Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

20.11.2017 w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy odbyła się konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Konferencja rozpoczęła Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce, odbywający się w dniach 20-24 listopada br. pod hasłem „Odkryj swój talent!”.

Głównym celem konferencji  była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz we wspieraniu współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego. Istotnym elementem była ponadto tematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu ścieżek kariery.

W trakcie sesji tematycznych zaproszeni goście podzielili się opiniami na temat tworzenia i działania partnerstw szkół zawodowych i wyższych z pracodawcami, kształcenia dualnego na poziomie wyższym. Zaprezentowane zostały także rozwiązania dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej na uczelniach.

Punktem kulminacyjnym konferencji był pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+. Całość uświetnił występ kwartetu smyczkowego ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

Konferencja został objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami konferencji były Instytut Badań Edukacyjnych i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

DEBATA EKSPERCKA

Promocja i rozwój kształcenia zawodowego oraz dopasowanie go do potrzeb rynkowych 

W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców jednoznacznie wynika, że najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. W Unii Europejskiej wysoko cenione jest kształcenie dualne, tj. łączące naukę w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, ponieważ zwiększa ono konkurencyjność młodych ludzi na rynku pracy. Za najbardziej efektywny uważa się system funkcjonujący w Niemczech. Pionierem kształcenia dualnego w Polsce jest rzemiosło. Jednocześnie takie firmy jak Solaris, Volkswagen Poznań i wiele innych, rozpoczęły również praktyczną naukę zawodu w miejscu pracy. Współpraca pomiędzy pracodawcami oraz szkołami zawodowymi odbywa się najczęściej w sposób niesformalizowany i jest zdecydowanie niewystarczająca. W państwach, w których funkcjonuje dualny system kształcenia, stopa bezrobocia wśród osób młodych jest zdecydowanie niższa niż na przykład w Polsce, gdzie system ten obejmuje niespełna 20 proc. uczniów szkół zawodowych. W Niemczech, gdzie prawie 70 proc. uczniów szkół zawodowych uczy się w systemie dualnym, poziom bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia wynosi 7,2 proc., podczas gdy w Polsce – 17 proc. O korzyściach wynikających ze stosowania dualnej metody nauczania dyskutuje się od wielu lat [źródło: My Zawodowcy, nr 1 jesień 2016]. Odbudowa systemu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem edukacji w miejscu pracy jest wyzwaniem, przed jakim w Polsce stoimy.

Czy współpraca się opłaca? Jakie są potrzeby edukacji zawodowej i biznesu? W jakiś sposób program Erasmus+ wspiera dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy? Zagadnienia te zostały poruszone w czasie dyskusji eksperckiej, która otworzyła konferencję.

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

Istota integracji teorii z praktyką w procesie kształcenia zawodowego

W prawidłowo zorganizowanym procesie kształcenia teoria jest nierozerwalnie związana z praktyką. Ta zasada dotyczy wszystkich typów szkół, ale szczególne znaczenie ma w procesie kształcenia zawodowego. Celem tego rodzaju kształcenia jest bowiem przygotowanie uczniów/studentów do realizacji konkretnych zadań zawodowych. Z reguły wymaga to rozwiązywania problemów, a te, jak wiadomo, mają nie tylko charakter interdyscyplinarny, ale sytuują się na styku teorii z praktyką. Umiejętne łączenie nurtu teoretycznego z praktycznym jest więc podstawowym zadaniem placówek edukacyjnych. W większości przypadków jest to związane z koniecznością poszukiwania partnerów wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy dysponując najnowszymi technologiami byliby w stanie organizować i prowadzić w sposób efektywny praktyczną część procesu kształcenia zawodowego. Integracja teorii z praktyką jest możliwa tylko wówczas, gdy występuje integracja placówek edukacyjnych z przedsiębiorstwami. Tak rozumiana integracja może dotyczyć nie tylko kształcenia praktycznego uczniów/studentów, ale też praktyk dla nauczycieli i udziału doświadczonych pracowników w szeroko rozumianym systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

PANEL I: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚCI I TALENTÓW

Sesja I: Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami

Jedna z sesji równoległych została poświęcona współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Powodem dla którego poruszono taki właśnie temat jest utrzymujące się niedopasowanie kompetencji uczniów i absolwentów szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Aby minimalizować to zjawisko, niezbędna jest ścisła współpraca miedzy światem edukacji i światem biznesu, między szkołami a przedsiębiorcami. Do dyskusji na ten temat zaproszone zostały osoby, które doskonale znają ten problem i wiedzą jak mu przeciwdziałać.

