English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Prelegenci

Kolejność prezentacji biogramów jest zgodna z porządkiem wystąpień mówców w programie.


Mirosław Marczewski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Mirosław Marczewski

Absolwent Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. W latach 2000-2006 zastępca dyrektora programu Unii Europejskiej MŁODZIEŻ, od 2006 członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego, obecnie dyrektor generalny FRSE. Współtwórca i członek komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W latach 1998-2010 radny gminy i Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy aktywnie działający na rzecz oświaty. Były instruktor harcerski i członek Głównej Kwatery ZHR.

dr Jacek Karnowski

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, od zawsze harcerz, społecznik. Absolwent sopockiej "ósemki" Józefa Golca i II Liceum Ogólnokształcącego. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, w czasie studiów wicemarszałek Parlamentu Studentów. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University. Od 1990 r. radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku wiceprezes Związku Miast Polskich; delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  Od 1988 do 1990 r. pracownik Biura Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku. Jacek Karnowski jest ratownikiem i założycielem sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa.         

Katarzyna Hall

Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczycielka, później pracownik naukowy Instytutu Matematyki UG w zakresie badań nad ocenianiem i egzaminowaniem z matematyki. Współzałożycielka Gdańskiej Fundacji Oświatowej, dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego. W latach 1999-2001 członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej. W latach 2006-2007 wiceprezydent Gdańska. Od 2007 roku Minister Edukacji Narodowej.Jan Truszczyński

Dyrektor Generalny ds. Edukacji, Szkolenia, Kultury i Młodzieży
Jan Truszczyński

W latach 1996-2001 Ambasador RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Do 2003 roku pełnomocnik rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej. W latach 2001-2005 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu w MSZ. Od 2007 roku zawodowo związany z Komisją Europejską: w latach 2007-2009 wicedyrektor ds. rozszerzenia odpowiedzialny za strategię rozszerzenia i komunikacji, w latach 2009-2010 wicedyrektor generalny ds. edukacji i kultury, od 2010 dyrektor generalny DG EAC.

prof. Zbigniew Marciniak

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zbigniew Marciniak

Profesor Zbigniew Marciniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Urodził się w 1952 r. w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinie matematyki. W roku 1976 ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1982 uzyskał stopień doktora w zakresie matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University, natomiast w 1997 r. – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku jest również członkiem zespołów ds. podstawy programowej. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W tym czasie odpowiadał w MEN za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia.
Profesor Zbigniew Marciniak opublikował w kraju i zagranicą ponad 30 prac naukowych w dziedzinie algebry. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopism: „Delta” oraz „Algebra and Discrete Mathematics”. Za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Anna Atłas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Anna Atłas

Absolwentka historii i filologii germańskiej UW oraz studiów podyplomowych PISM. Stypendystka DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 1992-2003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu Języków Obcych i Komunikacji. Od 2004 r. pracuje w polskiej Agencji Narodowej dla europejskich programów edukacyjnych, początkowo jako koordynator programu Leonardo da Vinci. Od 2009 r. pełni funkcję dyrektora LLP dla programów Erasmus, Comenius, Wizyt Studyjnych oraz European Language Label.

Christian Lettmayr

CEDEFOP
Christian Lettmayr

Christian Lettmayr, pełni obowiązki dyrektora Cedefop-u od 16 października 2010 roku.Posiada tytuł magistra w dziedzinie administracji biznesowej i ekonomii uzyskany na Wirtschaftsuniversitaet Wien (Wiedeński Uniwersytet Ekonomiczny), a także w obszarze kształcenia zawodowego i technicznego uzyskany na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign, gdzie przebywał jako stypendysta Fulbright’a. Od 1985 do 1994 roku pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora i, bezpośrednio potem, Dyrektora (1994-2001) Austriackiego Instytutu na rzecz Badań w obszarze Małych Przedsiębiorstw (KMU Forschung Austria) w Wiedniu. W 2001 roku podjął współpracę z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu, gdzie miał swój udział w ustanowieniu punktów odniesienia (benchmarków) dla polityk dotyczących przedsiębiorczości i w przeprowadzeniu analizy konkurencyjności. Pan Lettmayr ma doświadczenie w badaniach socjo-ekonomicznych i w zarządzaniu instytucjami badawczymi.Guoda Lomanaite

FORUM MŁODZIEŻY EUROPEJSKIEJ
Guoda Lomanaite


Posiada tytuł licencjata w dziedzinie Nauk Politycznych zdobyty na Uniwersytecie Wileńskim, obecnie studiuje Marketing i Zarządzanie Międzynarodowe na Uniwersytecie zarządzania i Ekonomii ISM. Pracowała w Litewskiej Radzie Młodzieży, wybrana do rady Europejskiego Forum Młodzieży na okres 2011-2012. Pracuje głównie w regionie Europy Wschodniej, Kaukazu i Bałkanów, wspierając rozwój krajowych struktur reprezentacji młodzieży.Helene Clark

Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura, Komisja Europejska
Helene Clark

Pani Clark ukończyła Nauki Polityczne i Prawo Publiczne na Uniwersytecie Bordeaux (Francja) i Ekonomię Europejską w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia). Rozpoczęła pracę w urzędzie Komisji Europejskiej w 1988 roku. Kilka lat spędziła w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, gdzie zajmowała się głównie polityką na rzecz zatrudnienia. Do jej obowiązków należały kolejno: opieka nad EURES i Europejskimi Służbami na rzecz Zatrudnienia, Europejską Strategią na rzecz Zatrudnienia i nad wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w Austrii, Niemczech i Słowenii. Od 1 listopada 2008 roku Pani Clark jest Dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, do jej obowiązków należy opieka nad Uczeniem się przez Całe Życie, zarówno od strony programowej, jak i politycznej.

