English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Prelegenci

Kolejność prezentacji biogramów jest zgodna z porządkiem wystąpień mówców w programie.


Mirosław Marczewski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Mirosław Marczewski

Absolwent Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. W latach 2000-2006 zastępca dyrektora programu Unii Europejskiej MŁODZIEŻ, od 2006 członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego, obecnie dyrektor generalny FRSE. Współtwórca i członek komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W latach 1998-2010 radny gminy i Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy aktywnie działający na rzecz oświaty. Były instruktor harcerski i członek Głównej Kwatery ZHR.

prof. Zbigniew Marciniak

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zbigniew Marciniak

Profesor Zbigniew Marciniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Urodził się w 1952 r. w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinie matematyki. W roku 1976 ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1982 uzyskał stopień doktora w zakresie matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University, natomiast w 1997 r. – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku jest również członkiem zespołów ds. podstawy programowej. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W tym czasie odpowiadał w MEN za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia.
Profesor Zbigniew Marciniak opublikował w kraju i zagranicą ponad 30 prac naukowych w dziedzinie algebry. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopism: „Delta” oraz „Algebra and Discrete Mathematics”. Za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jest żonaty, ma dwie córki.

Zbigniew Włodkowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Zbigniew Włodkowski

Zbigniew Włodkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Odpowiedzialny za wzrost spójności społecznej, w tym za zwiększanie szans edukacyjnych środowisk zaniedbanych pod względem edukacyjnym oraz za kształcenie zawodowe i ustawiczne.
Zbigniew Włodkowski urodził się w 1961 r. Piszu (woj. Warmińsko-Mazurskie). W 1991 roku podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu Edukacji Informatycznej, Matematyki i Zarządzania Oświatą. Kontynuuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale socjologii.
W 1983 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej w Okartowie. W latach 1986-1997 pracował w Szkole Podstawowej w Drozdowie, gdzie od 1987 pełnił funkcję dyrektora. Następnie w latach 1997-2002 pełnił funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej w Okartowie. W 2003 r. został wybrany radnym Powiatu Pisz i powołany przez Radę na funkcję Starosty Powiatu Piskiego. W 2005 r. został posłem na Sejm RP V kadencji-członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W 2010 r. został radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Żonaty, ojciec czwórki dzieci.

Xavier Prats Monné

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
Xavier Prats Monné

Xavier Prats Monné jest zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej. Odpowiada za modernizację europejskich systemów kształcenia i szkolenia oraz aspekty edukacyjne strategii „Europa 2020”, mobilność (w tym program Erasmus) i inne unijne programy mobilności; stosunki międzynarodowe w dziedzinie edukacji, kultury i młodzieży. Reprezentuje KE w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT). Do 2010 r. był dyrektorem ds. polityki zatrudnienia oraz jednym z pięciu członków założycieli Rady ds. Oceny Skutków KE podległej przewodniczącemu KE. Ukończył studia w zakresie antropologii społecznej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie w Hiszpanii, w zakresie ekonomii rozwoju w Międzynarodowym Centrum Zaawansowanych Studiów Agronomiczych Morza Śródziemnego we Francji, w zakresie europeistyki w Kolegium Europejskim w Belgii, które ukończył z najlepszymi wynikami na roku akademickim 1981-82, a następnie pracował tam jako adiunkt. Pochodzi z Hiszpanii, biegle włada językami hiszpańskim, angielskim, francuskim, włoskim i katalońskim. 

Richard Lewis

Samozatrudniony Konsultant ds. Edukacji Wyższej, Wielka Brytania
Richard Lewis

Richard Lewis, Konsultant ds. Szkolnictwa Wyższego, zajmuje się doradztwem na rzecz organów rządowych, agencji ds. zapewnienia jakości oraz uczelni w zakresie szeregu kwestii, a zwłaszcza tych dotyczących wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości, finansów oraz zarządzania instytucjonalnego. Wcześniej zajmował stanowisko Prorektora Brytyjskiego Uniwersytetu Otwartego (UK Open University) i zastępcy Dyrektora Generalnego Rady Narodowej ds. Stopni Naukowych (Council for National Academic Awards). Pełnił funkcję przewodniczącego, a obecnie jest członkiem zarządu Brytyjskiej Rady Akredytacyjnej (British Accreditation Council), Międzynarodowej Sieci Agencji Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE).

