Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Co roku tysiące ludzi spełnia swoje marzenia, realizując ciekawe projekty – co roku tysiącom ludzi w urzeczywistnianiu ich marzeń pomaga Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, udzielając wsparcia finansowego i merytorycznego przy realizacji tych inicjatyw. Studia za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów… Każdemu z tych działań towarzyszy wiele emocji, a samo wprowadzenie swoich pomysłów w życie jest źródłem mnóstwa nowych doświadczeń.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa. Zajmuje się administrowaniem największymi programami Unii Europejskiej z zakresu edukacji. Do końca 2006 r. swój cel realizowała przede wszystkim poprzez koordynację dwóch programów Unii Europejskiej w Polsce - SOCRATESA II i MŁODZIEŻY. Od 2007 r. zajmuje się koordynacją programów: "Uczenie się przez całe życie" i "Młodzież w działaniu". Fundacja prowadzi także Krajowe Punkty Kontaktowe ds. programów UE: ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA. Fundacja realizuje w Polsce inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz program eTwinning. Przy Fundacji działa także Polskie Biuro Eurydice - sieć informacji o edukacji w państwach europejskich. Od 2007 Fundacja realizuje także Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, a od 2008 r. również Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. W 2009 r. w ramach rozpoczęło w FRSE działalność Krajowe Centrum Europass.

Programy realizowane w ramach FRSE

Uczenie się przez całe życie

„Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATESie oraz programy Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększania atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

W ramach programu działają podprogramy:

Comenius - edukacja przedszkolna i szkolna

Comenius wspiera finansowo oraz merytorycznie: partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu); uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego; przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli - poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta.

Erasmus - szkolnictwo wyższe

Program skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, studentów i pracowników. Jego podstawowym celem jest wspieranie współpracy między uczelniami z różnych krajów biorących udział w programie „Uczenie się przez całe życie”. 

Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe

W ramach programu możliwe jest dofinansowanie projektów wymian i staży oraz projektów współpracy wielostronnej. Korzystając z dofinansowania Programu Leonardo da Vinci, można wyjechać do wybranej organizacji, przedsiębiorstwa w dowolnym uczestniczącym w projekcie kraju.

Grundtvig - edukacja dorosłych

Program służy edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych. Program wspiera trzy typy działań: współpracę międzynarodową w ramach projektów, wizyty przygotowawcze służące opracowaniu przyszłych projektów oraz indywidualne wyjazdy na szkolenia zagraniczne dla kadry placówek edukacji dorosłych.

Wizyty studyjne

Wyjazdy dla kadr eksperckich i kierowniczych w obszarze edukacji i szkoleń, doradztwa zawodowego oraz akredytacji

Wizyty przygotowawcze LLP

W ramach Wizyt możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania przygotowawcze, służące stworzeniu przyszłego projektu w ramach programów: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig.

Młodzież w działaniu

Program „Młodzież w działaniu” ma zachęcić młodzież w wieku od 13 do 30 lat oraz osoby pracujące z nią do kształcenia się również poza szkołą. Jest skierowany głównie do tych, dla których edukacja pozaformalna to jedyna szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Nadrzędne cele programu to przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program dofinansowuje przedsięwzięcia, które mają pomóc młodym ludziom w rozwoju osobowości. Pobudza ich do działania na rzecz społeczności lokalnej i służy wzrostowi tolerancji.

Działania wspierane przez „Młodzież w działaniu” dzielą się na tzw. Akcje. Są to:

Akcja 1. – Młodzież dla Europy

Wspiera spotkania młodzieży z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć. Dofinansowuje działania młodzieżowe, które służą rozwojowi społeczności lokalnej oraz promują uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Akcja 2. – Wolontariat europejski

Umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non profit.

Akcja 3. – Młodzież w Świecie

Umożliwia współpracę pomiędzy młodzieżą z krajów uczestniczących w programie „Młodzież
w działaniu” i krajów partnerskich (kraje sąsiadujące z UE). Wspiera organizację wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z rozszerzoną Europą, a także z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci.

Akcja 4. – Systemy wsparcia młodzieży

Pomaga wszystkim, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowywanie i realizację projektów w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Wspiera działania organizacji zaangażowanych w promowanie aktywnego obywatelstwa na poziomie międzynarodowym. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych.

Akcja 5. – Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

Wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia m.in. organizację krajowych i międzynarodowych spotkań dotyczących współpracy w tej dziedzinie.

Erasmus Mundus

Głównym celem programu jest podnoszenie jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez współpracę z uczelniami z państw spoza UE.

TEMPUS

Program wspiera współpracę między uczelniami z krajów UE i z spoza UE w celu podnoszenia jakości kształcenia i reformy szkolnictwa wyższego w krajach nie należących do Unii Europejskiej

Eurodesk

Europejski program informacyjny dla młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk zbiera i przekazuje zainteresowanym informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia i uczestnictwa w działaniach młodzieżowych w Europie.

SALTO EECA

Centrum Współpracy z Europa Wschodnią i krajami Kaukazu SALTO EECA - wspiera nawiązywanie współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi z UE oraz Europy Wschodniej i krajów Kaukazu.

European Language Label

European Language Label - konkurs, którego celem jest nagradzanie i promowanie nowatorskich inicjatyw związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych.

eTwinning

Akcja, dzięki której szkoły europejskie mają możliwość kontaktu oraz realizacji własnych projektów edukacyjnych przy pomocy Internetu.

Eurydice

Rozpowszechnia informacje o europejskich systemach edukacji, opracowuje i wydaje publikacje tematyczne, analizy porównawcze oraz informacje statystyczne dotyczące edukacji w Europie.

Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Fundusz wspiera i promuje współpracę młodzieży z Polski i Litwy. Dofinansowuje organizację wymian, imprez i spotkań młodych ludzi.

Fundusz Stypendialno – Szkoleniowy (w ramach Mechanizmu EOG) – fundusz obejmuje wymianę akademicką studentów i wykładowców, szkolenia służby cywilnej oraz przyznaje dofinansowanie instytucjom edukacyjnym, które wdrażają projekty współpracy.

Przedstawiona powyżej szeroka gama realizowanych programów edukacyjnych Unii Europejskiej świadczy o dużym doświadczeniu i zaangażowaniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja jest największą instytucją tego typu w kraju. Dzięki prowadzeniu programów wspierających różnorodne formy uczenia się, fundacja reprezentuje komplementarne spojrzenie na problematykę edukacji w Polsce. Zespół pracujących w niej specjalistów nie boi się nowych wyzwań – jako doświadczona grupa ekspertów jest w stanie podejmować kolejne działania.