Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

W trakcie konferencji czynne będą stanowiska promocyjno-informacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i partnerów merytorycznych: Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Stanowiska eksperckie FRSE

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

ECVET (Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jest inicjatywą Unii Europejskiej, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie. Prace nad ECVET rozpoczęły się w 2002 r. i są rezultatem działań podejmowanych w ramach procesu kopenhaskiego nakierowanych na wzmocnienie współpracy krajów członkowskich w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Promocją systemu ECVET w Polsce i wspieraniem jego dalszego rozwoju zajmuje się Krajowy Zespół Ekspertów ECVET, który funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji od 2012 roku.

Europass

Europass jest siecią na rzecz przejrzystości kwalifikacji oraz wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej Europejczyków. Wszystko za sprawą portfolio dokumentów funkcjonujących w jednolitej formie na terenie całej UE oraz państw współpracujących. Na portfolio składają się: CV, Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej, a także trzy dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego: Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplement do Świadectwa Czeladniczego, Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego. Pierwszy to wzór życiorysu, który umożliwia użytkownikowi atrakcyjną prezentację własnych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności. Drugi zawiera informacje na temat znajomości języków obcych wraz z opisem doświadczeń, które wpłynęły na znajomość tych jezyków. Mobilność prezentuje wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas nauki, szkoleń, praktyk i staży zagranicznych. Suplementy ułatwiają zrozumienie znaczenia dyplomu w zakresie kompetencji jego posiadacza. Każdy z tych dokumentów funkcjonuje samodzielnie, ale kompletując je powstaje pełny, indywidualny profil zawodowy i osobowościowy. W ten sposób Europass zwiększa czytelność i umożliwia obiektywne porównanie prezentowanych kwalifikacji, wyrównuje szanse w staraniach o pierwszą pracę, awans zawodowy, staż, szkolenie, mobilność edukacyjną lub zawodową, wolontariat europejski, etc. Więcej na stronie Krajowego Centrum Europass: www.europass.org.pl

EPALE (Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie)

EPALE to pierwsza ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, m.in. szkoleniowców, edukatorów, decydentów, andragogów, pracowników/wolontariuszy organizacji pozarządowych z obszaru edukacji dorosłych. Głównym celem platformy jest stworzenie przestrzeni dla kadry edukacji dorosłych do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy a przez to do doskonalenia swoich kompetencji w obszarze edukacji dorosłych.

Stanowiska eksperckie ITeE-PIB

Eksperci ITeE-PIB zaprezentują stanowiska technodydaktyczne, które umożliwiają kształcenie z wykorzystaniem metod e-learningu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Głównym celem Laboratorium systemów technodydaktycznych jest umożliwienie kształcenia w zawodzie technik mechatronik oraz e‑learningowego uzupełniania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy w systemie szkoleń zawodowych oraz na uczelniach wyższych. Stanowiska technodydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC w laboratroium ITeE-PIB przeznaczone są dla szkół, uczelni i centrów kształcenia (automatyka, programowanie PLC, mechatronika).

Stanowiska PARP

Eksperci PARP umożliwią zainteresowanym rejestrację swoich usług w Bazie Usług oraz przedstawią  możliwości dofinansowania usług rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych to darmowe, wielofunkcyjne i innowacyjne narzędzie informatyczne, które udostępnia firmom z branży edukacyjnej nowoczesną przestrzeń informacyjną, stwarzając przy tym warunki nie tylko do prezentacji proponowanych usług czy kadry trenerskiej, ale także porównania swojej pozycji na rynku wobec konkurencji. Tym, co zdecydowanie wyróżnia Bazę Usług Rozwojowych wśród podobnych przedsięwzięć jest możliwość świadczenia usług dla klientów, którzy uzyskali dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z pomocą Bazy Usług Rozwojowych znajdą Państwo szkolenia lub doradztwo dopasowane do swoich potrzeb. Dzięki prostej wyszukiwarce można porównać tysiące ofert, a w dokonaniu najlepszego wyboru pomogą opinie innych użytkowników. Jeżeli żadna z ofert nie spełni Państwa oczekiwań można zamówić usługę przygotowaną specjalnie dla Państwa.

Więcej informacji nt. Bazy Usług Rozwojowych  i dofinansowania usług rozwojowych można znaleźć na stronie internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub pod numerem telefonu 0 801 808 108.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce oraz informacje o instytucjach odpowiedzialnych za ich potwierdzanie. Obecnie w ZRK znajdują się kwalifikacje z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Sukcesywnie pojawią się tam również kwalifikacje rynkowe nieuregulowane przepisami prawa. Kwalifikacje te zgłaszać będą podmioty zainteresowane ich włączeniem do rejestru. W rejestrze znajdą się również informacje o instytucjach certyfikujących dla kwalifikacji, w których każda osoba niezależnie od miejsca uczenia się i czasu poświęconego na uczenie się – będzie mogła formalnie potwierdzić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Kwalifikacja rynkowa, która pojawi się w rejestrze, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).  Obecność jej w rejestrze oznacza, zatem że jest potwierdzona przez władze publiczne.

Zapraszamy do przeglądania kwalifikacji pełnych znajdujących się obecnie z ZRK.

Jeśli jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej kwalifikacji do rejestru lub ubieganiem się o bycie instytucją certyfikującą dla twojej kwalifikacji lub innej funkcjonującej już w rejestrze wejdź na stronę http://www.kwalifikacje.gov.pl /lub napisz do nas zrk@parp.gov.pl.

  •  

     

    Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).