English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", ogłasza konkurs EDUinspiracje 2012 pod hasłem: "Rozwijanie kompetencji umiejętność uczenia się". Zapraszamy ma stronę internetową tegorocznej edycji konkursu.

Konkurs EDUinspracje 2011

Na konferencji 18 października 2011 r. w Sopocie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie jego laureatom nagród, statuetek i dyplomów. Projekty nagrodzone i wyróżnione zostały objęte specjalnym programem upowszechniania osiągnięć w ramach działań FRSE poprzez udział laureatów w konferencji i towarzyszącej jej wystawie, czy publikację w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie FRSE  przykładów dobrych praktyk wyłonionych dzięki konkursowi EDUinspiracje.

Konkurs noszący nazwę EDUinspiracje 2011 odbywał się pod hasłem ,,Mobilność od juniora do seniora”. Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie się przez całe życie”. Zadaniem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie” w celu upowszechniania i dalszego wykorzystania przykładów dobrej praktyki – rezultatów projektów najwyższej jakości. W edycji 2011 istotne było ukazanie znaczenia mobilności w procesie uczenia się przez całe życie.  W tegorocznej edycji konkursu postawiono bowiem sobie za zadanie wskazanie wartościowych projektów pod kątem realizowanej w projekcie mobilności – indywidualnej bądź instytucjonalnej.

Konkurs powiązany jest z konferencją upowszechniającą rezultaty projektów mobilności w programie ,,Uczenie się przez całe życie”  pod tytułem ,,Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”, organizowanej w dniach 17-19 października 2011 r. w Sopocie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i FRSE w ramach polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Wybór tegorocznego tematu przewodniego nie był przypadkowy i wiąże się z wagą, jaką Unia Europejska przykłada do wspierania mobilności swych obywateli w procesie kształcenia i szkolenia na wszystkich etapach życia.

Komisja Europejska podjęła szereg kroków przyczyniających się do uznania kwalifikacji, doświadczeń i kompetencji na obszarze Unii Europejskiej. Mają one na celu  zapewnienie lepszego dostępu do możliwości uczenia się w różnych krajach i znalezienia tam zatrudnienia.   KE wspiera więc i zachęca do większej mobilności zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa oraz różnego typu organizacje.

Nawiązując do powyższej polityki i strategii edukacyjnej Unii Europejskiej konkurs postawił sobie za zadanie ukazanie szerokich możliwości programu LLP w aspekcie mobilności, jego bogatej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej – w zależności od specyfiki poszczególnego programu adresowanego do konkretnej grupy odbiorców: juniora – ucznia, studenta, nauczyciela, kadry kierowniczej, osoby dorosłe  aż po starsze wiekiem.

Mobilność przybiera różne formy. Są to kursy, szkolenia, wizyty różnego typu, wymiany, staże, realizowanie części studiów zagranicą , projekty indywidualne, ale też  instytucjonalne, partnerskie. Mobilność to wszystkie działania związane z podnoszeniem kompetencji nabytych dzięki przemieszczaniu się między krajami, uczeniu się od siebie nawzajem, wymianie doświadczeń, a więc umiędzynarodowieniem procesu nauczania i uczenia się. Działania te powinny przekładać się  na  wymierne i trwałe rezultaty, użyteczne i wdrożone do praktyki, oraz dostępne dla dalszych użytkowników. Konkurs EDUinspiracje miał na celu wyłonienie projektów, w których mobilność dobrze służy wprowadzaniu  zmian dla stałego podnoszenia jakości edukacji.

Konkurs skierowany był do beneficjentów programu ,,Uczenie się przez całe życie” – jego programów sektorowych: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz programu międzysektorowego Wizyty Studyjne – w dwóch kategoriach konkursowych: projekty mobilności indywidualnej i projekty instytucjonalne (organizatorzy mobilności, zarówno instytucje wysyłające jak i przyjmujące beneficjentów programu). Do konkursu dopuszczone były wyłącznie projekty realizowane w latach 2008-2010.

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu projektów brane były pod uwagę  następujące kryteria:

 1. Trafności i istotności – czy projekt był ważny i odpowiadał na potrzeby beneficjenta?
 2. Efektywności – czy  był opłacalny (efektywność ekonomiczna oraz satysfakcja)?
 3. Skuteczności – w jakim stopniu cele mobilności zostały osiągnięte?
 4. Oddziaływania i wpływu – jaki jest związek pomiędzy celami projektu a celami ogólnymi – instytucji, szerokiej grupy odbiorców, systemu, czyli w jakim stopniu korzyści beneficjenta miały wpływ na większa grupę ludzi/instytucji?
 5. Trwałości efektów – czy jest zapewnione utrzymanie wpływu w dłuższym okresie np.: transfer wiedzy, zastosowanie lub przeniesienie doświadczeń do praktyki? Jakie jest wykorzystanie rezultatów po zakończeniu projektu?

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zgłoszenie projektu do Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie się przez całe życie” poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia konkursowego on-line wraz z załączeniem wymaganej dokumentacji, w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2011 r. Dokumentację konkursową stanowiły zatem zgłoszenie konkursowe obejmujące dane projektu oraz opis zrealizowanej mobilności i jej efektów odnoszących się do poszczególnych kryteriów konkursowych (odpowiedź na 10 pytań według kryteriów oceny projektu), prezentacja w programie PowerPoint przedstawiająca osiągnięcia mobilności  oraz zeskanowane dokumenty potwierdzające mobilność: otrzymanie dokumentów Europass lub innego formalnego dokumentu o odbyciu  wyjazdu – zaświadczenie o pobycie na stypendium, szkoleniu czy kursie, certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje, formalne uznanie okresu studiów zagranicą.

Łącznie wpłynęło 189 zgłoszeń konkursowych. Po ocenie formalnej dokonanej w Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie się przez całe życie” przekazano do oceny ekspertów zewnętrznych 134 projekty. Powody niezakwalifikowania zgłoszenia do oceny merytorycznej to brak wymaganej dokumentacji konkursowej oraz (lub) powtórne zgłoszenie. Projekty najwyżej ocenione przez ekspertów zewnętrznych zostały rekomendowane Kapitule Konkursowej, w skład której zaproszeni zostali przedstawiciele FRSE, przedstawiciele MEN i MNiSW.

Kapituła Konkursowa na posiedzeniu 14 czerwca 2011 roku dokonała rozstrzygnięcia konkursu i wyłoniła łącznie 6 laureatów w dwóch kategoriach oraz przyznała wyróżnienia 12 projektom. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie internetowej FRSE:  http://waloryzacja.llp.org.pl

  • W razie pytań

  Kontakt do organizatorów

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46 31 000; 22 46 31 321
  fax: 22 46 31 021 
  e-mail: presidency-mobility@frse.org.pl
   

  Koordynacja konferencji

  Anna Atłas
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 105
  e-mail: aatlas@frse.org.pl
   

  Ms Anna Łysik
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  phone: 22 34 74 685
  e-mail: anna.lysik@men.gov.pl


  Promocja i informacja

  Monika Gorgoń
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 172
  e-mail: monika.gorgon@frse.org.pl
   
  Jan Nicał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 175
  e-mail: jan.nical@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników
   
  Malwina Górecka
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 463 11 78
  e-mail: Presidency-Mobility@frse.org.pl