English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Biogramy mówców - spis alfabetyczny

Przejdź do nazwiska:

B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  X  Y Z

Nathalie Baïdak

SIEĆ EURYDICE, EACEA, BRUKSELA

Koordynator w Europejskim biurze sieci Eurydice, z którą jest związana od 16 lat. Zajmuje się analizą zagadnień związanych z edukacją i szkoleniami w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych i polityki językowej w edukacji formalnej na poziomie europejskim i krajowym. Absolwentka filologii romańskiej, nauk politycznych i socjologii. Przed rozpoczęciem pracy w sieci Eurydice pracowała krótko jako nauczycielka języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

Matthis Behrens

IRDP SZWAJCARIA

Magister nauk pedagogicznych, konsultant ds. oceny i ewaluacji. Ewaluator wydziałów nauk pedagogicznych i kolegiów nauczycielskich we Wspólnocie Francuskiej w Belgii. Nauczyciel języków obcych z około 20-letnim doświadczeniem pracujący głównie w sektorze VET. Od 1994 r. wykładowca kształcący nauczycieli w ISPFP (Institute Suisse de Pédagogie pour la Formation Professionnelle), od 1997 r. szef działu badań tej instytucji. W latach 2003-2014, dyrektor IRDP (Institut de Recherche et de Documentation Pédagogique), który przeprowadził pilotażowe badanie PISA w Szwajcarii, współpracował nad tworzeniem krajowych standardów edukacyjnych i prowadził ewaluację materiałów dydaktycznych w zakresie nauczania języków i matematyki. Przewodniczący SSRE (Swiss Society of Research in Education) i sekretarz ADMEE-Europe (Association pour le développement de la méthodologie d'évaluation en éducation), opublikował wiele artykułów poświęconych zagadnieniom jakości w edukacji, oceny i ewaluacji.

Magdalena Biesiadecka 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Germanistyki ( 1978). Od początku swojej drogi zawodowej związana z nauczaniem języka niemieckiego jako obcego. Od roku 1993 pracuje w Szkole Języków Obcych UW, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy języka niemieckiego. Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem kursów w systemie blended learning na platformie Moodle. Jej wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie poparte jest uczestnictwem w licznych krajowych i zagranicznych kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących nowych technik nauczania. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009). 

Tomasz Bratek 

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Klinice Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji związany jest od 2000 r. Był specjalistą wspólnotowego programu MŁODZIEŻ i koordynatorem Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO-YOUTH. Od 2006 r. jest członkiem zarządu FRSE i dyrektorem Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”, a od 2010 r. zastępcą dyrektora generalnego FRSE oraz ekspertem Komisji Europejskiej i Rady Europy w Grupie Konsultacyjnej ds. Współpracy z Federacją Rosyjską. 

Dariusz Chmiel

DYREKCJA GENERALNA DS. TŁUMACZEŃ PISEMNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dyplomata, językoznawca, absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 r. kierownik Działu Tłumaczeń Polskich w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu. W latach 2000-2005 konsul ds. Polonii i obywatelstwa w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney, animator życia kulturalnego Polonii australijskiej (pomysłodawca i pierwszy realizator odbywającego się corocznie od 2003 r. prestiżowego festiwalu kultury polskiej w Australii "Polish Christmas at Darling Harbour"). Przed objęciem funkcji konsula, w latach 1995-2000, był dyrektorem Wydziału Protokołu Dyplomatycznego w Kancelarii Sejmu. Od początku lat 90. związany ściśle ze środowiskiem tłumaczy w Polsce - członek założyciel i sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w latach 1990-2000. Tłumacz literatury popularnonaukowej i współautor specjalistycznych publikacji dla tłumaczy. 

dr Grażyna Czetwertyńska

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Adiunkt na Wydziale ArtesLiberales Uniwersytetu Warszawskiego. Filolog. Prowadziła Laboratorium Edukacyjne MISH UW, była dyrektorką programu „Szkoła z klasą” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Była członkini zespołu krajowego w badaniu PISA (OECD) w zakresie czytania i rozumowania w naukach humanistycznych (edycje 2006, 2009, 2012). Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz eksperta wiodącego w projekcie systemowym MEN ds. podstawy programowej i programów nauczania dla polskich szkół za granicą. Autorka koncepcji internetowego podręcznika dla uczniów polskich za granicą: „Włącz Polskę”. Autorka programów kształcenia i wykładowca na kursach dla nauczycieli szkół polonijnych. Członkini polskiego jury konkursu European Language Label. Autorka i recenzentka podręczników, programów i publikacji na temat metod nauczania i oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

dr hab. Elżbieta Gajewska

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Główne zainteresowania badawcze to szeroko traktowane języki specjalistyczne (ich lingwistyczny opis, nauczanie oraz tłumaczenie), jak również przemiany zachodzące w komunikacji i glottodydaktyce pod wpływem nowych technologii. Oprócz działalności naukowej i tłumaczeniowej, zajmuje się również współpracą ze środowiskami nauczycielskimi poprzez udział w projektach krajowych i międzynarodowych oraz prowadzenie szkoleń.