Prezentację wprowadzającą wygłosił Pan Sławomir Fater, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi. Opowiedział on o współpracy, jaką prowadzi Centrum zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi pracodawcami. Uczestnicy panelu mieli okazję dowiedzieć się, że współpraca ta oparta jest na kształceniu dualnym łączącym teorię zdobywaną w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawców.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy między szkołami a przedsiębiorstwami zaprezentowały cztery osoby – dwóch przedstawicieli pracodawców i dwóch reprezentantów szkół zawodowych.

Pan Michał Kucaj z PGE Energia Odnawialna S.A. opowiedział uczestnikom m.in. o efekcie współpracy ze szkołą w Siedlcach, gdzie otworzono nowy kierunek kształcenia pn.: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. PGE EO wyposażyło także 3 pracownie w niezbędny sprzęt do eksperymentowania i zajęć praktycznych.

O korzyściach, jakie uczniowie mogą czerpać ze współpracy szkół z pracodawcami opowiedziała Pani Marta Ciesielska, kierownik projektu „Młode Kadry” firmy Inter Cars S.A. Pomoc przy zdobyciu pierwszego miejsca pracy (praktyki, stażu) w renomowanych firmach, czy zdobywanie wiedzy przy wykorzystywaniu najnowszej aparatury diagnostyczno-pomiarowej to tylko nieliczne z nich.

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także, że Polska ma Mistrzów Świata i  Europy w budowaniu latających modeli rakiet kosmicznych. A to za sprawą Zdzisława Nowakowskiego, Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, gdzie mistrzowie ci rozwijają swoje umiejętności m.in. w ramach Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”.

O tym, jak współpracować lokalnie, ale na dużą skalę oraz gdzie swoją siedzibę ma firma Mlekovita uczestnicy dowiedzieli się z wystąpienia Pana Józefa Sokolika, Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Przybliżył on uczestnikom szereg inspirujących inicjatyw dotyczących wizyt uczniów w przedsiębiorstwach, czy uruchamiania nowych kierunków kształcenia we współpracy z przedsiębiorcami.

Sesja II: Współpraca uczelni z pracodawcami

W jakiej formie uczelnie mogą współpracować z pracodawcami? Jak można włączać pracodawców do procesu kształcenia, poczynając od projektowania programów studiów, poprzez ich realizację, a następnie ewaluację i modernizację?  Co jest ważniejsze: przygotowanie do pracy zawodowej, przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim, aktywny udział w innowacjach i odkryciach naukowych? W środowisku akademickim dyskusja na temat podstawowej roli uczelni trwa od dawna. Swój wkład w tę dyskusję wnieśli uczestnicy sesji przedstawiając przykłady efektywnej i inspirującej współpracy uczelni z pracodawcami.

Panel II: DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE ORAZ DORADZTWO KARIERY

Sesja III: Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Wspieranie młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych w oparciu o racjonalne przesłanki, tak, by były one adekwatne zarówno do predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy jest aktualnym wyzwaniem systemu edukacji. Jak pomagać uczniom w wyborze właściwych kierunków kształcenia zgodnie z ich predyspozycjami i zdolnościami? Jak zorganizować w szkołach skuteczne doradztwo zawodowe i pomóc w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej? Jak można usprawnić działania oferowane uczniom, by realnie wpływały na podejmowane przez nich decyzje edukacyjne i zawodowe?

Podczas sesji zaprezentowano narzędzia, modele oraz przykłady dobrych praktyk udzielania uczniom pomocy w zakresie wyboru ścieżki edukacji i zawodu.

Walidacja to jeden z ważniejszych elementów zintegrowanego systemu kwalifikacji. Umożliwia potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej, na przykład przez udział w szkoleniach, wolontariacie czy w wyniku własnych doświadczeń.

Przykładem podnoszenia efektywności kształcenia, dzięki wsparciu uczniów w zakresie doradztwa zawodowego z wykorzystaniem badań predyspozycji zawodowych i potencjału kariery oraz opracowaniu indywidualnych planów kariery jest projekt Kariera i Kompetencje. W ramach projektu badane są talenty poszczególnych osób i na tej podstawie ukierunkowywane są ich zainteresowania zawodowe. Realizatorzy projektu kierują się zasadą, że rozwijając swoje mocne strony łatwiej osiągamy wysokie rezultaty. Tylko człowiek pracujący z pasją, w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami i talentami może być szczęśliwy.