Jean Patrick Farrugia

KRAJOWY ZWIĄZEK CECHÓW RZEMIEŚLNICZYCH, FRANCJA
Jean Patrick Farrugia


Jest dyrektorem Departamentu ds. Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego FrancuskiegoZwiązku Cechów Rzemieślniczych. Cechy rzemieślnicze są instytucjami publicznymi.Istnieje 100 lokalnych cechów i 26 cechów regionalnych, które, między innymi, sąwspólnie odpowiedzialne za organizację praktyk zawodowych i uczenia się przez całeżycie w przedsiębiorstwach rzemieślniczych (980 000 fi rm) we Francji. Związek koordynujeobecnie prace Sieci EuroApprenticeship, złożonej z kompetentnych organów i organizacji (Władze Lokalne, Izby, Organizacje Sektorowe, Sieci Szkoleniowe) i mającej na celu rozwój mobilności edukacyjnej praktykantów.

Beata Stępień

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu
Beata Stępień

Nauczyciel dyplomowany. Edukator programu „Nowa szkoła”. Od 1999 r. dyrektor szkoły. Inicjator szeregu projektów edukacyjnych: polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w ramach programów PHARE,INTERREG III,POWT2007-2013, projektów LLP Comenius, polsko-niemieckiej wymiany młodzieży–finansowanych ze środków UE.Za długoletni, aktywny wkład w rozwój współpracy transgranicznej otrzymała w 2007 roku Medal Honorowy Konsula Republiki Czeskiej. W 2009 roku zorganizowała międzynarodową konferencję pt.„Kształcenie integracyjne na pograniczu polsko- czeskim”; wydała pokonferencyjną publikację. W latach 2010-2011 opracowała i kierowała projektem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.

Alain Henry

Ambasada Francji, Polska
Alain Henry

Dyrektor Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy, odpowiedzialny za współpracę między Polską a Francją w dziedzinie kształcenia zawodowego, współpracę z przedsiębiorstwami, szkołami oraz samorządami obu krajów, organizację praktyk zawodowych w firmach, pozyskiwanie środków finansowych na projekty związane z kształceniem zawodowym.

dr Iwona Borkowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Iwona Borkowska

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa oraz członek Rady ds. Jakości Kształcenia. Starszy wykładowca w Kolegium Języków Obcych UAM. Doświadczenie w obszarze organizacji mobilności studentów i pracowników zdobywała, pracując w latach 1997-1999 jako wydziałowy koordynator ECTS oraz w roku akademickim 2008/2009 jako wydziałowy koordynator programu LLP Erasmus. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektoraRoxana Brandt

Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura, Komisja Europejska

Absolwentka studiów w zakresie komunikacji i public relations na Uniwersytecie w Bukareszcie oraz studiów humanistycznych i europejskich na Uniwersytecie w Hamburgu. W latach 2008-2009 administrator projektów unijnych w DESY Hamburg odpowiedzialna za sprawy administracyjne i finansowe. Od 2011 roku kierownik programu w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej odpowiedzialna za działania na rzecz mobilności personelu: staże, wizyty i wymiany oraz praktyki.Alison Crabb

Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura, Komisja Europejska
Alison Crabb

Pracuje w Komisji Europejskiej od 1999 roku, od 2001 r. w Dyrekcji Generalnej ds.  Edukacji i Kultury. W latach 2001-2007 była odpowiedzialna za zdecentralizowane działania w programie Comenius (edukacja szkolna) i Grundtvig (kształcenie dorosłych), w tym Projekty partnerskie szkół, Asystentury językowe, Kursy doskonalenia zawodowego i Projekty partnerskie Grundtviga. Od 2007 r. Zastępca Kierownika Działu ds. Polityki kulturowej, różnorodności i dialogu międzykulturowego.Emily Daly

Cardiff Council
Emily Daly

Absolwentka lingwistyki, dyplomowany nauczyciel języków obcych. Pracowała jako nauczyciel jęz. niemieckiego. Od 2005 r. pracuje w Radzie Miasta Cardiff, gdzie jest odpowiedzialna za wspieranie szkół w rozwijaniu umiejętności uczniów w zakresie nauki języków obcych oraz w rozwijaniu współpracy ze szkołami zagranicą. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, British Council i innymi organizacjami, które wspierają młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności obywatelskich. Przewodnicząca Wales International Dimension in Education Network. Od wielu lat zaangażowana w realizację międzynarodowych projektów wraz z nauczycielami i uczniami z różnych grup wiekowych.Johannes Gehringer

Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura, Komisja Europejska
Johannes Gehringer

Absolwent informatyki, filologii, politologii i zarządzania na uniwersytetach w Wiedniu, Paryżu, Chicago i Brukseli. Posiada trzy dyplomy magisterskie. Międzynarodowe doświadczenie zawodowe zdobył dzięki stażom w Szwecji, Hiszpanii, USA i Belgii. Pracował jako kierownik projektów informatycznych prowadzonych z administracjami krajowymi w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa oraz jako kierownik projektów na rzecz rozwoju społecznego i działań informacyjnych w południowym regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid. Obecnie kierownik programu Erasmus oraz specjalista ds. edukacji i szkoleń w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury.Aleksandra Głowacz

Muzeum Pałac w Wilanowie
Aleksandra Głowacz

Magister historii sztuki. W latach 2000-2003 prowadziła zajęcia edukacyjne w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”. Obecnie zastępca kierownika Działu Edukacji w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Koordynatorka oferty edukacyjnej muzeum skierowanej do grup szkolnych oraz organizatorka wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Z ramienia Muzeum Pałacu w Wilanowie nadzoruje projekt edukacyjny Discovering European Heritage In Royal Residences, realizowany przez Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE), którego członkiem jest muzeum. Jest członkiem International Council of Museums.Vincent Gorse

Association Européenne De l'Education / Collège Marguerite Duras
Vincent Gorse

Absolwent elektroniki i automatyki. Magister zarządzania, dyplom otrzymał od uczelni pedagogicznej. W latach 1988-2000 nauczyciel elektroniki w szkołach technicznych i zawodowych, dyrektor kilku szkół. Koordynator pięciu projektów wielostronnych Comeniusa. Organizator i uczestnik około 20 spotkań projektowych i wizyt studyjnych. Organizator europejskiej konferencji, która będzie mieć miejsce w Bordeaux 4 listopada 2011 r. zatytułowanej Projekt europejski, nowa przestrzeń dla obywatelstwa: wpływ europejskich mobilności na lokalną politykę społeczną.Elżbieta Grygiel

Muzeum Pałac w Wilanowie
Elżbieta Grygiel

Z wykształcenia historyk sztuki. W latach 1999-2002 pełniła funkcję menedżera programu współpracy kulturalnej pomiędzy krajami Europy, Azji Centralnej i Kaukazu (Arts& Culture Network Program of Open Society Institute), gdzie zajmowała się między innymi inicjatywami wspierającymi mobilność profesjonalistów zatrudnionych w sferze kultury. Była ekspertem European Cultural Foundation w Amsterdamie i Open Society Institute w Budapeszcie. Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty ds. komunikacji społecznej w Muzeum Pałacu w Wilanowie, jest również członkiem stowarzyszeń AICA oraz ICOM. 

Jarosław Marciszewski

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
Jarosław Marciszewski

Absolwent socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2011 koordynator wolontariatu w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. Koordynował wiele programów, między innymi Wolontariat Europejski EVS, program „Starszy Brat Starsza Siostra”, projekt programu „Młodzież w działaniu” oraz Grundtvig. Zajmuje się terapią artystyczną, prowadzi zajęcia muzyczne z zespołem Remont Pomp oraz współpracuje z teatrem „Razem”.

prof. Maria Mendel

Uniwersytet Gdański
Maria Mendel

Profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jej praca naukowo-badawcza skupia się w ostatnich latach na pedagogice miejsca, akcentującej związek podmiotu z przestrzenią, w której działa. Autorka wielu opracowań (12 książek, ponad 100 artykułów) upowszechniających ideę równości i spójności społecznej w kontekstach edukacyjnych (m.in. koncepcja partnerstwa w edukacji i współpracy środowiskowej pomiędzy rodziną, szkołą i lokalną społecznością). Do jej najważniejszych prac należą: Partnerstwo rodziny szkoły i gminy (1998), Animacja współpracy środowiskowej (red.) (2005) oraz Pedagogika miejsca (red.) (2006).Mikka Saarinen

Centre for International Mobility CIMO
Mikka Saarinen

Absolwent filozofii teoretycznej, politologii i kształcenia dorosłych. Kierownik Działu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Centrum Mobilności Międzynarodowej (CIMO) w Finlandii. Od ponad dziesięciu lat pracuje w fińskiej Narodowej Agencji. Był zaangażowany w realizację zarówno pierwszego, jak i drugiego, etapu programów w Finlandii. Wcześniej opracowywał rozwiązania informatyczne, w zakresie e-learning i kształcenia dorosłych oraz uczył filozofii. Prowadził badania, opracowywał wytyczne i podręczniki oraz prowadził wykłady na temat międzynarodowej współpracy i edukacji. Jego doświadczenie obejmuje zarówno międzynarodowe prace rozwojowe, jak i mobilność studentów w ramach programów UE i innych.dr Gabriele Simoncini

