersytetu w Anadolu (2006) oraz Uniwersytetu w Firat (2011) w zakresie nauczania języka angielskiego. Obecnie jest doktorantem oraz asystentem naukowym na Politechnice Yildiz w Istambule na Wydziale Edukacji. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się efektywnością nauczycieli języka angielskiego w Polsce oraz w Turcji. W 2016 roku był badaczem wizytującym na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze to ocena i rozwój programów nauczania oraz edukacja nauczycieli.  W latach 2007-2014 był ekspertem ds. projektów Unii Europejskiej w lokalnych władzach edukacyjnych w Istambule, Diyarbakir i Sanliurfie.

 

prof. Simon Borg

od ponad 30 lat jest zaangażowany w nauczanie języków obcych jako nauczyciel, wykładowca, badacz i konsultant w wielu międzynarodowych przedsięwzięciach. Pracuje jako doradca ds. nauczania języków i specjalizuje się w edukacji i rozwoju nauczycieli, monitorowaniu i ocenie projektów edukacyjnych oraz nauczaniu metod badawczych. Jest uznawany na arenie międzynarodowej jako wiodący autorytet w badaniu nauczycieli języków obcych. Obecnie jest profesorem wizytującym na uniwersytecie w Leeds i Szkole Wyższej Western Norway.

 

dr Grażyna Czetwertyńska

Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label FRSE. Autorka koncepcji internetowego podręcznika dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

 

prof. Krystyna Droździał – Szelest

Wykładowca w Zakładzie Angielskiego Językoznawstwa Stosowanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat zaangażowana w edukację i rozwój nauczycieli. Swoje stopnie naukowe zdobyła na UAM w dziedzinie lingwistyki stosowanej. Jej obecne zainteresowania naukowe to metodologia ELT, szkolenie i rozwój nauczycieli, nauczanie języków obcych, materiały do nauki języków oraz psychologia rozwojowa dla nauczycieli. Opublikowała jedna książkę i wiele artykułów dotyczące lingwistyki stosowanej oraz metodologii ELT. Jest vice-przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

 

dr hab. inż. Elżbieta Gajek

jest inżynierem elektronikiem, lingwistką, nauczycielką angielskiego i edukatorką nauczycieli języków obcych. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego kieruje Zakładem Glottodydaktyki i Pracownią Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej. Jest także koordynatorem Zespołu w Laboratorium Cyfrowej Humanistyki LaCH UW. Specjalizuje się w metodyce nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zajmuje się także humanistyką cyfrową, w tym edukacyjną rolą nowych mediów i nauczaniem na odległość, lingwistyką korpusową w dydaktyce i kształceniu nauczycieli. W ostatnich latach jej zainteresowania koncentrowały się wokół stosowania technologii mobilnych w nauczaniu języków, wykorzystana materiałów audiowizualnych oraz strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym. Jest autorką ponad 100 publikacji: książek i artykułów publikowanych w kraju i za granicą. Uczestniczyła jako koordynatorka polskiego zespołu w wielu programach Comenius Socrates. Jest także inicjatorką i realizatorką wielu programów współpracy z uczelniami amerykańskimi, uniwersytetem w Pekinie, Moskwie i Budapeszcie. Od 2004 roku jest ekspertem programu eTwinning. Jest członkinią jury konkursów krajowych i zagranicznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest ekspertem Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz członkinią Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

 

dr hab. Elżbieta Gajewska

adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie. Główne zainteresowania badawcze to szeroko traktowane języki specjalistyczne (ich lingwistyczny opis, nauczanie oraz tłumaczenie), jak również przemiany zachodzące w komunikacji i glottodydaktyce pod wpływem nowych technologii. Oprócz działalności naukowej i tłumaczeniowej, zajmuje się również współpracą ze środowiskami nauczycielskim poprzez udział w projektach krajowych oraz międzynarodowych oraz prowadzenie szkoleń.

