English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

O KONFERENCJI

Konferencja „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie” organizowana jest w czasie trwania prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Tematycznie sięga ona do priorytetów edukacyjnych realizowanych w czasie prezydencji węgierskiej (1.01.2011-31.06.2011), która obejmowała takie zagadnienia jak m.in.: wzmocnienie potencjału uczenia się przez całe życie: EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji), kształcenie dorosłych, korzystanie z różnorodności i zróżnicowania w zakresie szkolnictwa wyższego, atrakcyjność VET (kształcenie zawodowe). Motyw przewodni konferencji to współpraca głównych sektorów edukacji  szkolnictwa wyższego, kształcenia dorosłych i kształcenia zawodowego  z sektorem biznesowym. Tym samym konferencja poruszy również zagadnienia mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz rozpowszechniania uczenia się przez całe życie i kształcenia dorosłych zawarte w priorytetach edukacyjnych polskiej prezydencji (edukacja na rzecz mobilności oraz modernizacja uniwersytetów).

Potrzeba ciągłego odnawiania wiedzy i umiejętności, potrzeba dokształcania się i „uczenia się przez całe życie” niejednokrotnie napotyka na bariery, które wynikają z braku współpracy między różnymi placówkami, organami oraz pomiędzy różnymi systemami krajowymi. Złożoność systemów kształcenia, brak wypracowanych rozwiązań między sektorami edukacji w zakresie walidacji zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, stanowi często przeszkodę na drodze do zdobywania coraz większych kwalifikacji.

Ważnym aspektem, który podejmie konferencja, jest współpraca wyżej wymienionych sektorów w odpowiedzi na wymagania stawiane przez rynek pracy. Współpraca międzysektorowa ma tym samym dotyczyć również sektora biznesowego jako partnera edukacji aktywnie biorącego udział w uczeniu się przez całe życie.

UCZESTNICY

Konferencja skierowana jest do polskich i zagranicznych decydentów oraz ekspertów z dziedziny edukacji, w tym kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych oraz szkolnictwa wyższego, ekspertów doradztwa kariery, partnerów społecznych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji związanych z kształtowaniem polityki edukacyjnej.

WARSZTATY

Dwa równoległe warsztaty prowadzone przez polskich i zagranicznych moderatorów-ekspertów podejmą następujące zagadnienia: finansowanie, walidacja, przenikalność systemów nauczania, kształcenie w miejscu pracy, rola partnerów społecznych, współpraca w ramach stymulacji i rozwoju uczenia się przez całe życie, rola szkolnictwa wyższego w zapewnieniu profesjonalnej edukacji ustawicznej oraz kształcenia dorosłych. Każdy z tematów dotyczyć będzie współpracy na konkretnej płaszczyźnie: współpracy między wstępnym kształceniem i szkoleniem zawodowym i szkolnictwem wyższym oraz między ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym i szkolnictwem wyższym. Po uprzednim zaprezentowaniu przykładów projektów zrealizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i innych programów europejskich realizowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, stanowiących przykład dobrej praktyki omawianej współpracy, rozpocznie się dyskusja pilnie śledzona przez sprawozdawcę-reportera. Raporty podsumowujące warsztaty przedstawione zostaną na zakończenie konferencji, prezentując tym samym wnioski ze spotkania i kreśląc zarys planu działania ku ulepszeniu współpracy między sektorami edukacji a sektorem biznesowym.

Dyskusji poddany zostanie m.in. temat walidacji, czyli uznawalności osiągnięć. Stworzenie przejrzystych zasad uznawalności różnych typów kształcenia niesie ze sobą możliwości rozszerzenia dostępu do edukacji na poziomie krajowym, europejskim a także globalnym. System taki wymaga odpowiednich narzędzi i ram kwalifikacyjnych, pozwalających zapewnić porównywalną jakość zdobywanych umiejętności. Podkreślona zostanie również istotna rola pracodawców i partnerów społecznych, jaką odgrywają w kształtowaniu polityki kształcenia zawodowego.