dr Cristina Godun

UNIWERSYTET W BUKARESZCIE

Docent w Departamencie Języków Słowiańskich Wydziału Języków Obcych Uniwersytetu w Bukareszcie. Autorka monografii o dramacie Tadeusza Różewicza, Teatr Tadeusza Różewicza (Bukareszt 2008), Gramatyki języka polskiego. Fleksji imiennej (Bukareszt 2009), Fonetyki i fonologii języka polskiego (Bukareszt 2010), Słownika polsko-rumuńskiego (Bukareszt 2014) oraz licznych artykułów opublikowanych w Polsce i Rumunii w czasopismach literackich i specjalistycznych. Tłumaczka z języka angielskiego i polskiego (21 pozycji, m.in. Dzienniki, Dramaty i Bakakaj W. Gombrowicza, Jadąc do Babadag, Fado, Dziewięć i Dojczland A. Stasiuka, Bieguni i Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk). Jej główne zainteresowania badawcze to: dramat współczesny, literatura faktu, antropologia, teoria przekładu.

Gillian Horton-Krueger

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT, BERLIN

Dyrektor Assessment Services w Cambridge English Language Assessment na Europę Północną od września 2014 r. Przed rozpoczęciem pracy w Cambridge English przez dwadzieścia lat pracowała w sektorze nauczania języka angielskiego, oceniania i doradztwa na poziomie szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego oraz w sektorze doskonalenia zawodowego nauczycieli. Większość swoich obowiązków opisuje jako "odczytywanie czarnej skrzynki" lub "objaśnianie zawiłości ustandaryzowanych testów językowych" tak, by możliwe było wykorzystanie zasad nimi rządzących do celów rozwijania i wzbogacania praktyki nauczania języka w klasie. Jest rodzimym użytkownikiem języka angielskiego i pochodzi z południowej Walii (Wielka Brytania).

Arkadiusz Jaworski

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

Dyrektor Cambridge English Language Assessment w Europie Północnej. Odpowiada za strategię rozwoju instytucji w 15 krajach (m.in. w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Skandynawii i na Ukrainie). Jest również inspektorem centrów egzaminacyjnych. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie M. Skłodowskiej-Curie. Studiował także metodykę nauczania języka angielskiego oraz dydaktykę na University of East Finland. Ma 15-letnie doświadczenie w sektorze edukacji i certyfikacji językowej, z Cambridge English jest związany jest od ponad ośmiu lat.

Małgorzata Klein

PRACOWNIA JĘZYKOWA 

Absolwentka Romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, właścicielka Pracowni Językowej, lektorka języka francuskiego i angielskiego. Od 5 lat organizuje kursy językowe dla dzieci i dorosłych. Pomysłodawczyni świetlicy językowej Happy School Kids, gdzie najmłodsze dzieci uczą się języka angielskiego metodą project works. Wykonawca w edukacyjnych projektach systemowych: „Otwarta Szkoła”, „Im wcześniej tym lepiej”, „Innowacyjny Start Edukacyjny”.

Joanna Kołakowska

CENTRUM EGZAMINACYJNE CAMBRIDGE ENGLISH LANG LTC

Kierownik Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Lang LTC, nauczyciel języka angielskiego, metodyk i egzaminator. Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli języków obcych poświęcone m.in. nauczaniu dwujęzycznemu, technikom pracy z małymi dziećmi oraz ocenianiu dzieci i młodzieży. Autorka artykułów poświęconych kreatywnym metodom nauczania, wspieraniu autonomii ucznia oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

UNIWERSYTET WARSZAWSKI I UNIWERSYTET SWPS

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych na w SWPS i na UW. Przewodniczyła Komitetowi Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce. Była prorektorem UW, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polską delegatką w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, przewodniczy też Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji ELL. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

dr Marta Kotarba-Kańczugowska

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W WARSZAWIE

Doktor nauk humanistycznych, pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się problematyką pedagogiki porównawczej i polityki oświatowej w kontekście edukacji i opieki nad dzieckiem w Europie, a także psychodydaktyką wczesnego nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji różnojęzycznej u dzieci.

dr Radosław Kucharczyk

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
LICEUM I GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. N. ŻMICHOWSKIEJ W WARSZAWIE

Dyrektor ds. naukowych Instytutu Romanistyki UW. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metodyki i Dydaktyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z glottodydaktyki oraz praktycznej nauki języka francuskiego. Nauczyciel języka francuskiego w Liceum i Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie. Autor materiałów do nauki języka francuskiego oraz testów certyfikacyjnych z języka francuskiego na UW. Członek rady programowej czasopisma Języki Obce w Szkole. Rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego w MEN. Współpracuje również z CKE.