John Cabot University
Gabriele Simoncini

W 1991 roku uzyskał stopień doktora historii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku za pracę doktorską z dziedziny nauk politycznych. Posiadacz dyplomu magistra na Uniwersytecie Columbia i Laurea w zakresie filozofii na Uniwersytecie w Pizie. W 1992 roku otrzymał stypendium dla doktorów (Title VIII Post-Doctoral Fellowship) w Hoover Institution on War, Revolution and Peace na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Dr Simoncini mieszka głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie, gdzie prowadził badania naukowe na Wolnym Uniwersytecie Berlina i na Uniwersytecie Warszawskim oraz badania w archiwach i instytucjach w Watykanie, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Francji, Polsce i Rosji. Obecnie specjalizuje się w globalnych problemach szkolnictwa wyższego. Prezes GENF International Consulting oraz profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Johna Cabota.Beata Skibińska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Beata Skibińska

Z wykształcenia magister ekonomii. Działalność w sektorze edukacji rozpoczęła w roku 1991. W latach 1991–2000 związana z programem TEMPUS jako programem bezzwrotnej pomocy dla polskiego szkolnictwa wyższego, zajmowała się kolejno: wyjazdami stypendialnymi studentów, pracowników, projektami wielostronnymi. Od roku 2000 zaangażowana w realizację programu Erasmus, jako jego koordynator. Obecnie zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie”, odpowiedzialna za program sektorowy Erasmus. Kieruje zespołem w FRSE zajmującym się europejskimi programami edukacyjnymi dla szkolnictwa wyższego.Vit Stengl

Centre for International Services/NAEP
Vit Stengl

Szef Działu ds. Dwustronnych i Wielostronnych Programów Stypendialnych w czeskim Centrum Usług Międzynarodowych / Narodowej Agencji ds. Europejskich Programów Edukacyjnych (NAEP), do której dołączył w maju 2011. Wcześniej pracował w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu jako kierownik projektu odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe i badania naukowe. Obecnie zajmuje się programami wymiany i mobilności.Siegfried Williems

CINOP International Agency
Siegfried Williems

Absolwent nauk pedagogicznych na Uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie specjalizował się w relacjach pomiędzy edukacją a światem pracy. Od 1998 roku pracuje na rzecz europejskich programów edukacyjnych jako kierownik programu. Jest odpowiedzialny za program Leonardo da Vinci w Holandii. Członek grupy sterującej w Ministerstwie Edukacji, Kultury i Nauki na rzecz internacjonalizacji kształcenia i szkolenia zawodowego. Od 2003 roku wraz ze swoim zespołem opracowywał i wdrożył narzędzie do monitorowania jakości i wpływu mobilności (Quality and Impact Scan for Mobility) w celu umożliwienia szkołom tworzenia zrównoważonej polityki i strategii na rzecz mobilności oraz międzynarodowych szkoleń. Brał udział w wielu grupach roboczych ds. mobilności na szczeblu UE, zajmujących się certyfikatami mobilności, jakością mobilności oraz mobilnością praktykantów. Jako szef Euroguidance i delegat Holandii w Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European Lifelong Guidance Policy Network) zajmuje się problematyką poradnictwa zawodowego.dr Siegbert Wuttig

National Agency for EU Higher Education Cooperation at the German Academic Exchange Service
Siegbert Wuttig

Absolwent filologii francuskiej i włoskiej, historii i psychologii. Od 1995 roku dyrektor Narodowej Agencji odpowiedzialnej za współpracę europejską w sektorze szkolnictwa wyższego, będącej częścią Niemieckiej Organizacji Wymiany Akademickiej. Dyrektor Sekretariatu ds. Edukacji ASEM. Członek wielu międzynarodowych grup roboczych (Grupa Robocza Procesu Bolońskiego ds. Mobilności, Grupa Robocza ds. Przyszłości Programu ERASMUS, Sieć Informacyjno-Promocyjna Procesu Bolońskiego). Koordynator projektu UE pt. Promowanie Procesu Bolońskiego w Niemczech. Jest autorem wielu publikacji poświęconych międzynarodowej mobilności i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.David Vann

Shadows Professional Development
David Vann

Kierownik Shadows, brytyjskiej organizacji szkoleniowej oferującej kursy doskonalenia i rozwoju zawodowego w całej Unii Europejskiej, która promuje wymianę najlepszych praktyk i tworzenie trwałych kontaktów pomiędzy specjalistami branżowymi. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w nauczaniu języków, egzaminowaniu, opracowywaniu kursów, profilowaniu językowym, szkoleniu nauczycieli, zarządzaniu szkołą, nadzorem nad szkołami i wprowadzaniu innowacji do programów nauczania w zakresie języka francuskiego i angielskiego jako języków obcych. Posiada również duże doświadczenie w zakresie programów Comenius (Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej i Regio). Obecnie przygotowuje scentralizowany wielostronny projekt w 12 krajach UE, mający na celu ułatwienie mobilności dzieci migrantów.dr Riina Vuorikari