Barbara Höller

Austriackie Centrum Wymiany Akademickiej OEAD
Barbara Höller

Barbara Höller jest kierownikiem projektu w Oead GmbH, Krajowej Agencji ds. Kształcenia Ustawicznego w Wiedniu. Jest odpowiedzialna za zarządzanie i koordynację europejskiej sieci tematycznej QALLL. Od 2010 r. pracuje w Oead GmgH – Austriackiej Krajowej Agencji ds. Kształcenia Ustawicznego w zakresie waloryzacji i oceny skutków. Wcześniej m.in. zarządzała Austriacką Agencję ds. Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i pracowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Poza tym pracuje jako dziennikarz radiowy.

Dr Raimo Vuorinen

Uniwersytet Jyväskylä, Fiński Instytut Badan Edukacyjnych
Raimo Vuorinen

Dr Raimo Vuorinen jest obecnie koordynatorem Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN). Jest także członkiem zarządu IAEVG 2007-11 oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Centrum Rozwoju Kariery i Polityki Społecznej (International Centre for Career Development and Public Policy) (od 2005 r.). Pracownik naukowy w Fińskim Instytucie Badań Edukacyjnych na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii od 2000 r.

W swojej pracy jako nauczyciel i pracownik naukowy skupia się na strategicznym planowaniu, realizacji i ocenie usług całożyciowego poradnictwa zawodowego. Innym kluczowym obszarem jego zainteresowań jest rozwój polityki całożyciowego poradnictwa zawodowego. Od 2006 roku jest zaangażowany w rozwój Narodowego Centrum ds. Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego na Uniwersytecie w Jyväskylä. Jego praca doktorska z 2006 r. poruszała temat profesjonalnego wykorzystania zasobów internetowych w zakresie poradnictwa zawodowego.

Mieczysława Nowotniak

Biuro Edukacji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Mieczysława Nowotniak

Mieczysława Nowotniak pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego. Jej wieloletnia kariera zawodowa związana jest ze szkolnictwem zawodowym. Pracowała w Powiecie Warszawskim i MEN. Obecnie w Biurze Edukacji odpowiedzialna jest za rozwój szkolnictwa zawodowego i specjalnego w Warszawie. Nawiązała współpracę z warszawskimi uczelniami technicznymi tj.: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna oraz z pracodawcami m.in.: PZPB, PSPD. Podejmuje ciągle nowe wyzwania, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w wielu obszarach edukacyjnych. Rozwija doradztwo zawodowe, jest pełnomocnikiem kilku projektów na rzecz szkolnictwa zawodowego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jak POKL czy programu Leonardo da Vinci. Efekty jej pracy to systematyczny wzrost liczby uczniów w szkołach zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowywanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Absolwentka warszawskiej uczelni ekonomicznej.


João Delgado

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
João Delgado

João Delgado pracuje dla Komisji Europejskiej od 1988 r. i obecnie jest kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za promowanie procesu współpracy w dziedzinie edukacji i szkoleń wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto zarządza programem Leonardo da Vinci, który wspiera europejskie ponadnarodowe staże i innowacyjne projekty w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Wcześniej pracował w innych działach Komisji Europejskiej (polityki regionalnej, pomocy rozwojowej oraz zatrudnienia), w sektorze bankowym, a także jako adwokat w Lizbonie. Studiował prawo na Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie, ukończył Studia Europejskie w Kolegium Europejskim w Brugii. Ma tytuł magistra w zakresie zarządzania uzyskany w Solvay Business School w Brukseli w Belgii.

Berthold Hübers

Federalny Instytut Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Bonn, Niemcy
Berthold Hübers

Berthold Hübers jest szefem komórki ds. Mobilności, Partnerstwa i Przejrzystości Kwalifikacji w ramach programu Leonardo da Vinci w Federalnym Instytucie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Bonn w Niemczech. Jego głównym zadaniem jest wdrażanie mobilności w ramach Leonardo da Vinici w Niemczech. 