Edyta Lachowicz-Santos

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej w Biurze Promocji i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, od 16 lat zaangażowana w działania związane z procesem umiędzynarodowienia uczelni wyższych. W tym czasie koordynowała, a także brała udział w wielu międzynarodowych projektach obejmujących uczelnie, pracodawców i absolwentów. Zaangażowana również w powstanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych SUN (Silesian Universities Network). Od 2012 roku działa w ramach Zarządu EAIE (European Association for International Education/Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodowej). Jako wiceprzewodnicząca grupy eksperckiej EMPLOI (Employability skills, graduate careers and international internships) otrzymała za swoje osiągnięcia na rzecz umiędzynarodowienia prestiżową nagrodę EAIE Rising Star 2015.

Izabela Laskowska

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Zastępca dyrektora programu Erasmus+, sektor kształcenie i szkolenia zawodowe oraz koordynator Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” dla programu Leonardo da Vinci. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2006 pracowała w fundacji „Fundusz Współpracy”, gdzie zajmowała się programami edukacyjnymi finansowanymi z funduszu PHARE wspierającymi modernizację szkolnictwa zawodowego.

dr Anna Józefa Lewkowicz

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, KINGS COLLEGE, LONDON

Członek Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz doradca w dziedzinie opracowywania testów i szkoleń dla autorów zadań egzaminacyjnych oraz egzaminatorów. Wykładowca w dziedzinie testów językowych w Kings College w Londynie. Uzyskała doktorat z zakresu testów językowych na Uniwersytecie w Lancaster. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z autentycznością testów językowych oraz z wpływem globalizacji języka angielskiego na ocenianie poziomu biegłości w zakresie języka angielskiego jako obcego/drugiego.

prof. Sabrina Machetti

UNIWERSYTET DLA CUDZOZIEMCÓW W SIENIE

Adiunkt na wydziale lingwistyki edukacyjnej Uniwersytetu w Sienie, pracownik naukowy i autorka publikacji. Prowadziła badania nad nauczaniem, testowaniem i oceną biegłości w zakresie posługiwania się językiem włoskim jako obcym. Jest dyrektorem CILS (Centrum Certyfikacji Biegłości w Zakresie Języka Włoskiego jako Języka Obcego) na Uniwersytecie dla Cudzoziemców w Sienie. Jej działalność naukowa koncentruje się na językoznawstwie, szczególnie na lingwistyce edukacyjnej, testowaniu biegłości językowej, teorii mediacji i semiotyce. W 1995 r. ukończyła studia na Uniwersytecie w Sienie i uzyskała tytuł doktora w dziedzinie lingwistyki i nauczania języka włoskiego jako języka obcego.

 

Mirosław Marczewski

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Absolwent Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. W latach 2000-2006 zastępca dyrektora programu Unii Europejskiej MŁODZIEŻ, od 2006 r. członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego, obecnie dyrektor generalny FRSE. Współtwórca i członek komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W latach 1998-2010 radny gminy i Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy aktywnie działający na rzecz oświaty. Były instruktor harcerski i członek Głównej Kwatery ZHR.

 

Agnieszka Marciniak

IBM

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów i budowania strategii rekrutacyjnych. Obecnie Recruitment Strategy Manager w IBM, odpowiada za koordynację działań rekrutacyjnych do spółek IBM w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Wcześniej odpowiadała za rekrutację do funkcji technologicznych i operacyjnych w Citi Service Center i Citi Handlowy oraz pracowała w zewnętrznych agencjach rekrutacyjnych. Z wykształcenia psycholog i antropolog społeczny.

dr hab. Waldemar Martyniuk

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Językoznawca, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor podręczników, programów nauczania i testów z języka polskiego, jako obcego; sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (2003-4); visiting professor i wykładowca języka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech (Moguncja, Bochum, Getynga, Monastyr), Szwajcarii (Bazylea) i w USA (Stanford); dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2001-4); koordynator projektów językowych w Wydziale Polityki Językowej Rady Europy w Strasburgu (2005-6); w latach 2008-2013 dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria); obecnie dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ.

dr Małgorzata Molska

XVI LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WARSZAWIE 

Absolwentka Instytutu Romanistyki UW (2006), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (2014), wykładowca w Instytucie Romanistyki UW, nauczyciel języka francuskiego w XVI Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznym i im . S. Sempołowskiej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada”. Zajmuje się badaniami związanymi z glottodydaktyką; ewaluacją osiągnięć uczniów, a zwłaszcza ewaluacją kształtującą, współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego oraz rolą ESOKJ we współczesnej glottodydaktyce.