European Schoolnet
Riina Vuorikari

Absolwentka pedagogiki i hipermediów. Od 2000 roku aktywnie pracuje w sektorze edukacji. Główne obszary zainteresowań obejmują kwestie związane z wprowadzaniem nowych technologii do szkół i rozwojem zawodowym nauczycieli. Pracuje jako ekspert w organizacji European Schoolnet zrzeszającej ponad 30 ministerstw edukacji z całej Europy. Obecnie prowadzi projekt, w ramach którego ponad 8 000 netbooków jest wprowadzanych do szkół w sześciu krajach, nadzorując aspekty ewaluacyjne programu (Acer – European Schoolnet Educational Netbook Pilot). Realizuje również projekt LLP, w ramach którego badane są działania eTwinning z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich jak analiza sieci społecznych i wizualizacja informacji (Teachers’ Lifelong Learning Network). Jest odpowiedzialna za monitoring programu eTwinning, który skupia ponad 160 000 europejskich nauczycieli.Vito La Fata

Europejskie Centrum Studiów i Inicjatyw (CESIE)
Vito La Fata

Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją non profit CESIE, która działa na poziomie lokalnym, europejskim i międzynarodowym. Od 2006 r. dyrektor techniczny Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci" odpowiedzialny za planowanie i realizację projektów edukacyjnych, współpracę międzynarodową, rozwiązywanie konfliktów i metodę majeutyczną. Kierownik projektu, trener i/lub koordynator ponad 30 seminariów programu Euro-Med YOUTH, programów wymiany, szkoleń i Wolontariatu Europejskiego we Włoszech i wielu innych krajach Basenu Morza Śródziemnego i UE, jak również Azji, Afryki, i Ameryki Południowej. Pracował w wielu innych programach, takich jak Socrates, E-learning, COE, ALF. Koordynator i trener w ramach ponad 150 projektów współpracy nadzorowanych przez Komisję Europejską; DG Edukacja i Kultura, DG ds. Badań Naukowych, DG ds. Sprawiedliwości, DG ds. Zatrudnienia (szkolenia, projekty rozwojowe, badania, mobilność). Niezależny ekspert zewnętrzny Parlamentu EuroMed Youth powołanego przez Ministra Spraw Zewnętrznych na czas niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2007. Członek Narodowego Komitetu przy Włoskim Ministerstwie Spraw Zewnętrznych ds. włoskiej sieci Fundacji Anny Lindh.Alina Respondek

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Alina Respondek

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ale po kilku latach pracy przy tworzeniu nowych technologii chemicznych i po studiach Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursie edukatorskim zajęła się edukacją dorosłych. W latach 1994-1999 zajmowała się edukacyjnymi programami Phare realizowanymi w Polsce: Phare TERM – jako kierownik projektu w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Phare SMART jako koordynator w warszawskim biurze wykonawcy kontraktu konsorcjum z Brunel University na czele. Od roku 2000 pracuje w Narodowej Agencji dla programów Socrates i „Uczenie się przez całe życie” w FRSE, zawsze w programie Grundtvig, za który jest odpowiedzialna od roku 2006. W latach 1994 -2006 pracowała jednocześnie jako edukator dorosłych i kierownik projektu w obszarze doskonalenia nauczycieli, specjalizując się głównie w tematyce przygotowania edukatorów do pracy, zarządzania, jakości  i ewaluacji szkoleń.

 Christielle COËT-AMETTE

AGENCJA EUROPE EDUCATION FORMATION
Christielle COËT-AMETTE

15 lat doświadczenia w programach europejskich w dziedzinie kształcenia i szkoleń: Leonardo da Vinci, Comenius, Tempus itp. Zastępca dyrektora programu Leonardo da Vinci odpowiedzialna za zarządzanie programem Leonardo da Vinci, informowanie, ewaluację, promocję, negocjacje na szczeblu UE oraz współpracę z innymi Narodowymi Agencjami w Europie. Uczestniczyła w europejskiej sieci refleksji nad Europejską Mobilnością Praktykantów. Wdrażała nowe działania programów i organizowała różnorakie imprezy.Marcin Sińczuch

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
Marcin Sińczuch

Socjolog, specjalizacja: problematyka młodzieżowa, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji  i rynku pracy oraz socjologia wojska i obronności. Praca magisterska Inicjacyjny aspekt zasadniczej służby wojskowej (1996 – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski), doktorat: Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany systemowej (1996 – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski). Obecnie zatrudniony w Ośrodku Badań Młodzieży ISNS UW. Badacz społeczny, ekspert w zakresie metod jakościowych i ilościowych, uczestnik europejskich projektów badawczych w zakresie rynku pracy, popularyzacji nauki, badań i rozwoju: Human Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows (MOMO) and EAL-NET (Introduction of ALMA LAUREA System at Selected European Universities) kierownik projektu naukowo-edukacyjnego GAPP (Gender Awareness Participation Process – nowatorskie metody edukacji naukowej i technicznej młodzieży oraz tworzenie długofalowych strategii popularyzacji zatrudnienia w sektorze naukowo badawczym). Nauczyciel akademicki specjalizuje się w obszarach antropologii kulturowej i socjologii.Kursat Levent Egriboz

ECORYS
Kursat Levent  Egriboz

Kursat Levent Egriboz – dyrektor Narodowej Agencji programów Leonardo, Grundtvig oraz programów międzysektorowych w Ecorys. Jest także przewodniczącym European Inclusion initiative. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie public relations i pomocy technicznej. Nadzorował i oceniał projekty szkoleniowe, edukacyjne oraz z zakresu rynku pracy i zatrudnienia realizowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, władz lokalnych i państwowych a także instytucji europejskich.