Isabelle Le Mouillour

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Isabelle Le Mouillour od 2008 r. pracuje jako kierownik projektu i badacz w CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) w obszarze promowania intensywnej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Zajmuje się głównie systemami zaliczeń i kwalifikacji w edukacji i szkoleniach. Jest zaangażowana w badania dotyczące przenikania się, przebiegu oraz uznawania kwalifikacji w świetle kwalifikacji, wyników kształcenia i zarządzania. Obecnie prowadzi ostatnie prace nad publikacją CEDEFOP na temat narzędzi Europass, ECVET i EQF do walidacji efektów kształcenia. Przed rozpoczęciem pracy w CEDEFOP pracowała w dziale badań i polityki europejskiej w Federalnym Instytucie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (BIBB) oraz w Międzynarodowym Centrum Badań Szkolnictwa Wyższego w Kassel (INCHER-Kassel).

Karin Luomi-Messerer

3s research laboratory, Austria
Karin   Luomi-Messerer

Karin Luomi-Messerer jest pracownikiem naukowym i konsultantem w laboratorium 3s.
Ma dyplom w dziedzinie pracy socjalnej i tytuł magistra w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie w Wiedniu. Posiada doświadczenie w pracy i nauczaniu na kilku uniwersytetach oraz prowadzi prace badawcze w dziedzinie edukacji od 1994 r. Jest doświadczonym kierownikiem projektów krajowych i europejskich, a także reprezentuje 3s w konsorcjum Cedefop ReferNet Austria. Do jej obecnych kluczowych obszarów zainteresowania należą:

  • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach dotyczących efektów kształcenia i nabywania kompetencji w zakresie kształcenia ustawicznego;
  • badania i doradztwo w zakresie rozwoju i wdrażania europejskich instrumentów przejrzystości (na przykład EQF, ECVET);
  • rozwój jakości i doradztwo w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego;
  • konsultowanie polityk w dziedzinie kształcenia ustawicznego na poziomie krajowym i europejskim.

Clementina Marinoni

Fondazione Politecnico di Milano, Włochy
Clementina Marinoni

Clementina Marinoni jest kierownikiem Promocji i Rozwoju Projektów HR na Fondazione Politecnico di Milano. Jej obecne obowiązki obejmują zarządzenie wieloma projektami na szczeblu lokalnym i europejskim (warsztaty internetowe LLP – CEN/CENELEC); badania w zakresie kształcenia dorosłych, uznawania kompetencji, kształcenia nieformalnego, wirtualnych społeczności edukacyjnych, zarządzanie relacjami pomiędzy przemysłem a wydziałami uniwersyteckimi na podstawie analizy kompetencji i oceny luk w umiejętnościach; zarządzanie zasobami ludzkimi. Szczególny nacisk kładzie na e-umiejętności i e-kompetencje. Zdobyła tytuł magistra w zakresie filozofii w 1988 r. oraz skończyła studia Executive MBA na Politechnice w Mediolanie w 1992 r. Współpracowała z Grupą ds. Sztucznej Inteligencji w Instytucie Psychologii na wydziale medycyny w Mediolanie w zakresie modeli dialogu i debaty i metamodeli. Była nauczycielem filozofii, historii, socjologii i geografii w liceum, konsultantem i pracownikiem naukowym.