Kinga Motysia

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Od ponad 15 lat związana z realizacją programów i projektów UE z dziedziny edukacji zawodowej i rynku pracy. Zaangażowana w realizację projektów dotyczących europejskich mechanizmów, zasad i narzędzi służących zwiększeniu przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, a także zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Ekspert MEN w projekcie „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Była przedstawicielem Polski w Europejskiej Sieci EQARF.W latach 1995-2008 pracowała w Fundacji „Fundusz Współpracy”. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako główny specjalista w zespole Krajowego Centrum Europass. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. Barry O’ Sullivan

BRITISH COUNCIL, LONDYN

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Oceniania British Council w Londynie. Zajmuje się tworzeniem i walidacją testów sprawdzających poziom zaawansowania językowego stosowanych w centrach British Council na całym świecie, w tym nowego testu językowego typu business to business pn. Aptis. Obszar jego zainteresowań obejmuje m.in. ocenę biegłości językowej, walidację testów, zarządzanie danymi do testów oraz ich analizę. Prowadzi badania w zakresie czynników mających wpływ na kompetencję mówienia (wypowiedzi ustne), oceny zachowania egzaminatorów, oceny umiejętności mówienia i pisania, oceny języka do określonych celów (ang. specific purpose), odnoszenia testów językowych z języka angielskiego do CEFR i ustalania standardów językowych w kontekstach zawodowych. Pracował jako nauczyciel języka angielskiego w Irlandii, Anglii, Peru i Japonii.

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

Pracuje w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych, autonomii nauczania, indywidualizacji nauczania i nauczania zdalnego. Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka francuskiego, komunikacji oraz praktycznej nauki języka. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli.

dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Językoznawca, psycholingwista. Kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków (WNH KUL), prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE, obecnie również Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą. Autorka publikacji naukowych z zakresu akwizycji i dydaktyki języków oraz językoznawstwa stosowanego, w tym monografii dotyczących budowania narracji w języku obcym.

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Były nauczyciel języka francuskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Egzaminator maturalny z doświadczeniem pracy w gimnazjum i liceum. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wiceprezes PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce i prezes Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich.

Dorota Popowska

BIURO EDUKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY

Pedagog – andragog. Pracownik Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej i Doskonalenia Zawodowego; odpowiedzialna za wdrażanie Warszawskiego modelu przygotowania językowego w wychowaniu przedszkolnym.

dr Adriana Prizel-Kania

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Językoznawca, wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego obcokrajowców. Członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest autorką monografii poświęconej nauczaniu i testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym oraz artykułów dotyczących metodyki nauczania języków obcych.

Margret Rodi

GOETHE-INSTITUT

Autorka podręczników, materiałów egzaminacyjnych dla uczniów, materiałów szkoleniowych dla egzaminatorów, twórca i weryfikator testów językowych, trener egzaminatorów oraz trener międzykulturowy (szkolący również trenerów) z ponad 25-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Zajmuje się nauczaniem nauczycieli, jest konsultantką w zakresie testów współpracującą ze szkołami, uczelniami i niemiecką agencją zatrudnienia. Studiowała w Monachium nauczanie jęz. niemieckiego jako obcego oraz lingwistykę w zakresie jęz. niemieckiego i włoskiego. Urodzona w 1964 r. w Stuttgarcie, obecnie mieszka w Berlinie.

dr Nick Saville

UNIWERSYTET W CAMBRIDGE

Dyrektor ds. Badań Naukowych Cambridge English Language Assessment, jednostki Uniwersytetu w Cambridge. Przewodniczy Stowarzyszeniu ALTE (Association of Language Testers in Europe) oraz jest zaangażowany w wiele innych inicjatyw europejskich, w tym m.in. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i tworzenie związanego z nim tzw. zestawu narzędzi. Pracę doktorską poświęconą wpływowi testów językowych obronił na Uniwersytecie w Bedfordshire, uzyskał również licencjat w dziedzinie językoznawstwa i tytuł magistra w dziedzinie nauczania angielskiego jako języka obcego na Uniwersytecie w Reading. Współzałożyciel i redaktor, a obecnie członek rady redakcyjnej kwartalnika Language Assessment Quarterly, wraz z Profesorem Cyrilem Weirem redaktor Studies in Language Testing, wraz z Michaelem Milanovicem założyciel i redaktor serii English Profile Studies Series (oba wydawane przez CUP). Członek zarządu the International Research Foundation (TIRF).