 dr Tomasz Saryusz-Wolski

Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Politechnika Łódzka
Tomasz Saryusz-Wolski

Dr Tomasz Saryusz-Wolski – dyrektor i założyciel Centrum Kształcenia Międzynarodowego – jednostki Politechniki Łódzkiej prowadzącej szeroką współpracę międzynarodową w oparciu o kształcenie w języku wykładowym angielskim i francuskim. Koordynator wielu projektów międzynarodowych z zakresu internacjonalizacji oraz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia. Twórca koncepcji semestru mobilnego, wdrożonej w kierowanej jednostce w 1997 roku. Ekspert  zajmujący się przemianami w szkolnictwie wyższym – ECTS, Suplement do Dyplomu, Ramy Kwalifikacji. W latach 2006 -2009 członek „Bologna Follow Up Group”. Pełnił funkcję „ECTS/DS National Contact Point, ECTS/DS Counsellor, Promotora Bolońskiego a następnie  Eksperta Bolońskiego. Od 2006 roku członek grup ekspertów związanych z przygotowaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Klaus Fahle

Narodowa Agencja programu LLP przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego BIBB, Niemcy
Klaus Fahle

Od 2000 roku dyrektor Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego BIBB w Niemczech. W latach 1999-2000 był odpowiedzialny za koordynowanie europejskich programów mobilnościowych w stowarzyszeniu Carl Duisberg Gesellschaft. Związany był również z zagadnieniami europejskiej polityki młodzieżowej oraz naukowo-badawczej, a także pracował między innymi w Parlamencie Europejskim oraz w niemieckim Federalnym Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych. Obecnie zajmuje się europejską współpracą w ramach edukacji oraz przejrzystością kwalifikacji.

dr inż. Andrzej Dunalewicz

Medien Service
Andrzej Dunalewicz

Absolwent technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej. Doktorat uzyskał w 1989 roku. W latach 2002-2004, doradca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2005 roku ekspert ds. projektów Leonardo da Vinci. W 2008 roku ekspert  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2004-2011 kierownik projektu w Trusted Information Consulting Ltd. Obecnie kierownik projektu w Medien Service.prof. Marek Frankowicz

Uniwersytet Jagielloński
Marek Frankowicz

Doktor habilitowany nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWSZ w Tarnowie. Członek Zespołu Ekspertów Bolońskich. Członek Rady EURASHE. Uczestnik licznych międzynarodowych programów edukacyjnych (TEMPUS, Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus Mundus, programy FSS).Didier Gelibert

Association Nationale pour la Formation Automobile
Didier Gelibert

Absolwent ekonomii i zarządzania (specjalizacja handel międzynarodowy) na Uniwersytecie w Paryżu. Kierownik Działu Stosunków Międzynarodowych w Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA), instytucji zajmującej się wdrażaniem strategii szkoleniowej dla sektora usług motoryzacyjnych we Francji. Od 18 lat pracuje w dziedzinie szkoleń w sektorze motoryzacyjnym, a od 15 lat zajmuje się współpracą europejską. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania i zarządzania projektami europejskimi (mobilność, sektorowy system szkoleń). Był koordynatorem wielu projektów międzynarodowych i europejskich. W 2006 roku był współautorem Europejskiego studium dotyczącego europejskiego systemu punktowego dla kształcenia zawodowego (European Study on Credit Transfer in Vocational Education and Training). Uczestniczy w projekcie poświęconym badaniu systemu ECVET: ASSET, European Class in Trucks Maintenance. Jako ekspert w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego jest członkiem wielu grup współpracy oraz Europejskiej Rady Szkoleniowej w zakresie handlu i naprawy pojazdów silnikowych. Jest autorem kilku artykułów na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz badania na temat europejskiej mobilności.Katalin Kurucz

Tempus Public Foundation
Katalin Kurucz

Absolwentka filologii angielskiej i francuskiej na Uniwersytecie w Szeged. Od 1996 roku pracuje na rzecz węgierskiej Fundacji Publicznej Tempus i programu Erasmus. Obecnie kieruje działem ds. programów na rzecz szkolnictwa wyższego odpowiedzialnym za programy współpracy w tej dziedzinie (Erasmus, Ceepus, Erasmus Mundus, Tempus, Sieć Promotorów Procesu Bolońskiego (Bologna Promoters Network).