Losy edukacyjno-zawodowe byłych uczestników wyjazdów edukacyjnych są inspirującym przykładem działań oddziałujących na dalsze losy i ścieżki kariery uczestników mobilności realizowanych w ramach programów Erasmus+, Leonardo da Vinci, PO KL oraz PO WER. Zdecydowana większość stażystów, którzy nie ukończyli jeszcze szkoły, postrzega udział w stażu jako ważny element, zdecydowanie wykraczający poza ramy formalnej edukacji i jednocześnie zapewniający życiową lekcję dorosłości, samodzielności oraz możliwość sprawdzenia się w realiach świata pracy. Wskazując na inne korzyści wynikające z uczestnictwa w stażu, respondenci chętnie wspominali także o tym, że taki wyjazd to dobra inwestycją w przyszłość na rynku pracy. Osoby z doświadczeniem mobilności zawodowej chętnie deklarują gotowość do wyjazdu poszukiwaniu pracy w innych krajach. Ponad 70 proc. pracujących respondentów potwierdziło, że zagraniczne staże i praktyki w istotny sposób ułatwiają młodym ludziom poszukiwanie pracy w innym kraju. Należy jednak podkreślić, że większość badanych mieszka na stałe w Polsce, a tylko niespełna 7 proc. respondentów przebywa stale lub częściowo za granicą. Badanie potwierdziło rozwój umiejętności miękkich, przełamywania barier kulturowych, językowych i społecznych oraz postaw proeuropejskich.

Projekt „Wybieram świadomie: nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery” oferuje innowacyjne narzędzia multimedialne dla młodzieży szkolnej pozwalające na świadome budowanie ścieżki kariery, ze wskazaniem na konkretne obszary kompetencji potrzebnych do wykonywania wymarzonego zawodu. Kompetencje kluczowe niezbędne są do samorealizacji i rozwoju osobistego, a także integracji społecznej i zdobycia zatrudnienia. Powstające w ramach projektu multimedialne materiały dydaktyczne dedykowane do rozwijania poszczególnych kompetencji kluczowych, zawierają treści, formy i przekazu dostosowane do młodzieży szkolnej. Zestawy zadań zawierają elementy grywalizacji, rywalizacji, współpracy w zespole dzięki czemu kształtowane są umiejętności społeczne. Skierowany do młodzieży projekt opiera się na łączeniu pasji, nowoczesnych technologii i możliwości rozwoju zawodowego.

Sesja IV: Doradztwo kariery

Sesja została poświęcona dyskusji nt. doradztwa kariery i wyzwań jakie ze sobą niesie proces doradztwa edukacyjno-całożyciowego. Doradztwo zawodowe, to rosnąca w siłę gałąź wiedzy, a tworzenie dopasowanych ścieżek kariery to wymóg rynku, po którym poruszanie się coraz częściej wymaga profesjonalnej nawigacji. Badania losów absolwentów wyższych szkół zawodowych pokazują jak ważną rolę w kształtowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej pełnią uczelniane biura karier.
Planowanie procesu kariery zawodowej jest związane z wieloma dylematami nie tylko młodego człowieka, którego to dotyczy, ale w dużej mierze tych, którzy tworzą ten proces tj. psychologów, specjalistów HR, naukowców czy w końcu samych pracodawców umiejętnie zarządzających karierami. Dlatego oczywiste wydaje się, że najlepsze efekty w kształtowaniu kariery zawodowej daje przemyślane działanie grupy specjalistów, którzy korzystając z najnowszych trendów w tym obszarze projektują indywidualny plan działań. Jak osiągnąć najlepsze wyniki działań? Z jakich narzędzi korzystać badając predyspozycje młodych ludzi?

Dyskusja zdecydowanie przychyliła się do tezy, że doradztwo kariery to proces całożyciowy. I choć inaczej jest prowadzony dla młodych ludzi, którzy dopiero wybierają swój pierwszy zawód, co stanowi ogromną odpowiedzialność oraz dla osób już będących na rynku pracy, to waga wsparci tych grup jest niezaprzeczalna. Co więcej w dyskusji wyrażono zdanie, że inaczej wspiera się młodego człowieka, który dopiero rozpoczyna swoją naukę na uczelni, a inaczej młodego człowieka, który ją kończy. Dlatego niezwykle ważne jest dopasowanie narzędzi i działań do tego procesu. W procesie doradczym korzystanie z narzędzi wspierających jest pomocne, jednak należy pamiętać o istotnej roli doradcy zawodowego. Niezależnie od doskonale zaprojektowanego narzędzia wspierającego to doradca dzięki swojej wiedzy pozwala na formułowanie dylematów i szukanie realnych rozwiązań.

Paneliści podkreślali także fakt współpracy uczelni z pracodawcami w całym procesie uczenia a tym samym monitorowania potrzeb pracodawców szczególnie tych lokalnych.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 20-24 listopada br. pod hasłem „Odkryj swój talent”, jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W ramach tej inicjatywy Komisji Europejskiej w całej Europie odbędzie się szereg wydarzeń na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, w czasie których instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych.

Pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbył się w dniach 5-9 grudnia 2016 r. W całej Europie zorganizowano ponad 900 wydarzeń, z czego prawie 100 miało miejsce w Polsce. W Polsce inicjatywę promuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to doskonała okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną, jak i międzynarodową.

  •  

     

    Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).