Agata Skowyra

PRACOWNIA JĘZYKOWA

Absolwentka Romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła również studia licencjackie na kierunku Pedagogika przedszkolna i nauczanie wczesnoszkolne z  językiem angielskim w Wyższej Szkole ZNP w Warszawie. Lektorka języka francuskiego i angielskiego w Pracowni Językowej, gdzie prowadzi zajęcia dla dorosłych i dzieci w wieku przedszkolnym.  Współautorka programu nauczania do edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III opracowanego w ramach projektu „Innowacyjny Start Edukacyjny”.

Lucyna Skwarko

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Kierownik Studium Języków Obcych PW, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016. Pracuje w dwóch komisjach senackich: komisji do spraw kształcenia oraz w komisji do spraw współpracy z zagranicą. Obecnie pełni funkcję kierownika programu przygotowawczego przeznaczonego dla obcokrajowców. Absolwentka Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Renata Smolarczyk

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o Europie i integracji europejskiej UAM oraz ewaluacji projektów i programów unijnych Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 2005 pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w zespole programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe.

dr Marcin Smolik

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. zatrudniony był na stanowisku asystenta, a od 2008 r. adiunkta w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS. Od maja 2012 r. do grudnia 2013 r. pełnił w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej funkcję kierownika Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego, a od grudnia 2013 r. jest dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Główne zainteresowania badawcze to pomiar umiejętności mówienia w języku angielskim, zrównywanie wyników egzaminów, wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod badawczych w językoznawstwie stosowanym.

dr Maciej Smuk

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wykładowca i dyrektor ds. studenckich w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych i społecznych aspektach nauczania i uczenia się języków. Jest autorem artykułów publikowanych w polskich oraz zagranicznych książkach i czasopismach.

dr hab. Magdalena Sowa

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Specjalizuje się w tematyce obejmującej akwizycję językową oraz glottodydaktykę, w szczególności glottodydaktykę specjalistyczną. Jest autorką prac naukowych poświęconych problemom nauczania języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych, uczestnikiem i koordynatorem projektów międzynarodowych poświęconych zagadnieniom dydaktyki języków specjalistycznych oraz animatorem szkoleń dydaktycznych dla studentów i nauczycieli języków obcych.

dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, prof. UW

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Romanistyki, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW w kadencji 2012- 2016. Członek Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada”. Zajmuje się badaniami związanymi z glottodydaktyką w jej interdyscyplinarnym kontekście, m. in. znaczeniem nauk pragmatycznych dla dydaktyki języków obcych, współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego, problematyką uczenia się i wspierającą rolą nauczyciela w procesie uczenia się. Autorka licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych.

Ewa Synowiec

PRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce od 2010 r. W Komisji pracuje od początku 2006 r. Przed objęciem stanowiska w Warszawie była dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, gdzie odpowiadała za ochronę własności intelektualnej i zamówienia publiczne w relacjach z krajami spoza Unii Europejskiej, a także za dwustronne stosunki handlowe z państwami europejskimi nienależącymi do UE oraz krajami Azji Środkowej. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz jest autorką licznych publikacji dotyczących integracji Polski z Unią Europejską. Zanim została urzędnikiem Komisji Europejskiej Ewa Synowiec była dyrektorem koordynującym proces przygotowania Polski do członkostwa w UE w Urzędzie Komitetu ds. Integracji Europejskiej, a następnie Zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli.

dr Liliana Szczuka-Dorna

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Doktor nauk humanistycznych, tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Członek zarządu CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education). Autorka programu English for Academic Purposes dla interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w j. angielskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie public relations, uzyskała również tytuł Master of Business Administration Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie (USA).

dr Grzegorz Śpiewak

MACMILLAN EDUCATION

Wykładowca w nowojorskiej uczelni New School. Naczelny konsultant d/s metodyki nauczania wydawnictwa Macmillan Polska. Autor materiałów dydaktycznych i akademickich. Członek komitetu honorowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Autor metody nauczania języka angielskiego deDOMO i projektu Angielski dla rodziców deDOMO.

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl

  Koordynator przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl
   
  Kontakt w sprawie rejestracji:
  Małgorzata Janaszek, tel. 22 46-31-265
  e-mail: label@frse.org.pl