Harinder Lawley

Diversity Works
Harinder Lawley

Dyrektor założyciel Diversity Works, firmy konsultingowej oferującej doradztwo w sektorze nauki i edukacji. Doświadczony naukowiec i nauczyciel akademicki, pracowała w szkołach średnich i wyższych oraz instytucjach kształcenia ustawicznego. Zajmuje się wspieraniem różnorodności, równości i zagadnieniami włączenia społecznego.  Była szefem Widening Participation, Community Learning and Access Development na uniwersytecie London Metropolitan University odpowiedzialnym za innowacje i współpracę partnerską, zwiększanie uczestnictwa, kształcenie ustawiczne i uczenie się przez całe życie. Dzięki uczestnictwu w grupach takich jak HEFCE Equal Opportunities Access i Lifelong Learning Committee miała wkład w rozwój polityki krajowej. Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego za zasługi w dziedzinie  edukacji.Jaqueline März

Association of Chambers of Industry and Commerce
Jaqueline März

Ukończyła studia w zakresie kształcenia dorosłych i komunikacji międzykulturowej. Studiowała na Uniwersytecie w Sheffield i w FTI Italy. W latach 2006-2008 specjalista ds. kształcenia ustawicznego i stosunków międzynarodowych w centrum szkolenia zawodowego dla osób niewidomych i niedowidzących (SFZ). Od 2009 roku kierownik projektu w Związku Izb Przemysłowo-Handlowych w Niemczech (DIHK). Koordynator 40 trenerów mobilności w całych Niemczech.dr Łukasz Sienkiewicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Łukasz Sienkiewicz

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, obecnie zatrudniony w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytucie Badań Edukacyjnych. Ekspert Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia Dyrektoratu ds. Zatrudnienia, Komisji Europejskiej. Doświadczenie w obszarze badań rynku pracy zdobywał pracując w latach 2002-2008 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz jako niezależny ekspert w szeregu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autor oraz współautor kilkudziesięciu artykułów i książek.Urszula Utnicka

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Krempachach
Urszula Utnicka

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek Geodezja i Kartografia) oraz studiów podyplomowych w zakresie Matematyki na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a także Pedagogiki oraz Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 roku nauczycielka matematyki w Gimnazjum w Krempach oraz koordynator ds. projektów edukacyjnych. Od pięciu lat zaangażowana w realizację szkolnych projektów, takich jak Comenius - Partnerskie Projekty Szkół czy realizowanych poprzez Internet w ramach programu eTwinning oraz Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Kilkukrotna laureatka ogólnopolskich konkursów na najlepszy projekt edukacyjny. Od 2008 roku pełni funkcję ambasadora programu eTwinning w województwie małopolskim.dr Christopher Ziemnowicz

The University of North Carolina at Pembroke
Christopher Ziemnowicz

Absolwent zarządzania na George Mason University (Bachelor of Science in Business Administration) oraz absolwent studiów MBA w zakresie biznesu międzynarodowego (International Business) na American University w Waszyngtonie. Pracę dydaktyczną rozpoczął w Virginia Polytechnic Institute and State University, gdzie koordynował również program wymiany między School of Business a Instytutem Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. Podczas pracy nad doktoratem w dziedzinie zarządzania na Politechnice Warszawskiej podejmował różne przedsięwzięcia gospodarcze. Dziedziny nauczania i obszary zainteresowania badawczego obejmują marketing, zarządzanie, biznes międzynarodowy i przedsiębiorczość. Wydane publikacje obejmują artykuły, rozdziały w książkach, materiały konferencyjne. Obecnie pracuje jako redaktor kilku czasopism naukowych. Obecnie wykłada na Uniwersytecie North Carolina w Pembroke.Fiora Imberciadori

INDIRE
Fiora Imberciadori

Z wykształcenia socjolog, dołączyła do europejskich programów edukacyjnych w latach osiemdziesiątych jako przewodnicząca włoskiego biura sieci Eurydice. Została potem managerem programowym Ortelius-a, projektu Europejskiego mającego na celu utworzenie bazy danych na temat Szkolnictwa Wyższego w krajach członkowskich. Od 2003 roku Pani Imberciadori jest koordynatorem włoskiej agencji krajowej LLP  dla Comenius-a, Erasmus-a, Grundtvig-a i Wizyt Studyjnych.  Obecnie pełni ona rolę konsultantki w obszarze spraw europejskich dla  INDIRE, Krajowego Instytutu badań edukacyjnych w ramach którego działa Agencja LLP.Phillipe Perfetti

Krajowy Związek Cechów Rzemieślniczych, Francja
Phillipe Perfetti

 

Jest Wicedyrektorem Wydziału Zatrudnienia i Uczenia się przez Całe Życie (LLL). Jest on odpowiedzialny za politykę Związku w sprawach praktyk zawodowych i LLL. Koordynator Sieci EuroApprenticeship, Członek Komitetu LLP, Członek UEAPME – grupy roboczej do spraw szkolenia i LLL.dr Søren Kristensen

Techne
Søren Kristensen

Dr Søren Kristensen od wielu lat zajmuje się zagadnieniami międzynarodowej edukacji i szkoleń, szczególnie tymi związanymi z mobilnością. W latach 1992 – 2002 ekspert ds. mobilności międzynarodowej dla Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop). Autor wielu publikacji nt. mobilności, jego praca doktorska „Wyjechać, by się nauczyć: praktyki zagraniczne jako narzędzie pedagogiczne w kontekście kształcenia zawodowego w Europie” (Learning by Leaving: Placements Abroad as a Pedagogical Tool in the Context of VET in Europe) została opublikowana przez Cedefop pod tym samym tytułem. Kierownik i ekspert wielu projektów badawczych i rozwojowych dotyczących mobilności i zagadnień z nią związanych.dr Milan Zver