 

dr Emilia Ivancu

Rumuńska badaczka, poetka i tłumacz. Obecnie wykłada język i literaturę rumuńską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest związana również z Uniwersytetem w Alba Iulia w Rumunii. Jej doktorat dotyczył Studiów Postkolonialnych („Gry Tożsamości i Alteracji w powieściach Salmana Rushdiego i V. S. Naipaula”. Jest autorką wielu prac z dziedziny literatury porównawczej, studiów postkolonialnych, piśmiennictwa autobiograficznego oraz myślenia mityczno-poetyckiego. Jest współautorką „Słownika Bohaterów Sztuk Luciana Blagi” (2005) oraz „Słownika Polsko-Rumuńskiego / Rumuńsko-Polskiego” (Poznań, Polska, 2012). Ostatnio współtworzyła podręcznik do języka rumuńskiego jako drugiego języka dla polskich uczniów: „Rumuński nie gryzie / Romanian Doesn’t Bite” (Warszawa, 2017). Emilia Ivancu jest także autorką kilku tomików poezji. Przetłumaczyła z walijskiego na rumuński powieść „O Tyn Y Gorchudd!” Angharad Cena oraz poezję Diarmuida Johnsona(2014. Jest wydawcą akademickiego czasopisma „Finnish Journal of Romanian Studies” (Uniwersytet w Turku, Finlandia), a także założycielem organizacji ARADOS – stowarzyszenia promocji liryki w Rumunii, Polsce i krajach celtyckich  

 

prof. Michael Kelly

Romanista, profesor emeritus na Uniwersytece Southampton. Jest specjalistą w zakresie współczesnej kultury i społeczeństwa Francji, zajmuje się również rozwojem polityki publicznej w zakresie języków i różnorodności kulturowej w Wielkiej Brytaniii ora na arenie międznarodowej. Jest redaktorem European Journal of Language Policy. Kierował dwoma projektami Komisji Europejskiej, które doprowadziły do utworzenia Europejskiego Profilu Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych (2004). W Wielkiej Brytanii Kierował rządowym programem „Drogi do Języków” (w latach 2006 – 16) promującym naukę języków, oraz równoległy program „Linki do Języków” (2009 – 11), zapewniający nauczycielom języków programy doskonalenia zawodowego. Obecnie przygotowuje publikację dotycząca języków w Wielkiej Brytanii po Brexicie, która ma zostać wydana przez Palgrave McMillan w październiku 2017 r.dr Hadrian Lankiewicz

jest absolwentem historii WSP w Słupsku (1991) i anglistyki UAM w Poznaniu oraz italianistyki Atenuem-Szkoły Wyższej w Gdańsku. Posiada trzy stopnie zawodowe magistra. W 2005 uzyskał stopień doktora literaturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim specjalizując się w dziedzinie literatury amerykańskiej. Oprócz zagadnień literackich jego zainteresowania naukowe kierują się w stronę lingwistyki stosowanej i glottodydaktyki, z zakresu której jest autorem licznych publikacji naukowych. Ostatnio jego badania inspirowała aplikacja metafory ekologicznej w akwizycji języka obcego. Ukoronowaniem tych poszukiwań jest monografia Teacher Language Awareness in the Ecological Perspective (2015), która stanowiła główne osiągniecie do uzyskania stopnia doktora habilitowanego (2016). Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki. Pełni też funkcję kierownika Katedry Przekładoznawstwa i Języków Fachowych.