Michael Ryan

Gecko Programmes, Wielka Brytania
Michael Ryan

Michael Ryan jest kierownikiem ds. rozwoju umiejętności i siły roboczej w Gecko Programmes. Jest odpowiedzialny za zaangażowanie pracodawców oraz rozwój umiejętności i kariery. Pierwsze dziesięć lat swojej kariery spędził w sektorze prywatnym, głównie w zarządzaniu działalnością i finansami, a następnie w zarządzaniu systemami IT i zasobami ludzkimi. Przez ostatnie dziesięć lat pracował w sektorze publicznym, opracowując strategię rozwoju umiejętności zawodowych dla regionu West Midlands w Wielkiej Brytanii na rzecz pracodawców i dostawców w sektorach o wysokim wykorzystaniu wiedzy. W Gecko Programmes zajmował się stażami Leonardo, szkoleniami i rozwojem dla bezrobotnych i zatrudnionych, jak również opracowywaniem strategii działalności rozwojowej kadry zarządzającej i dyrektorskiej w celu zwiększenia poziomu dostępu przedsiębiorstw do wykwalifikowanych pracowników, aby pomóc im rozwijać swoją działalność. Jedną ze specjalizacji Gecko jest opracowywanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb ścieżek kształcenia zawodowego dla sektora teleinformatycznego oraz mediów.


Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Instytut Badań Edukacyjnych
Agnieszka  Chłoń-Domińczak

W Instytucie Badań Edukacyjnych lider projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” oraz lider zespołu edukacja i rynek pracy w projekcie „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Pracownik naukowy Instytutu Statystyki i Demografii SGH.
Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Współpracowała z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i jako konsultant z Bankiem Światowym i OECD. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową: dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2008-2009). Kierowała m.in. pracami nad programem "Solidarność pokoleń – 50+", ustawą o emeryturach pomostowych oraz ustawami regulującymi wypłaty emerytur kapitałowych.

Dr Marek Polak

Politechnika Warszawaska
Marek Polak

Dr Marek Polak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. i doktora nauk technicznych. Zajmuje się programami edukacyjnymi, koordynacją badawczych programów ramowych, porozumieniami dwustronnymi, studiami międzynarodowymi oraz wymianą studencką, zarządzaniem projektami zagranicznymi i innymi sprawami związanymi z procesem internacjonalizacji uczelni.

Dr Marek Polak działa również jako konsultant techniczny i jest aktywnym niezależnym doradcą związanym z projektami europejskimi. Zanim rozpoczął współpracę z Politechniką Warszawską był Prezesem Zarządu Spółki TechnoPort  Warszawa S.A. W latach 1996 i 2004 pracował dla drugiego co do wielkości w Polsce operatora telekomunikacyjnego NETIA S.A. Natomiast w latach 1977- 1996 jego kariera zawodowa skupiona była na obszarze Środkowego Wschodu, gdzie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych. Wcześniej dr Marek Polak pełnił na Politechnice Warszawskiej funkcje asystenta oraz kierownika Zespołu Naukowo-Badawczego. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej gdzie uzyskał tytuł mgr inż. i doktora nauk technicznych, a także ukończył studia podyplomowe Studium Pedagogicznego.

Mara Brugia

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Mara Brugia

Mara Brugia od 2004 r. jest kierownikiem obszaru intensywnej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie w CEDEFOP. Działania w tym obszarze koncentrują się na wspieraniu rozwoju i realizacji wspólnych europejskich pojęć, zasad i narzędzi (np. europejskich ram kwalifikacji – EQF, europejskiego systemu punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym – ECVET oraz Europass), analizie roli kwalifikacji w Europie i ich wpływu na reformy edukacji i szkoleń oraz koordynowaniu programu wizyt studyjnych dla specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Pracę w CEDEFOP rozpoczęła w 1993 r. od zarządzania ogólnoeuropejską siecią kluczowych graczy i decydentów w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli i instruktorów zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym. Była także koordynatorem europejskiej sieci przeprowadzającej analizę trendów społeczno-gospodarczych w zawodach i kwalifikacjach oraz utworzyła Europejski Katalog Badawczy w celu promowanie współpracy między instytucjami badawczymi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Studiowała ekonomię na Uniwersytecie w Perugii we Włoszech, gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii, polityki i prawa Unii Europejskiej.