Parlament Europejski

Absolwent socjologii i nauk politycznych Uniwersytetu w Lublanie. W 1997 r. otrzymał tytuł doktora, a następnie pracował jako wykładowca na Uniwersytecie Mariborskim. Od 1990 r. jest aktywnym członkiem Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS). Był doradcą rządu, a także członkiem rady miejskiej Lublany oraz Rady Krajowej Republiki Słowenii. W 2004 r. został wybrany do Zgromadzenia Narodowego, następnie objął stanowisko ministra edukacji (później edukacji i sportu). W 2009 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, gdzie przystąpił do grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz Komisji Kultury i Edukacji. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury, od 2008 r.  Jest członkiem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA)Gerhard Volz

OEAD
Gerhard  Volz

Posiada stopień naukowy z zakresu Nauk Politycznych, Historii i Nauk o Edukacji. od 1998 roku współpracuje z OeAD (austriacką agencją ds. mobilności międzynarodowej i współpracy w obszarze kształcenia, nauki i badań); początkowo odpowiedzialny za współpracę z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w obszarze szkolnictwa wyższego, a także za program CEEPUS.Od 1999 do 2004 roku był przewodniczącym pionu współpracy w zakresie rozwoju w OeAD. W skład jego obowiązków wchodziły: współpraca w obszarze szkolnictwa wyższego i programy stypendialne związane z krajami rozwijającymi się, a także sieci w obszarze szkolnictwa wyższego. Był także członkiem rad eksperckich działających w obszarze współpracy edukacyjnej i rozwojowej. Od 2004 do 2006 roku Pan Volz był kierownikiem programowym austriackiej narodowej agencji programu Leonardo da Vinci; odpowiedzialny za rozwój inicjatywy Europass i za utworzenie austriackiego NEC (Krajowy Ośrodek Europass-u).Od 2007 roku przewodniczący jednostki Erasmusa działającej w ramach Austriackiej Narodowej Agencji  Programu Uczenie się przez Całe Życie i zastępca dyrektora Narodowej Agencji; odpowiedzialny za koordynację programu Erasmus w Austrii, za działania austriackiego zespołu  Ekspertów Bolońskich i  za współpracę między Narodową Agencją i Komisją Europejską w związku z programem Erasmus. Wielokrotnie przebywał za granicą w celach służbowych i naukowych (Europa, Afryka, Azja Południowo-Wschodnia).Torsten Dunkel

CEDEFOP
Torsten  Dunkel

Torsten Dunkel prowadzi badania i analizy porównawcze polityk z zakresu kształcenia i szkolenia , ich atrakcyjności, mobilności uczniów i związanych z nią barier, wymianą wiedzy miedzy sektorami kształcenia i przemysłu, implikacjami procesów Bolońskiego i Kopenhaskiego i swobodną wymiennością między kształceniem zawodowym i uniwersyteckim w Europie. Obecnie kończy publikację Cedefop-u na temat relacji między VET i szkolnictwem wyższym ze szczególnym uwzględnieniem przenikalności. Bierze także udział w badaniu atrakcyjności VET. Z wykształcenia ekonomista, obszary jego badań obejmują powiązania między kształceniem/szkoleniem a rynkiem pracy i ekonomią.Od 2007 roku pełni funkcję project managera i badacza w Obszarze Badań i Analizy Politycznej Cedefop-u, Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego z siedzibą w greckich Salonikach. Przed rozpoczęciem kariery w Cedefop-ie pracowałjako badacz w międzynarodowym Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Kassel (INCHER-Kassel) w Niemczech. Posiada tytuł doktora Ekonomii i Nauk Społecznych.Mirosław Sielatycki

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Mirosław Sielatycki

Od 2010 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialny m.in. za działania na rzecz młodzieży. Od początku kariery związany z sektorem edukacji. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2007-2010 zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Został także dwukrotnie wybrany na radnego w podwarszawskiej gminie Piastów. Współautor podstaw programowych z zakresu edukacji europejskiej. Jest również twórcą programów współpracy polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w obszarze praw człowieka.

Tomasz Szymczak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Tomasz Szymczak

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Dunajskim
w Austrii. Pracował w Komitecie Integracji Europejskiej, Narodowym Banku Polskim oraz w sektorze prywatnym, kierując spółkami z branży transpor32
towo-infrastrukturalnej. Za swój główny obszar zainteresowań uważa stosunki transatlantyckie. Obecnie członek zarządu FRSE.

 • W razie pytań

  Kontakt do organizatorów

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46 31 000; 22 46 31 321
  fax: 22 46 31 021 
  e-mail: presidency-mobility@frse.org.pl
   

  Koordynacja konferencji

  Anna Atłas
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 105
  e-mail: aatlas@frse.org.pl
   

  Ms Anna Łysik
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  phone: 22 34 74 685
  e-mail: anna.lysik@men.gov.pl


  Promocja i informacja

  Monika Gorgoń
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 172
  e-mail: monika.gorgon@frse.org.pl
   
  Jan Nicał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 175
  e-mail: jan.nical@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników
   
  Malwina Górecka
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 463 11 78
  e-mail: Presidency-Mobility@frse.org.pl