Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Biogramy mówców - spis alfabetyczny

Przejdź do nazwiska:

B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  X  Y Z

dr hab. Mirosław Bańko, prof. UW 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Językoznawca, leksykograf. Dyrektor Instytutu Języka Polskiego UW, do niedawna redaktor naczelny słowników języka polskiego w Wydawnictwie Naukowym PWN. Autor lub współautor kilkunastu słowników różnego rodzaju, wielu tysięcy porad w internetowej poradni językowej PWN i oczywiście publikacji akademickich. Leksykografię uważa za działalność na pół naukową, na pół literacką.

dr Clarinda Calma

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W KRAKOWIE

Doktor nauk humanistycznych. Pracuje jako adiunkt i prodziekan ds. Filologii w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera (WSE), gdzie odpowiada za program studiów oraz współpracę ze środowiskiem biznesowym. Jest również wieloletnią opiekunką Koła Lingwistów WSE i wspólnie ze studentami zrealizowała liczne projekty m.in.: Czego nie Widać czyli Obalenia Stereotypów: Jak Młodzi Polacy Postrzegają Brytyjczyków oraz Wariacje Szekspirowskie. Opublikowała liczne artykuły z zakresu historii książki w szesnastowiecznej Anglii i Polsce. Jest również prezesem Stowarzyszenia Język, Kultura i Polityka, organizacji pozarządowej działającej na rzecz popularyzacji badań dot. dialogu międzykulturowego. 

dr hab. Halina Chodkiewicz, prof. UMCS 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Kierownik Zakładu Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej prace badawcze dotyczą m.in. rozwijania sprawności czytania, akwizycji i nauczania słownictwa obcojęzycznego oraz strategii uczenia się języków.

Richard Cowen

EKSPERT ZAPROSZONY PRZEZ BRITISH COUNCIL

Absolwent Teaching English for Academic Purposes University of Nottingham. Od 12 lat pracuje w British Council jako nauczyciel, trener i Academic Manager. Wykładowca  English for Academic Purposes na University of Bath i University of Manchester. Trener kursu Academic Teaching Excellence dla wykładowców akademickich z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, stworzonego przez University of Oxford i British Council. 

dr Agnieszka Dryjańska

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Pracownik naukowy Instytutu Romanistyki UW. Ma wykształcenie techniczno-filologiczne. Prowadzi zajęcia z technologii informacji w Kolegium Francuskim i Angielskim na Uniwersytecie Warszawskim. Były wykładowca języka angielskiego oraz francuskiego technicznego na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się również uczeniem języka francuskiego dzieci, prowadzi zajęcia z dziećmi w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

dr hab. Elżbieta Gajewska

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jej główne zainteresowania badawcze to szeroko traktowane języki specjalistyczne (ich lingwistyczny opis, nauczanie oraz tłumaczenie), jak również przemiany zachodzące w komunikacji i glottodydaktyce pod wpływem nowych technologii. Oprócz działalności naukowej i tłumaczeniowej, zajmuje się również współpracą ze środowiskami nauczycielskimi poprzez udział w projektach krajowych i międzynarodowych oraz prowadzenie szkoleń.

dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO IM. M. REJA

Kierownik Zakładu Glottodydaktyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW oraz pracownik naukowy Katedry Języka Polskiego jako Obcego UJ. Germanista, studiował dodatkowo filologię włoską i romańską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych (m.in. Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, 2010; Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia, 2010; Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydatyki porównawczej, 2013; Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, 2014; Berufsspezifische Kompetenzprofile. Profile kompetencji językowych w komunikacji zawodowej, 2015)  oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki (m.in. Zusammen in Europa. Nowy kurs języka niemieckiego, 2004; Język niemiecki. Repetytorium leksykalne, 2006;  Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, 2007; Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, 2009, Aktion Deutsch. Język niemiecki dla gimnazjum, cz. I, 2015). Rzeczoznawca ds. podręczników MEN. W swojej obecnej działalności naukowej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycznych.