Dr hab. Waldemar Martyniuk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (specjalność: glottodydaktyka). Autor podręczników, programów nauczania i testów z języka polskiego jako obcego, sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (2003-4); visiting professor i wykładowca języka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech (Bochum, Giessen, Getynga, Moguncja, Monastyr), Szwajcarii (Bazylea) i w USA (Stanford University, Indiana University); koordynator projektów językowych w Wydziale Polityki Językowej Rady Europy w Strasburgu (2005-6); w latach 2008-13 dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria); w latach 2013-15 dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ; od roku 2015 członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia ALTE (Association of Language Testers in Europe); od roku 2016 dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ oraz przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, w szczególności oceniania i testowania sprawności językowej, a także edukacyjnych aspektów polityki językowej.Prof. Barry O'Sullivan

Kieruje Działem Badań i Rozwoju Oceny Nauczania w British Council. Badał czynniki wpływające na wydajność wypowiedzi, ocenianie mówienia i pisania, oceniania, a od 2000 roku pracował nad udoskonaleniem społeczno-kognitywnego modelu rozwoju i walidacji testowania. Prezentował swoje prace na ponad 150 konferencjach na całym świecie, a ponad 90 jego publikacji pojawiło się w wielu międzynarodowych czasopismach ( np. Language Testing, MLA, System) oraz w wielu książkach i raportach technicznych. Wydał również pięć książek z dziedziny testowania znajomości języków. Jest założycielem Brytyjskiego Stowarzyszenia ds. Testów Językowych a także honorowym i wizytującym wykładowcą na uniwersytetach w Reading i Roehampton (Wielka Brytania) oraz na uniwersytecie w Lizbonie (Portugalia). W 2016 roku otrzymał stypendium Akademii Nauk Społecznych w Wielkiej Brytanii.

 

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning oraz programu European Language Label. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą, w tym także przez tak renomowane wydawnictwa jak Cambridge i Multilingual Matters. Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej: ‘Ucz się języków. Język to podstawa’. Wykładał na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Z zamiłowania artysta muzyk, kompozytor i autor z dorobkiem kilku płyt oraz międzynarodowym doświadczeniem biznesowym w branży muzycznej. Obecnie (od maja 2016 r.) dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

dr hab. Magdalena Sowa

adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Jej zainteresowania badawcze sytuują się w obszarze dydaktyki języków obcych (a w szczególności języków specjalistycznych), profesjonalizacji kształcenia oraz dydaktyki zawodowej. Jest autorką publikacji poświęconych w/w zagadnieniom, (współ)autorką i koordynatorem programów kształcenia językowego uwzględniających zawodowe potrzeby uczących się, animatorem szkoleń dla studentów i nauczycieli języków obcych. 

 

dr hab. Marta Szymańska,

pracuje w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; specjalizuje się w dydaktyce nauczania języka, a szczególnie problematyce związanej z wprowadzaniem zagadnień z zakresu gramatyki opisowej oraz metodyce rozwijania umiejętności pisania na różnych etapach edukacyjnych; zainteresowania te dotyczą nie tylko nauczania języka polskiego jako pierwszego, ale obejmują również nauczanie języka obcego/drugiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczanie języka szkolnego, problematykę wprowadzania terminologii przedmiotowej oraz kształcenie nauczycieli; prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego”; jest współautorką podręcznika do języka polskiego w gimnazjum „To lubię!” oraz monografii „Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku”; współpracuje z ORE oraz Uniwersytetem Karola w Pradze; jest współzałożycielką Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów

 

prof. Weronika Wilczyńska

romanistka i anglistka, profesor zwyczajny (UAM). Zainteresowania naukowe obejmują obszary takie jak: konceptualizacja językowa, autonomia językowo-komunikacyjna, metodologia badań glottodydaktycznych, komunikacja interkulturowa. Autorka setki publikacji, w tym 9 książek (4 z nich – współautorstwo). Wieloletnia współpraca z PTN, w tym jako przewodnicząca (2001-2007), a także z Olimpiadą Języka Francuskiego – przewodnicząca (2009-2013). • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa

  tel: 22 46-31-000, fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl


  Koordynator przedsięwzięcia

  Ewa Koźbiał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-268
  e-mail: ekozbial@frse.org.pl
   
  Kontakt w sprawie rejestracji:
  Anna Zakrzewska, tel. 22 46-31-273
  e-mail: label@frse.org.pl