Prof. Marek Góra

Szkoła Główna Handlowa
Marek Góra

Profesor Marek Góra wykłada makroekonomię, ekonomię emerytalną, ekonomię pracy oraz politykę gospodarczą (dawniej także ekonometrię i prognozowanie) w Szkole Głównej Handlowej oraz politykę społeczną w Kolegium Europejskim. Swoje badania naukowe prowadził w Erasmus University w Rotrterdamie, w London School of Economics; pracował w OECD (DELSA); jest research fellow’em w IZA (Institute for the Study of Labor). Jest autorem licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych oraz członkiem polskich i zagranicznych organizacji ekonomistów. Jest współautorem polskiego powszechnego systemu emerytalnego opartego na równowadze międzypokoleniowej.

Joanna Basztura

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
Joanna Basztura

Joanna Basztura, mgr inż. Od 2005 roku Menedżer Programu Leonardo da Vinci na Polskę, Wielką Brytanię, Irlandię, Szwecję, Norwegię, Luksemburg, Maltę i Belgię; Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Edukacja i Kultura, Dział Leonardo da Vinci i Polityka w zakresie szkolenia zawodowego. Polski Desk Officer ds. Programu Pracy Edukacja i Szkolenie 2020 i strategii Europa 2020. Obowiązki: monitoring i współpraca z Agencjami Krajowymi w zakresie wdrażania programu Leonardo da Vinci, ocena krajowych raportów z wdrażania strategii Europa 2020 w zakresie edukacji oraz Programu Pracy Edukacja i Szkolenia 2020.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, kierunek: Zarządzanie i Marketing. Absolwentka dwóch polsko-francuskich studiów podyplomowych: Zarządzanie systemami przemysłowymi oraz Europejska polityka i Instytucje europejskie. 1996- 2005 -  Politechnika Wrocławska, Dział Transferu Technologii, m.in. kierowanie Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. 5 i 6 Programu Ramowego Badan i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, zarządzanie i koordynacja projektów unijnych, pisanie wniosków, doradzanie naukowcom i przedsiębiorstwom jak wziąć udział w programach badawczych, organizacja szkoleń, wykłady, pomoc we współpracy uczelni z przemysłem.


Barbara Pużańska

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Barbara Pużańska

Barbara Pużańska od 2001 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Biurze Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Zakres obowiązków służbowych w ramach zajmowanego stanowiska obejmuje:
- nadzór nad realizacją  projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
a/ przygotowanie projektów od strony merytorycznej, finansowej i logistycznej,
b/ pełnienie funkcji koordynatora realizowanych projektów,
c/ rozpowszechnianie i wdrażanie rezultatów;
- koordynowanie współpracy związanej z rozwojem szkolnictwa zawodowego kształcącego młodzież na potrzeby rynku pracy zakresie branży budowlanej w tym:
a/ współpraca z Biurem Edukacji  Urzędu  m. st. Warszawy i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki,
b/ współpraca ze szkołami kształcącymi w zawodach budowlanych z terenu Warszawy,
- nadzór nad prowadzeniem zagadnień związanych z organizacją przez związek specjalistycznych szkoleń dla pracowników branży budowlanej.

Maciej Siemiątkowski

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Maciej Siemiątkowski

Maciej Siemiątkowski od 2005 roku pełni funkcję Głównego specjalisty ds. funduszy europejskich w Biurze Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Zakres obowiązków służbowych w ramach zajmowanego stanowiska obejmuje:
- tworzenie i nadzór nad realizacją projektów prowadzonych przez PZPB,
- przygotowanie projektów od strony merytorycznej,
- koordynowanie prac partnerów w projektach prowadzonych przez PZPB,
- rozpowszechnianie i wdrażanie rezultatów projektów,
- reprezentowanie PZPB podczas międzynarodowych spotkań,
- koordynowanie współpracy związanej z rozwojem szkolnictwa zawodowego kształcącego młodzież na potrzeby rynku pracy zakresie branży budowlanej w tym:
a/ współpraca z Biurem Edukacji  Urzędu  m. st. Warszawy i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
b/ współpraca ze szkołami kształcącymi w zawodach budowlanych z terenu Warszawy.dr Tomasz Saryusz-Wolski

Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Politechnika Łódzka
Tomasz Saryusz-Wolski