Agnieszka Harrison

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Lektor języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego od r. 2000; obecnie na stanowisku - starszy wykładowca. Absolwentka KUL. W latach 1995-1998 pracowała w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, a w latach 1997-2005 prowadziła kursy letnie w szkole Concorde International w Canterbury i Hopwood Hall College w Rochdale. W latach 2004-2007  uczestniczyła w projekcie Unii Europejskiej Socrates Lingua 2 „PICTURE Portfolio Intercultural Communication – Towards Using Real Experiences”, a obecnie w projekcie Erasmus+ Akcja 2 - “FAB Formative Assessment for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education”. Jest współautorką kursu internetowego pisania streszczeń w języku angielskim oraz kursu na poziomie B2 przygotowanego w ramach projektu IBIZA wspólnie z COME i Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 2009-2013 pełniła funkcję zastępcy kierownika Zespołu Języka Angielskiego w SzJO, a od 2013 jest zastępcą przewodniczącej Zespołu Hospitacyjnego. Prowadziła kursy języka prawniczego, biznesowego, akademickiego, medycznego i ogólnego.

dr Matthias Jung 

INSTITUT FUER INTERNATIONALE KOMMUNIKATION DUESSELDORF UND BERLIN 

Dyrektor Instytutu Komunikacji Międzynarodowej w Duesseldorfie i Berlinie. Przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego jako Obcego i Drugiego (FaDaF e.V.). Studiował niemiecki, angielski, francuski w  Duesseldorfie, Glasgow i Aix-en-Provence. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauczania języka obcego do celów specjalistycznych. Autor publikacji dotyczących m.in. języka niemieckiego dla celów zawodowych i komunikacji interkulturowej.

Ewa Kapałczyńska

CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Wykładowca języka niemieckiego w Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Absolwentka Instytutu Filologii Germańskiej oraz Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1993 roku aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach zawodowych, krajowych i zagranicznych. Jest współautorką ogólnopolskiego projektu oraz dzieła „Ramowe curriculum dla lektoratów języka niemieckiego na wyższych uczelniach w Polsce”. W roku akademickim 2014/15 koordynatorka projektu UNI-CLILiG Polen uhonorowanego certyfikatem European Language Label w 2015 r. Zajmuje się nauczaniem języka specjalistycznego, opracowuje materiały dydaktyczne m.in. na platformie e-learning. Pasjonuje się neurodydaktyką, alternatywnymi metodami nauczania i czerpie dużo radości z pracy ze studentami. Należy do Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (redaktor naczelna czasopisma „Neofilolog”), Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada”, Międzynarodowego Instytutu Kierowania Umysłem (Institut International de Gestion Mentale). Zainteresowania naukowe: nauczanie języków obcych uczniów z deficytami rozwoju języka i mowy, akwizycja języka, nauczanie języków obcych w szkolnej integracji indywidualnej, kształcenie nauczycieli języków obcych, kompetencje czytania i pisania w języku obcym. Autorka i współautorka wielu prac naukowych, m.in.: Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych.

dr Joanna Kic-Drgas

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2012 obroniła pracę doktorską. Autorka wielu artykułów z zakresu metodyki oraz dydaktyki nauczania języków obcych.

Monika Knapkiewicz

BRITISH COUNCIL

English for Education Manager w British Council. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim w specjalizacji edukacja. Zajmuje się opracowywaniem, zarządzaniem i wdrażaniem projektów edukacyjnych z dziedziny języka angielskiego. Odpowiada za współpracę British Council z partnerami edukacyjnymi w Polsce, takimi jak Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, FRSE, czy IATEFL. Jej zainteresowania skupiają się wokół zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Opracowuje i prowadzi kampanie i projekty z mediami i portalami internetowymi w zakresie udostępniania wysokiej jakości materiałów do nauki języka angielskiego i promowania jakości w nauczaniu języka angielskiego. Członkini Komitetu Selekcyjnego European Language Label. 

dr hab. Jarosław Krajka

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad nauczaniem języków obcych wspomaganym komputerowo, kształceniem nauczycieli w e-learningu, wielojęzycznością w dobie Internetu oraz socjokulturowymi uwarunkowaniami procesu glottodydaktycznego. 

dr Elżbieta Lesiak-Bielawska

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Absolwentka Instytutu Anglistyki UW i ILS UW. Nauczaniem języka specjalistycznego zajmuje się od 20 lat. Jest autorką monografii, podręczników i licznych artykułów poświęconych różnicom indywidualnym, nauczaniu języka specjalistycznego czy zastosowaniu formuły blended learning w dydaktyce języków obcych.

Urszula Majcher-Legawiec

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO IM. M. REJA

Absolwentka filologii polskiej (1990, specjalność nauczycielska), studiów podyplomowych z zakresu Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (UJ, 2006) oraz zarządzania (WSZiP im. Koźmińskiego, 2002). Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego jako współpracownik Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Uczyła literatury, języka i kultury polskiej na uniwersytecie w Lizbonie (2007-2009), gdzie również założyła i prowadziła szkołę sobotnią dla dzieci pochodzenia polskiego (umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych). Aktualnie prowadzi zajęcia w CJiKPwŚUJ. Współpracuje także z krakowskimi szkołami językowymi i prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego w firmach międzynarodowych. Naukowo zajmuje się zjawiskiem inkluzji uczniów z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej w perspektywie glottodydaktycznej (otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Warszawskim). Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

dr Oliver Meyer, prof. Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji

EUROPEJSKIE CENTRUM JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (ECML) W GRAZU

Profesor Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (Mainz). Zajmuje się metodyką nauczania języka angielskiego, jest również wykwalifikowanym nauczycielem geografii z kilkuletnim stażem nauczania tego przedmiotu po angielsku (w formule zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu, ang. CLIL).
W latach 2008-2013 prowadził zajęcia dla nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela na Katolickim Uniwersytecie w Eichstaett.
Jako ekspert w zakresie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego współprowadził projekt pilotażowy przygotowujący ponad 150 nauczycieli szkół średnich z Bawarii do pracy tą metodą.
Jego praca doktorska dotyczyła możliwości wykorzystania CLIL i jego rezultatów na wczesnych etapach kształcenia.  Jest autorem kilku podręczników wykorzystujących podejście CLIL, obecnie pracuje nad koncepcją nowej generacji podręczników cyfrowych (Learnscaping: Beyond the digital textbook).
Jest członkiem CLIL Cascade Network. Jako ekspert prowadził kursy CLIL w wielu europejskich krajach. Był współorganizatorem międzynarodowej konferencji poświęconej CLIL (CLIL 2010: In Pursuit of Excellence), która odbyła się w 2010 r. w Eichstaett w Niemczech. W tym roku zdobył również pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie na innowacje w kształceniu nauczycieli (Pädagogik Innovativ 2010).
Obecnie jest koordynatorem projektu pt. “CLIL 2.0: Literacies through Content and Language Integrated Learning: effective learning across subjects and languages” (CLIL 2.0: umiejętności poprzez zintegrowane kształcenie języka i przedmiotu - skuteczne uczenie (się) przedmiotów i języków) Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu. Projekt jest realizowany przez grupę ekspertów: Do Coyle, Christiane Dalton-Puffer, Ana Halbach, Irina Hawker, Ana Llinares,  Roy Lyster, David Lasagabaster, Gerrit-Ian Koopman, Yolanda Ruis-Zarobe, Kevin Schuck, Teresa Ting, Johannes Vollmer & Rachel Whittaker.

dr Birthe Mousten

UNIWERSYTET W AARHUS, DANIA
EKSPERT ZAPROSZONY PRZEZ INSTYTUT DUŃSKI

Od 1992 r. wykładowca na uniwersytetach w Aarhus (AU), Aalborg (AAU), Kopenhadze (KU) oraz University of Southern Denmark (SDU) w Danii. Obroniła pracę doktorską w dziedzinie przekładu. Certyfikowany tłumacz języka angielskiego (z duńskiego) w zakresie języka specjalistycznego, prawnego i technicznego oraz przekładów literackich. W swojej działalności naukowej zajmuje się przekładem, dydaktyką przekładu, leksykografią, językoznawstwem korpusowym, a także komunikacją interkulturową i kulturoznawstwem. Uznany prelegent i uczestnik wielu projektów badawczych (m.in. projektu dotyczącego tłumaczeń na język eskimoski prowadzonego przez uniwersytet w Nuuk na Grenlandii).

dr hab. Joanna Nijakowska, prof. UŁ

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Pracownik naukowy Zakładu Pragmatyki Językowej, Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przyswajania języka obcego, metodyki nauczania języka obcego oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Jest autorką licznych publikacji (w tym książki Dyslexia in the foreign language classroom, Bristol: Multilingual Matters, 2010). Zainicjowała i koordynowała współfinansowane przez Komisję Europejską i wyróżnione nagrodami European Language Label 2014, ELTons 2014 i Success Story 2016 międzynarodowe projekty „DysTEFL” (2011-2013) i „DysTEFL2” (2014-2016) dotyczące przygotowania materiałów kursowych i szkolenia nauczycieli języków obcych w zakresie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Językoznawca, psycholingwista. Kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków (WNH KUL), prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE, obecnie również prorektor KUL ds. promocji i współpracy z zagranicą. Autorka publikacji naukowych z zakresu akwizycji i dydaktyki języków oraz językoznawstwa stosowanego, w tym monografii dotyczących budowania narracji w języku obcym.