Dr Tomasz Saryusz-Wolski – dyrektor i założyciel Centrum Kształcenia Międzynarodowego – jednostki Politechniki Łódzkiej prowadzącej szeroką współpracę międzynarodową w oparciu o kształcenie w języku wykładowym angielskim i francuskim. Koordynator wielu projektów międzynarodowych z zakresu internacjonalizacji oraz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia. Twórca koncepcji semestru mobilnego, wdrożonej w kierowanej jednostce w 1997 roku. Ekspert  zajmujący się przemianami w szkolnictwie wyższym – ECTS, Suplement do Dyplomu, Ramy Kwalifikacji. W latach 2006 -2009 członek „Bologna Follow Up Group”. Pełnił funkcję „ECTS/DS National Contact Point, ECTS/DS Counsellor, Promotora Bolońskiego a następnie  Eksperta Bolońskiego. Od 2006 roku członek grup ekspertów związanych z przygotowaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Klaus Fahle

Narodowa Agencja programu LLP przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego BIBB, Niemcy
Klaus Fahle

Od 2000 roku dyrektor Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego BIBB w Niemczech. W latach 1999-2000 był odpowiedzialny za koordynowanie europejskich programów mobilnościowych w stowarzyszeniu Carl Duisberg Gesellschaft. Związany był również z zagadnieniami europejskiej polityki młodzieżowej oraz naukowo-badawczej, a także pracował między innymi w Parlamencie Europejskim oraz w niemieckim Federalnym Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych. Obecnie zajmuje się europejską współpracą w ramach edukacji oraz przejrzystością kwalifikacji.Dr Tibor Bors Borbély-Pecze

Państwowy Urząd ds. Zatrudnienia, Węgry
Tibor Bors  Borbély-Pecze

Dr Tibor Bors Borbély-Pecze jest starszym doradcą w węgierskim Państwowym Urzędzie ds. Zatrudnienia. Uzyskał licencjat w zakresie doradztwa zawodowego (1998 r.), stopień nauczyciela w zakresie pedagogiki społecznej (1999 r.), tytuł magistra w dziedzinie polityki społecznej (2001 r.) i ukończył studia podyplomowe z doradztwa w zakresie uzależnień (2006). Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa (ELTE) w Budapeszcie, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki (2010 r.). Jego praca doktorska poruszała temat przygotowania nauczycieli w zakresie poradnictwa zawodowego. Karierę zawodową rozpoczął jako doradca ds. zatrudnienia w oddziale Partii Europejskich Socjalistów (PES), a od ośmiu lat pracuje w strukturach krajowych i europejskich. W latach 2005-2008 był liderem ds. projektów badawczych w zakresie prognozowania rynku pracy w węgierskim oddziale PES. Jest byłym członkiem europejskiego systemu wzajemnego informowania o politykach w zakresie zatrudnienia (MISEP) w ramach Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia (lata 2004-2008), jak również krajowym korespondentem Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (2007 r.). Jest założycielem Węgierskiej Krajowej Rady ds. Polityki Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (styczeń 2008 r.) oraz liderem Programu Rozwoju Węgierskiego Systemu Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (lata 2008-2011), jak również członkiem zarządu Międzynarodowego Centrum Rozwoju Kariery i Polityki Społecznej (International Centre for Career Development and Public Policy, ICCDPP). Od 2011 r. jest ekspertem ds. całożyciowego poradnictwa zawodowego z ramienia PES na Forum Dialogu PES w ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Jego główne obszary zainteresowania obejmują politykę całożyciowego poradnictwa zawodowego, współpracę międzysektorową między edukacją a zatrudnieniem/polityką i praktyką społeczną oraz aktywną politykę rynku pracy.

Profesor Andrzej Kraśniewski

Politechnika Warszawska
Andrzej  Kraśniewski

Andrzej Kraśniewski jest Sekretarzem Generalnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest także pełnomocnikiem Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego. W latach 2006-2010 był członkiem powołanego przez Ministra zespołu, którego zadaniem było opracowanie projektu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Opublikował ok. 120 prac z dziedziny inżynierii komputerowej i ok. 40 prac dotyczących różnych aspektów kształcenia na poziomie wyższym, w tym kształcenia inżynierów.