dr hab. Sebastian Piotrowski, prof. KUL

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Zajmuje się problematyką interakcji w procesie nauczania/ uczenia się języka obcego w warunkach formalnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii komunikacyjnych.

dr Paweł Poszytek, p.o. dyrektora generalnego 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning oraz programu European Language Label. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą, w tym także przez tak renomowane wydawnictwa jak Cambridge i Multilingual Matters. Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej: ‘Ucz się języków. Język to podstawa’. Wykładał na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Z zamiłowania artysta muzyk, kompozytor i autor z dorobkiem kilku płyt oraz międzynarodowym doświadczeniem biznesowym w branży muzycznej. Obecnie (od maja 2016 r.) dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki Języka Angielskiego. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół przyswajania i nauczania języków obcych małych dzieci. Jest autorką ponad 30 artykułów z tego zakresu i 3 książek. Ostatnia z nich to: Foreign language learning at pre-primary level: parental aspirations and educational practice (2013). 

dr Karolina Ruta

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa współczesnego, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, lektor języka polskiego jako obcego. Obecnie przedmiotem jej badań jest polski język migowy i metodyka nauczania osób z dysfunkcją słuchu języka polskiego jako obcego. Laureatka V Konkursu imienia Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o tematyce żydowskiej, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznana przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Dorota Rytwińska

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Koordynator zespołu mobilności w programie Erasmus+, w sektorze szkolnictwa wyższego, realizującego umowy finansowe z polskimi uczelniami w zakresie wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników. Związana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji od kilkunastu lat. Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, studentka prawa. 

Janusz Salamończyk

ZSP CHOJNA

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie (kierunek - wychowanie fizyczne) oraz studia podyplomowe z języka angielskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Od 30 lat pracuje w szkole; przez kilka lat na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, od 22 lat jako nauczyciel języka angielskiego. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Opracował i wdrożył wiele projektów edukacyjnych z programów Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, PLFWM i Erasmus+ (Edukacja szkolna, Edukacja zawodowa, Edukacja pozaformalna młodzieży). Jest założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Douzelage, które prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i sportową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W latach 2010-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiego Związku Miast Partnerskich Douzelage, które skupia po jednym mieście z każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Jego hobby to literatura, film, teatr.

dr hab. Magdalena Sowa, prof. KUL

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Jej zainteresowania badawcze sytuują się w obszarze dydaktyki języków obcych (a w szczególności języków specjalistycznych), profesjonalizacji kształcenia oraz dydaktyki zawodowej. Jest autorką publikacji poświęconych w/w zagadnieniom, (współ)autorką i koordynatorem programów kształcenia językowego uwzględniających zawodowe potrzeby uczących się, animatorem szkoleń dla studentów i nauczycieli języków obcych.   

dr Grzegorz Śpiewak

MACMILLAN EDUCATION

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego. Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011),  dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School. Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener,  doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych. Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego. Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 - British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).

Sarah Unsworth

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

Wieloletni trener i nauczyciel języka angielskiego m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Od lat w obszarze jej szczególnych zainteresowań jest tzw. Learning Oriented Assessment (LOA), czyli podejście do oceniania kompetencji językowych, zarówno formalnego jak i nieformalnego, które ma wspierać proces nauczania/ uczenia się. Obecnie pracuje w Cambridge English Language Assessment nad projektem dotyczącym LOA.

Jolanta Urbanik

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Pełnomocnik rektora UW ds. realizacji procesu bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych; starszy wykładowca języka angielskiego; koordynatorka Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych. Członkini Senatu UW i Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia; członkini Zarządu European Language Council i European Higher Education Area Information and Promotion Network. Członkini Komitetu Selekcyjnego European Language Label oraz Rad Programowych Szkoły Języków Obcych i Centrum Multimedialnej i Otwartej Edukacji UW. Ekspertka bolońska i członkini stowarzyszenia UNICA. Autorka szeregu publikacji z zakresu polityki językowej w szkolnictwie wyższym.

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl

  Koordynator przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl
   
  Kontakt w sprawie rejestracji:
  Mateusz Denkiewicz, tel. 22 46-31-270
  e-mail: label@frse.org.pl